Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT / Podatki branżowe

Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2023 i 2024 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zmianami w VAT jakie zostały dokonane w 2023 r. oraz zwrócenie uwagi na aktualne zagadnienia, które mogą powodować problemy w rozliczaniu VAT i jego ewidencjonowaniu.
W toku szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z obowiązkiem podatkowym, w tym również problemami jakie będą się wiązały z ewidencjonowaniem faktur sprzedaży przesyłanych do KSeF.
Bardzo istotnym elementem rozliczeń VAT są coroczne korekty podatku naliczonego. To zagadnienie również będzie poruszone na szkoleniu, ze szczególnym uwzględnieniem elementów stanowiących składnik obliczania tzw. współczynnika, jak i prewspółczynnika. Omówione zostaną również zmiany przepisów, które nastąpiły w 2023 r. mające znaczenie dla obliczania struktury za 2023 r.
Ponadto omówione zostanie zagadnienie refakturowania usług, które może powodować problemy interpretacyjne w szczególności dotyczące stawki VAT, jak i momentu powstania obowiązku podatkowego dla refakturowanych świadczeń charakterystycznych dla JSFP.
Uczestnictwo w szkoleniu przyczyni się do prawidłowego rozliczania VAT i właściwego prowadzenia ewidencji, a także pozwoli na usystematyzowanie wiedzy i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ważne zmiany od września 2023 r. dotyczące wystawiania faktur dokumentujących czynności zwolnione z VAT:
  • brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w transakcjach B2B,
  • przypadki, w których istnieje obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych na „starych” zasadach (czynności zwolnione, sprzedaż na rzecz konsumentów)
  • zmiany w treści faktur i faktur korygujących.
 2. Rozliczanie podatku należnego w 2023 r. i po zmianach w KSeF:
  • ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
  • czy odbiór towaru ma wpływ na rozliczenie podatku,
  • podpisanie aktu notarialnego i jego wpływ na obowiązek podatkowy przy sprzedaży nieruchomości,
  • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  • sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia,
  • otrzymanie zaliczki i jej wpływ na obowiązek podatkowy
  • obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych, drukowania książek oraz przy sprzedaży książek,
  • wystawienie faktury w KSeF a data obowiązku podatkowego,
  • konieczność terminowego wstawiania faktur w KSeF,
  • faktury wystawione poza KSeF i ich podatkowe ewidencjonowanie,
  • systemy finansowo-księgowe a podwójne datowanie faktur przesyłanych do KSeF.
 3. Prewspółczynnik i współczynnik obliczania podatku naliczonego za 2023 r.:
  • jak obliczać proporcję - czynności wykazywane w liczniki i mianowniku struktur,
  • korelacja pomiędzy prewspółczynnikiem a współczynnikiem obliczania podatku naliczonego,
  • sposoby obliczania prewspółczynnika na podstawie rozporządzenia skierowanego m.in. do JST,
  • korekta roczna, korekta wieloletnia – korygowanie podatku odliczony VAT od nieruchomości, ulepszeniu własnego środka trwałego, jak i ulepszeniu obcego środka trwałego,
  • zmiany w obliczaniu VAT strukturą sprzedaży za 2023 r.: zmiana warunków przy odliczeniu 100% VAT, gdy struktura przekracza 98%, wprowadzenie, pod warunkami, braku obowiązku stosowania korekty rocznej,
  • brak obowiązku uzgadniania z urzędem skarbowym szacunkowej proporcji (prewspółczynnika) odliczenia VAT.
 4. Refakturowanie usług:
  • prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania,
  • warunki refakturowania usług,
  • możliwość refakturowania dodatkowych kosztów, w tym podatku od nieruchomości, opłat śmieciowych, usług noclegowych, usług transportowych, czynności niepodlegających opodatkowaniu (opłat administracyjnych),
  • refakturowanie mediów (woda, nieczystości, odpady, ciepło itp.) związanych z najmem lub dzierżawą,
  • refakturowanie usług a stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin odliczenia podatku.
 5. Kasy rejestrujące w 2024 r.:
  • kasy z elektronicznym zapisem kopii nie będą dostępne w sprzedaży,
  • przygotowanie się do wymiany terminali płatniczych,
  • utworzenie „hubu paragonowego”,
  • czy pozostaną zwolnienia z kas rejestrujących dla JST?,
  • sprzedaż węgla wciąż ze zwolnieniem z kas rejestrujących.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.