Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatek VAT / Podatki i procedury podatkowe

Podatek VAT w 2024 w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom wystawiających faktury w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone ostatnich latach w zakresie podatku VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Opodatkowanie czynności realizowanych przez podmioty wodno-kanalizacyjne, stawki podatkowe VAT:
  • Działalność w zakresie rozprowadzania wody: kontrola jakości dostarczanej wody, usuwaniem awarii, przyłączanie odbiorców, montaż wodomierzy.
  • Pobór i uzdatnianie wody.
  • Budowa obiektów inżynierii wodnej.
  • Eksploatacja ujęć wody, pobór i uzdatnianie wody.
  • Działalność w zakresie odbioru ścieków.
  • Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie gospodarki osadami.
  • Opróżnianie szamb i ich kontrola.
  • Wykonywanie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych.
  • Dokonywanie odbiorów technicznych urządzeń i sieci wodociągowo kanalizacyjnej.
  • Wynajem i zamiana nieruchomości.
  • Ustalanie stawki podatkowej dla budowy instalacji doprowadzającej do budynków mieszkalnych.
  • Stawki VAT dla usług napraw i remontów (modernizacji) instalacji w budynkach mieszkalnych i poza nimi.
  • Rekompensaty otrzymywane od gminy.
 2. Zasady i zakres prawa do odliczenia VAT:
  • Odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową.
  • Odliczanie VAT przy nabyciu paliwa – karty paliwowe.
  • Odliczanie podatku przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym – konieczność otrzymania faktury zagranicznej.
  • Rozliczanie korekt u nabywcy – terminy zmniejszenia podatku naliczonego.
  • Zaniechanie inwestycji – kwestia rozliczenia VAT naliczonego.
  • Uproszczenia w proporcji – Zmiana kwoty VAT nieodliczonego z 500 zł na 10.000 zł.
  • Zmiana przeznaczenia środka trwałego albo gruntu, a korekta podatku naliczonego.
  • Sprzedaż gruntu, nieruchomości i środków trwałych w okresie korekty.
 3. Korygowanie wartości transakcji – aktualne przepisy:
  • Przesłanki korekty „in minus” – stanowisko organów podatkowych.
  • Na jakiej podstawie uzgodnić z kontrahentem warunki korekty?
  • Sposoby rozliczania korekt „in plus” i „ in minus”- m.in. złe stany licznika, wymiana licznika, itp.
  • „Media” – zasady refakturowania korekt.
 4. Przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne a Grupa VAT w 2024 r., czy można tworzyć grupy z innymi spółkami komunalnymi a może z gminami?
  • Pojęcie Grupy VAT.
  • Umowa o utworzeniu Grupy VAT.
  • Zasady rozliczeń Grupy VAT.
  • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz.
  • Pojęcie podatnika Grupy VAT.
  • Likwidacja Grupy VAT - przyczyny.
 5. Aktualne objaśnienia Ministerstwa Finansów i rozporządzenia wprowadzające zasady stosowania Krajowego Systemu e-Faktur od 2026 roku, na jakim etapie wdrożenia powinien być podmiot w II połowie 2024 roku?

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.