Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Podatek VAT – praktyczne zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach

Szanowni Państwo,

pragniemy zaprosić na szkolenie, które dotyczy różnych praktycznych i aktualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku VAT.

W szczególności skupimy się na tematyce, która często budzi Państwa wątpliwości.

Omówione zostaną zagadnienia związane z rozliczaniem podatku należnego, w szczególności dotyczące:

 • opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
 • opodatkowania zaliczek,
 • refakturowania,
 • korygowania VAT,
 • zastosowania kursu waluty dla potrzeb podatku VAT.

Poruszymy również interesujące zagadnienia dotyczące odliczenia VAT naliczonego, a w szczególności:

 • błędów na fakturach powodujących brak prawa do odliczenia podatku VAT,
 • faktur otrzymanych od podatnika niezarejestrowanego jako VAT czynny,
 • odliczenia VAT przy zakupie paliwa przy użyciu kart paliwowych,
 • momentu powstania prawa do odliczenia podatku VAT.

Szkolenie uwzględnia najczęściej zgłaszane przez Państwa wątpliwości.

Zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. RÓŻNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT NALICZONEGO

1. Błędy na fakturach zakupowych a prawo do odliczenia podatku naliczonego:

a) czy można odliczyć VAT w przypadku błędnych danych nabywcy?

b) czy można odliczyć VAT w przypadku błędnej nazwy towaru lub usługi?

c) czy można odliczyć VAT w przypadku błędnych kwot?

d) czy można odliczyć VAT w przypadku błędnej stawki VAT?

e) jakie inne błędy uniemożliwiają odliczenie VAT z faktury?

2. Kiedy można odliczyć VAT przy zakupie od podatnika nieposiadającego statusu VAT czynnego?

3. Kiedy można odliczyć VAT przy zakupie paliwa przy użyciu kart paliwowych?

4. Faktury z polskim podatkiem VAT otrzymane od zagranicznych kontrahentów - czy można odliczyć podatek VAT?

5. Odwrotne obciążenia (np. WNT, import usług) - czy brak faktury lub opóźnione otrzymanie faktury daje prawo do odliczenia podatku VAT? - zmiana wprowadzana pakietem VAT Slim 3

6. Jaki jest moment odliczenia VAT z tytułu importu towarów a w przypadku otrzymania decyzji organów celno-skarbowych zwiększającej podatek VAT importowy?

7. Kiedy można odliczyć VAT z duplikatu faktury?

8. Data wpływu faktury do firmy - jaki jest moment korekty podatku naliczonego w przypadku:

a) faktury odbieranej osobiście przez pracowników w trakcie wyjazdów służbowych przekazywane do księgowości?

b) faktury odbieranej przez firmy zewnętrzne (firmy skanujące dokumenty, centra biurowe itp.)?

c) innych sytuacji wynikających ze specyfiki organizacyjnej firmy?

d) faktury ustrukturyzowanej otrzymanej w KSeF,

e) faktury ustrukturyzowanej otrzymanej poza KSeF,

9. Czy można zachować prawo do odliczenia VAT w przypadku przechowywania elektronicznych kopii faktur otrzymanych w formie papierowej a prawo do odliczenia VAT?

10. Kiedy można odliczyć VAT od nabycia usług noclegowych?

11. Czy można odliczyć VAT w przypadku zakupów towarów i usług na rzecz pracowników?

II. PODATEK NALEŻNY - ciekawe zagadnienia

1. Nieodpłatne przekazania towarów i świadczenia usług:

a) kiedy należy opodatkować nieodpłatne przekazania towarów i usług?

 • nieodpłatne dostawy towarów a nieodpłatne świadczenie usług - zasadnicze różnice w sposobie opodatkowania,
 • rezygnacja z odliczenia VAT a obowiązek opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
 • brak prawa do odliczenia VAT a obowiązek opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
 • towary, których nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu,
 • usługi, których nieodpłatne świadczenie nie podlega opodatkowaniu.

b) nieodpłatne przekazania towarów po zmianach przepisów 2021/2022:

 • zmiana limitu kwotowego prezentów o małej wartości,
 • możliwość opodatkowania nieodpłatnych przekazań stawką VAT 0%.

c) nieodpłatne przekazania artykułów spożywczych zwolnione z VAT,

d) nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i kontrahentów – najczęściej pojawiająca się problematyka:

 • nabycie towarów i usług na rzecz pracowników i kontrahentów a prawo do odliczenia VAT,
 • przekazanie towarów i usług na rzecz pracowników i kontrahentów a prawo do odliczenia VAT.

e) nieodpłatne świadczenia na cele dobroczynne a podatek VAT

2. Zaliczka a podatek VAT:

a) kiedy zaliczka nie podlega opodatkowaniu VAT?

b) moment otrzymania zaliczki to nie zawsze moment powstania obowiązku podatkowego VAT,

c) właściwe dokumentowanie zaliczki i jej rozliczenia,

d) zaliczka i dostawa/usługa w tym samym miesiącu - sposób udokumentowania w świetle pakietu VAT Slim 3.

3. Brak dokumentacji, z której wynika uzgodnienie warunków korekty a moment dokonania korekty podatku VAT po stronie sprzedawcy i nabywcy - transakcje krajowe:

a) co stanowi „dokumentację uzgodnieniową”?

b) faktura korygująca jako „dokumentacja uzgodnieniowa” - moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego,

4. Refakturowanie, obciążenie czy świadczenie kompleksowe? - jak dokumentować i opodatkować:

a) refakturowanie a obciążenie kosztami lub odszkodowania,

b) refakturowanie a koszty wliczone w cenę dostawy towarów lub wykonanie usług,

c) refakturowanie - moment powstania obowiązku podatkowego oraz stawka podatku VAT:

 • rozliczenie VAT przy refakturowaniu „mediów”,
 • refaktury dla kontrahentów zagranicznych,
 • refakturowanie a obniżone stawki VAT oraz zwolnienia z VAT.

5. Stawka VAT 0% w eksporcie towarów - czy niezbędne są dokumenty celne?:

a) korzystne dla podatników orzecznictwo TSUE oraz krajowych sądów odnośnie stosowania stawki VAT 0%,

b) brak dokumentów celnych a stawka VAT 0% w eksporcie towarów - jakie dokumenty należy posiadać?

III. KURS WALUTOWY DLA POTRZEB PODATKU VAT

1. Podatek należny - jaki kurs waluty dla:

a) faktury VAT w walucie obcej? - krajowe transakcje opodatkowane VAT;

b) faktury VAT w walucie obcej a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności? – jak przeliczyć wartość należności ogółem dla potrzeb MPP?

c) korekty podatku należnego? - faktury korygujące w walucie obcej z krajowym VAT;

d) transakcji WNT i importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń? - kurs waluty a obowiązek podatkowy;

e) korekty transakcji WNT i importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń?

2. Podatek naliczony:

a) czy można odliczyć VAT w przypadku faktury VAT w walucie obcej z błędnym kurs walutowym zastosowanym przez wystawcę?

b) jak dokonać korekty podatku naliczonego z faktury korygującej transakcje krajowe w walucie obcej?

3. VAT Slim 3 od 2023 r. - kurs waluty przy korygowaniu podatku VAT

IV. Sankcje VAT:

1. Sankcja VAT niezgodna z prawem unijnym:

a) kiedy organy podatkowe muszą nakładać dodatkowe zobowiązanie w podatku VAT (tzw. sankcja VAT),

b) sankcje VAT pomimo korekt pokontrolnych niezgodne z prawem unijnym - znaczenie orzeczenia TSUE,

c) podzielona płatność sposobem na uniknięcie sankcji w podatku VAT.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk


Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.