Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości – kompleksowe omówienie zagadnień istotnych dla wymiaru podatku

Podatek od nieruchomości dla wielu podmiotów stanowi istotne obciążenie finansowe. Charakter podatku od nieruchomości jako podatku majątkowego dotyczy w zasadzie wszystkich podmiotów, które posiadają składniki majątkowe zaliczające się do obiektów i nieruchomości wymienionych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W praktyce rozproszona regulacja, niejednoznaczne pojęcia, duży wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych, przekładają się na liczne wątpliwości i trudności związane z prawidłowym określeniem przedmiotu opodatkowania i wymiarem podatku.

Podczas szkolenia w sposób kompleksowy omówione zostaną praktyczne aspekty dotyczące powstawania obowiązku podatkowego, określenia podatnika, przedmiotu i sposobu opodatkowania posiadanego majątku podatkiem od nieruchomości. Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych kwestii związanych z wymiarem podatku, zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się problemy w praktyce, wskazanie przykładowych możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych. Omówione zostaną także aspekty dotyczące rozliczania nowych inwestycji, w tym na co zwracać uwagę, aby zapewnić efektywność podatkową na gruncie podatku od nieruchomości.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób i podmiotów ponoszących obciążenia publicznoprawne z tytułu podatku od nieruchomości, jak i podmiotów realizujących, bądź planujących nowe inwestycje obejmujące grunty, budynki, budowle, w tym dla księgowych, dyrektorów finansowych oraz innych osób odpowiedzialnych za finanse w firmie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące podatku od nieruchomości:

a) podstawowe regulacje normujące podatek od nieruchomości:

  • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości,
  • stosowanie ustawy - Prawo budowlane,
  • stosowanie ustaw o podatku dochodowym,
  • regulacje Kodeksu cywilnego wpływające na podatek od nieruchomości,
  • zastosowanie regulacji z Ordynacji podatkowej w podatku od nieruchomości,

b) właściwość organów podatkowych,

c) przedawnienie zobowiązań podatkowych.

2. Podmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

a) podstawowe zasady dotyczące określenia podatnika w podatku od nieruchomości oraz wyjątki od tych zasad,

b) opodatkowanie osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,

c) prowadzenie działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości,

d) solidarna odpowiedzialność w podatku od nieruchomości,

e) podmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości na przykładach.

3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

a) grunty podlegające opodatkowaniu, wyłączenia oraz zwolnienia z opodatkowania gruntów,

b) pojęcie obiektu budowlanego i wpływ na podatek od nieruchomości,

c) definicja budynku na potrzeby podatku od nieruchomości,

d) pojęcie budowli, urządzenia budowlane jako budowla,

e) różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”,

f) przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości na przykładach.

4. Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

a) zasady określania powierzchni gruntów,

b) powierzchnia użytkowa budynku jako podstawa opodatkowania,

c) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach, budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,

d) modernizacja i likwidacja obiektu budowlanego a wpływ na podstawę opodatkowania,

5. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości:

a) ogólne zasady dotyczące powstawania obowiązku podatkowego,

b) podatek od nieruchomości dla obiektów i nieruchomości nowopowstałych,

c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,

d) deklaracje w podatku od nieruchomości,

e) terminy zapłaty podatku.

6. Zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na przykładach.

7. Rozliczenie nowej inwestycji:

a) definicja środków trwałych w podatku dochodowym,

b) kwalifikacja ponoszonych kosztów do nakładów inwestycyjnych,

c)  klasyfikacja dla celów podatku dochodowego vs. klasyfikacja dla celów podatku od nieruchomości,

d) ustalenie wartości początkowej środków trwałych a podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Prowadzący: