Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień

Szkolenie skupia się na prezentacji zagadnień, szczególnie nowych wprowadzonych od 2021r., z zaakcentowaniem problemów i niedopowiedzeń, które pojawiają się w praktyce i utrudniają ustalenie podatku w prawidłowej wysokości. Śledzenie wszystkich zmian przepisów i ich interpretacji jest trudne do pogodzenia z bieżącą pracą księgowego. Dlatego też szkolenie ma na celu uporządkowanie informacji i zaprezentowanie wybranych zagadnień z zakresu podatku na przykładach, omówienie ich oraz przedstawienie, jakie stanowisko w tym zakresie zajmują organy podatkowe i sądy administracyjne.

Dodatkowym utrudnieniem są zmiany w podatkach wprowadzane w związku z epidemią COVID - wynikają one z różnych ustaw i są co trochę nowelizowane. Na szkoleniu zostanie zaprezentowany aktualny stan prawny oraz będą przedstawione planowane kolejne zmiany.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowe możliwości dla podatników planujących inwestycje:

 • utworzenie funduszu inwestycyjnego w ciężar kosztów podatkowych (możliwość dla ograniczonej grupy podatników, limit odpisu, maksymalny czas na wydatki, sankcje za niespełnienie warunków);
 • jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w związku z COVID.

2. Omówienie pozostałych zmian wprowadzonych od 2021r.:

 • ograniczenie możliwości stosowania obniżonych stawek amortyzacji podatkowej oraz stawek indywidualnych;
 • zwiększenie limitu przychodów podatkowych uprawniających do stosowania stawki 9%;
 • możliwość odliczania darowizn w ciągu roku podatkowego i niezależnie od limitu dochodu (na cele walki z COVID i na sprzęty komputerowe dla oświaty);
 • nowe terminy dla rozliczenia zeznania rocznego podatku;
 • certyfikaty rezydencji w czasie pandemii.

3. Moment powstania przychodów i moment poniesienia kosztów podatkowych:

 • przychody należne i przychody kasowe,
 • zaliczki a zapłata z góry;
 • moment dokonania korekty przychodów;
 • przychody ze świadczeń nieodpłatnych;
 • koszty bezpośrednie a pośrednie – moment rozliczenia, ujęcie międzyokresowe, korekty;
 • zasady wyceny walut, podatkowe różnice kursowe.

4. Świadczenia związane z COVID i pracą zdalną pracowników (koszty podatkowe oraz zwolnienia od podatku PIT).

5. Odliczanie strat z lat ubiegłych: różne zasady odliczeń dla strat poniesionych w różnych latach podatkowych na przykładach.

6. Pozostałe rozliczenia podatkowe:

 • ulga na złe długi - zasady stosowania przez wierzyciela i dłużnika przy zaliczkach i w rozliczeniu rocznym;
 • dotacje, dofinansowania i subwencje - ich wpływ na przychody i koszty podatkowe;
 • wyłączenia z kosztów podatkowych płatności gotówkowych, m.in.: zaliczenie wydatku do kosztu i późniejsza zapłata, pojedyncza transakcja a umowy zawarte na czas nieokreślony;
 • rozliczanie w kosztach odszkodowań i kar umownych związanych z COVID;
 • informacje o istotnym orzecznictwie sądowym, objaśnieniach i interpretacjach podatkowych.

Prowadzący: