Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT dla Lasów Państwowych

Podatek VAT dla Lasów Państwowych – zmiany w ustawie w 2020 roku

Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę księgową i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki.

Adresat szkolenia: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w tym w szczególności nadleśnictwa, jak również inne podmioty, których działalność wiąże się z szeroko pojętą działalnością leśną (zakłady usług leśnych, tartaki, składy drewna itp.).

Cel szkolenia: zaprezentowanie zmian w VAT od 1 lipca 2020 roku , które będą miały wpływ na rozliczenia podatkowe, zaznajomienie z aktualnymi interpretacjami organów podatkowych oraz z najnowszymi orzeczeniami sądowymi istotnymi z punktu widzenia sektora leśnego z uwzględnieniem jego specyfiki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Matryca VAT od kiedy wchodzi?

1. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i jej zastosowanie w nadleśnictwach:

a) o co można zapytać w trybie WIS? czy wyłącznie o stawkę podatku VAT?

b) czy WIS chroni wyłącznie nadleśnictwo jako podatnika, dla którego został wydany?

c) WIS a interpretacja indywidualna,

d) omówienie wzoru wniosku o wydanie WIS – jak wypełnić wniosek?

2. Zmiana nomenklatury statystycznej dla towarów z PKWiU na CN:

a) jak ustalić CN towaru sprzedawanego przez nadleśnictwo?

b) czy istnieje powiązanie pomiędzy PKWiU a CN?

c) czy w trybie WIS można zapytać również o klasyfikację statystyczną?

3. Zmiana stawek na niektóre towary i usługi:

a) na jakie towary i usługi zmieni się stawka podatku w lasach? – omówienie zmian w załącznikach do ustawy o VAT,

b) czy stawka VAT dla usług gospodarki leśnej pozostaje bez zmian, co z drewnem opałowym?

c) usługi konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym a stawka VAT 8%,

d) stawki VAT przy darowiźnie towarów przeznaczonych dla podmiotów medycznych i OPS.

II. Faktury do paragonów od 2020:

1. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.

a) jak będą wykazywane w JPK faktury do paragonów w nadleśnictwach?

b) kiedy można wystawić fakturę z NIP do paragonu?

c) wystawianie faktur do sprzedaży zafiskalizowanej w 2019 r.

d) faktura do paragonu z NIP – problematyczne sytuacje po stronie nabywcy,

e) sankcje z tytułu wystawienia faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,

f) sankcje z tytułu odliczenia VAT z faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP.

2. Jak prezentować paragony z NIP w JPK?

III. Nowa struktura JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT-7, zmiany w informacji podsumowującej VAT-UE w nadleśnictwach:

 • Likwidacja deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami.
 • Sformalizowane zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów przez nadleśnictwa.
 • Struktura pliku JPK_VAT – część deklaracyjna i ewidencyjna.
 • Nowy zakres danych w ewidencji sprzedaży:
 • nowe oznaczenia dowodów sprzedaży,
 • zakres danych przy eksporcie towarów,
 • oznaczanie poszczególnych rodzajów transakcji,
 • oznaczenia grup towarów i usług,
 • Zakres danych w ewidencji zakupów: dane wynikające z dokumentów zakupu/dokumentów celnych/deklaracji importowych, oznaczenia dokumentów zakupu.
 • Korekty części ewidencyjnej lub deklaracyjnej JPK_VAT.
 • Możliwość wezwania przez urząd skarbowy do korekty JPK_VAT i konsekwencje niedokonania korekty.
 • W jakim terminie nadleśnictwo jako podatnik jest obowiązany skorygować JPK_VAT w sytuacji, gdy sam zauważy błąd.
 • Zmiany we wzorze informacji podsumowującej VAT-UE.

IV. Fakturowanie i refakturowanie w nadleśnictwach - terminy wystawiania faktur i refaktur, kiedy stosujemy noty korygujące a kiedy faktury korygujące, zasady stosowania skonta, faktury elektroniczne, problemy przy wystawianiu faktur zaliczkowych.

V. Świadczenia dla pracowników – wycena, czy można ustalić dla pracownika cenę w wysokości niższej niż rynkowa z punktu widzenia nowych oznaczeń w JPK?

VI. Transakcje unijne - WDT , sprzedaż usług przez nadleśnictwa od 2020 roku:

 • faktura VAT przy WDT oraz przeliczanie kursów walut,
 • korekty podstaw opodatkowania (rabaty, upusty), korekty in plus i in minus – sposób dokumentacji,
 • zaliczki na poczet WDT,
 • dowody formalne przy WDT – co uznawane jest za dowód dostawy.

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: