Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT

Podatek odroczony w przykładach

Szkolenie jest skierowane do pracowników służb księgowo-finansowych, którzy muszą/mogą ustalać i prezentować w sprawozdaniu finansowym wpływ różnic w rozliczeniu operacji pod kątem podatkowym i księgowym.

W praktyce punktem wyjścia jest ustalenie podatku CIT (przychodów i kosztów podatkowych), potem ustalenie wartości bilansowych i podatkowych oraz wyliczenie samego podatku odroczonego i jego ujęcie w księgach.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie, jak zrobić to wszystko w sposób prawidłowy, prosty i czytelny.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Cel ustalania podatku odroczonego.

2. Podmioty zwolnione z tego obowiązku.

3. Podatek bieżący i podatek odroczony - z czego wynikają różnice między nimi?

4. Zasady ustalania wartości podatkowej aktywów i zobowiązań.

5. Różnice trwałe i różnice przejściowe - jak je odróżnić?

6. Różnice przejściowe dodatnie lub ujemne i ich wpływ na przyszłe rozliczenie podatku dochodowego.

7. Tworzenie rezerw z tytułu podatku odroczonego.

8. Tworzenie aktywów z tytułu podatku odroczonego.

9. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego rozliczane z kapitałem własnym.

10. Przyjęcie właściwej stawki podatkowej.

11. Zarządzanie podatkiem odroczonym:

 • ocena realnej możliwości rozliczenia w przyszłości aktywów z tytułu odroczonego podatku,
 • możliwość kompensaty aktywów i rezerw w bilansie.

12. Przykłady - różnice między wartością bilansową i podatkową.

13. Przykłady - ustalanie podatku odroczonego w przypadku:

 • środków trwałych,
 • nieruchomości inwestycyjnych,
 • długoterminowych aktywów finansowych,
 • zapasów,
 • należności,
 • różnic kursowych,
 • zobowiązań,
 • rezerw i rozliczeń międzyokresowych.

14. Szczególne przypadki:

 • strata podatkowa,
 • umowy leasingu,
 • premia inwestycyjna.

15. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska


Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.