Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Podatek CIT

Podatek odroczony w przykładach

Szkolenie jest skierowane do pracowników służb księgowo-finansowych, którzy muszą/mogą ustalać i prezentować w sprawozdaniu finansowym wpływ różnic w rozliczeniu operacji pod kątem podatkowym i księgowym.

W praktyce punktem wyjścia jest ustalenie podatku CIT (przychodów i kosztów podatkowych), potem ustalenie wartości bilansowych i podatkowych oraz wyliczenie samego podatku odroczonego i jego ujęcie w księgach.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie, jak zrobić to wszystko w sposób prawidłowy, prosty i czytelny.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Cel ustalania podatku odroczonego.
 2. Podmioty zwolnione z tego obowiązku.
 3. Podatek bieżący i podatek odroczony - z czego wynikają różnice między nimi?
 4. Zasady ustalania wartości podatkowej aktywów i zobowiązań.
 5. Różnice trwałe i różnice przejściowe - jak je odróżnić?
 6. Różnice przejściowe dodatnie lub ujemne i ich wpływ na przyszłe rozliczenie podatku dochodowego.
 7. Tworzenie rezerw z tytułu podatku odroczonego.
 8. Tworzenie aktywów z tytułu podatku odroczonego.
 9. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego rozliczane z kapitałem własnym.
 10. Przyjęcie właściwej stawki podatkowej.
 11. Zarządzanie podatkiem odroczonym:
  • ocena realnej możliwości rozliczenia w przyszłości aktywów z tytułu odroczonego podatku,
  • możliwość kompensaty aktywów i rezerw w bilansie.
 12. Przykłady - różnice między wartością bilansową i podatkową.
 13. Przykłady - ustalanie podatku odroczonego w przypadku:
  • środków trwałych,
  • nieruchomości inwestycyjnych,
  • długoterminowych aktywów finansowych,
  • zapasów,
  • należności,
  • różnic kursowych,
  • zobowiązań,
  • rezerw i rozliczeń międzyokresowych.
 14. Szczególne przypadki:
  • strata podatkowa,
  • umowy leasingu,
  • premia inwestycyjna.
 15. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.