Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej / VAT

Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej – praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek działających w branży finansowej. 

Uczestnicy:

Służby księgowe podmiotów branży finansowej oraz  pracownicy podmiotów rozliczających podmioty branży finansowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT od 1 października 2020 r.:

 • kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT,
 • kody literowe istotne w sektorze bankowym,
 • kody w przypadku faktur korygujących,
 • zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT,
 • kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
 • czynności zwolnione z JPK_VAT,
 • mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
 • refaktury a JPK_VAT,
 • faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
 • świadczenia nieodpłatne a JPK_VAT,
 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a JPK_VAT,

2. Biała lista podatników VAT:

 • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
 • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie - nowe sankcje w VAT i CIT,
 • zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - druk ZAW NR - analiza wniosku z objaśnieniami.

3. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment):

 • system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
 • zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
 • podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
 • lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
 • zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
 • nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
 • nowe regulacje a prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,
 • podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,
 • podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,
 • zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.

4. Zakres zwolnienia z VAT dla poszczególnych typów usług finansowych:

 • czynności bankowe w prawie polskim a zakres zwolnienia:
 • umowa kredytu/umowa pożyczki,
 • pośrednictwo kredytowe/gwarancje bankowe,
 • usługi SWIFT i wyrok w sprawie Nordea,
 • zarządzanie ryzykiem kredytowym,
 • zarządzanie a administrowanie pożyczkami/kredytami: sprzedaż akcji (papierów wartościowych), usługi przechowywania papierów wartościowych, usługi zarządzania - zakres zwolnienia.

5. Outsourcing w branży finansowej - skuteczna metoda na optymalizację?:

 • usługi świadczone w ramach outsourcingu,
 • art. 43 ust. 13 ustawy o VAT - usługi stanowiące element usługi finansowej - zakres zwolnienia na tle polskiej praktyki, orzecznictwa TSUE oraz w kontekście projektów KE zmieniających Dyrektywę 2006/112,
 • usługi tzw. niezależnej grupy osób - (zakres zwolnienia w interpretacjach MF i orzecznictwie polskich sądów administracyjnych),
 • holding jako forma działalności i skutki na gruncie podatku VAT, grupy podatkowe VAT w regulacjach innych państw UE jako sposób na oszczędności podatkowe.
 • świadczenia osób trzecich jako element usługi finansowej np. usług prawnych

6. Opodatkowane usługi finansowe:

 • usługi w zakresie leasingu (rodzaje leasingu i zakres opodatkowania),
 • usługi doradztwa (zakres opodatkowania),
 • usługi ściągania długów (windykacji należności) - spór o zakres opodatkowania w kontekście sprawy GFKL Financial Services, AXA UK oraz MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring:
 • ściąganie długów a factoring (typy factoringu),
 • cesja wierzytelności - brak opodatkowania w świetle sprawy GFKL Financial Services (polskie wyroki zapadłe po sprawie GFKL, interpretacje MF i wyroki polskich sądów sprzed sprawy GFKL - wyrok NSA z 19.3.2012 r. i najnowsze orzecznictwo).

7. Prawo do odliczenia w branży bankowej:

 • koncepcja związku pośredniego i wyłączenia w prawie do odliczenia,
 • samochody i wydatki związane z pojazdami - bankowozy a 100 % odliczenia, karty paliwowe,
 • alokacja bezpośrednia i jej prymat - daleko idąca alokacja bezpośrednia na tle interpretacji MF i orzecznictwa,
 • proporcja VAT - metodologia i składniki,
 • czynności neutralne dla ustalania proporcji - czynności sporadyczne (pożyczki w ramach grupy jako działalność uboczna).
 • Usługi podwykonawców (np. Prawników) przy udzielaniu kredytów – najnowsza praktyka.

Prowadzący: