Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Podatek VAT – praktyczne zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach

Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie, które dotyczy różnych praktycznych i aktualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku VAT.

W szczególności skupimy się na tematyce, która często budzi Państwa wątpliwości.

Omówione zostaną zagadnienia związane z rozliczaniem podatku należnego, w szczególności dotyczące:

 • opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
 • opodatkowania zaliczek,
 • refakturowania,
 • korygowania VAT,
 • zastosowania kursu waluty dla potrzeb podatku VAT.

Poruszymy również interesujące zagadnienia dotyczące odliczenia VAT naliczonego, a w szczególności:

 • błędów na fakturach powodujących brak prawa do odliczenia podatku VAT,
 • faktur otrzymanych od podatnika niezarejestrowanego jako VAT czynny,
 • odliczenia VAT przy zakupie paliwa przy użyciu kart paliwowych,
 • momentu powstania prawa do odliczenia podatku VAT.

Szkolenie uwzględnia najczęściej zgłaszane przez Państwa wątpliwości.

Zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. RÓŻNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT NALICZONEGO:

  1. Błędy na fakturach zakupowych a prawo do odliczenia podatku naliczonego:
   • czy można odliczyć VAT w przypadku błędnych danych nabywcy?
   • czy można odliczyć VAT w przypadku błędnej nazwy towaru lub usługi?
   • czy można odliczyć VAT w przypadku błędnych kwot?
   • czy można odliczyć VAT w przypadku błędnej stawki VAT?
   • jakie inne błędy uniemożliwiają odliczenie VAT z faktury?
  2. Kiedy można odliczyć VAT przy zakupie od podatnika nieposiadającego statusu VAT czynnego?
  3. Kiedy można odliczyć VAT przy zakupie paliwa przy użyciu kart paliwowych?
  4. Faktury z polskim podatkiem VAT otrzymane od zagranicznych kontrahentów - czy można odliczyć podatek VAT?
  5. Odwrotne obciążenia (np. WNT, import usług) - czy brak faktury lub opóźnione otrzymanie faktury daje prawo do odliczenia podatku VAT? - zmiana wprowadzana pakietem VAT Slim 3
  6. Jaki jest moment odliczenia VAT z tytułu importu towarów a w przypadku otrzymania decyzji organów celno-skarbowych zwiększającej podatek VAT importowy?
  7. Kiedy można odliczyć VAT z duplikatu faktury?
  8. Data wpływu faktury do firmy - jaki jest moment korekty podatku naliczonego w przypadku:
   • faktury odbieranej osobiście przez pracowników w trakcie wyjazdów służbowych przekazywane do księgowości?
   • faktury odbieranej przez firmy zewnętrzne (firmy skanujące dokumenty, centra biurowe itp.)?
   • innych sytuacji wynikających ze specyfiki organizacyjnej firmy?
   • faktury ustrukturyzowanej otrzymanej w KSeF,
   • faktury ustrukturyzowanej otrzymanej poza KSeF,
  9. Czy można zachować prawo do odliczenia VAT w przypadku przechowywania elektronicznych kopii faktur otrzymanych w formie papierowej a prawo do odliczenia VAT?
  10. Kiedy można odliczyć VAT od nabycia usług noclegowych?
  11. Czy można odliczyć VAT w przypadku zakupów towarów i usług na rzecz pracowników?
 2. PODATEK NALEŻNY - ciekawe zagadnienia:

  1. Nieodpłatne przekazania towarów i świadczenia usług:
   • kiedy należy opodatkować nieodpłatne przekazania towarów i usług? nieodpłatne dostawy towarów a nieodpłatne świadczenie usług - zasadnicze różnice w sposobie opodatkowania, rezygnacja z odliczenia VAT a obowiązek opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, brak prawa do odliczenia VAT a obowiązek opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, towary, których nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu, usługi, których nieodpłatne świadczenie nie podlega opodatkowaniu.
   • nieodpłatne przekazania towarów po zmianach przepisów 2021/2022: zmiana limitu kwotowego prezentów o małej wartości, możliwość opodatkowania nieodpłatnych przekazań stawką VAT 0%.
   • nieodpłatne przekazania artykułów spożywczych zwolnione z VAT,
   • nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i kontrahentów - najczęściej pojawiająca się problematyka: nabycie towarów i usług na rzecz pracowników i kontrahentów a prawo do odliczenia VAT, przekazanie towarów i usług na rzecz pracowników i kontrahentów a prawo do odliczenia VAT,
   • nieodpłatne świadczenia na cele dobroczynne a podatek VAT
  2. Zaliczka a podatek VAT:
   • kiedy zaliczka nie podlega opodatkowaniu VAT?
   • moment otrzymania zaliczki to nie zawsze moment powstania obowiązku podatkowego VAT,
   • właściwe dokumentowanie zaliczki i jej rozliczenia,
   • zaliczka i dostawa/usługa w tym samym miesiącu - sposób udokumentowania w świetle pakietu VAT Slim 3.
  3. Brak dokumentacji, z której wynika uzgodnienie warunków korekty a moment dokonania korekty podatku VAT po stronie sprzedawcy i nabywcy - transakcje krajowe:
   • co stanowi „dokumentację uzgodnieniową”?
   • faktura korygująca jako „dokumentacja uzgodnieniowa” - moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego,
  4. Refakturowanie, obciążenie czy świadczenie kompleksowe? - jak dokumentować i opodatkować:
   • refakturowanie a obciążenie kosztami lub odszkodowania,
   • refakturowanie a koszty wliczone w cenę dostawy towarów lub wykonanie usług,
   • refakturowanie - moment powstania obowiązku podatkowego oraz stawka podatku VAT: rozliczenie VAT przy refakturowaniu „mediów”, refaktury dla kontrahentów zagranicznych, refakturowanie a obniżone stawki VAT oraz zwolnienia z VAT.
  5. Stawka VAT 0% w eksporcie towarów - czy niezbędne są dokumenty celne?
   • korzystne dla podatników orzecznictwo TSUE oraz krajowych sądów odnośnie stosowania stawki VAT 0%,
   • brak dokumentów celnych a stawka VAT 0% w eksporcie towarów - jakie dokumenty należy posiadać?
 3. KURS WALUTOWY DLA POTRZEB PODATKU VAT:

  1. Podatek należny - jaki kurs waluty dla:
   • faktury VAT w walucie obcej? - krajowe transakcje opodatkowane VAT,
   • faktury VAT w walucie obcej a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności? – jak przeliczyć wartość należności ogółem dla potrzeb MPP?
   • korekty podatku należnego? - faktury korygujące w walucie obcej z krajowym VAT,
   • transakcji WNT i importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń? - kurs waluty a obowiązek podatkowy,
   • korekty transakcji WNT i importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń?
  2. Podatek naliczony:
   • czy można odliczyć VAT w przypadku faktury VAT w walucie obcej z błędnym kurs walutowym zastosowanym przez wystawcę?
   • jak dokonać korekty podatku naliczonego z faktury korygującej transakcje krajowe w walucie obcej?
  3. VAT Slim 3 od 2023 r. - kurs waluty przy korygowaniu podatku VAT.
 4. SANKCJE VAT:

  1. Sankcja VAT niezgodna z prawem unijnym:
   • kiedy organy podatkowe muszą nakładać dodatkowe zobowiązanie w podatku VAT (tzw. sankcja VAT),
   • sankcje VAT pomimo korekt pokontrolnych niezgodne z prawem unijnym - znaczenie orzeczenia TSUE,
   • podzielona płatność sposobem na uniknięcie sankcji w podatku VAT.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.