Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – wybrane zagadnienia i planowane zmiany

Szkolenie skupia się na prezentacji zagadnień, które występują prawie w każdej firmie i ma na celu zaprezentowanie rozliczenia podatku dochodowego krok po kroku, z zaakcentowaniem problemów i niedopowiedzeń, które pojawiają się w praktyce i utrudniają ustalenie podatku w prawidłowej wysokości. Śledzenie wszystkich zmian przepisów i ich interpretacji jest trudne do pogodzenia z bieżącą pracą księgowego, dlatego też szkolenie ma na celu uporządkowanie informacji i zaprezentowanie wybranych zagadnień z zakresu podatku na przykładach, omówienie ich oraz przedstawienie, jakie stanowisko w tym zakresie zajmują organy podatkowe i sądy administracyjne.

Dodatkowym utrudnieniem są zmiany w podatkach wprowadzane w związku z epidemią COVID - wynikają one z różnych ustaw i są co chwilę nowelizowane. Na szkoleniu zostanie zaprezentowany aktualny stan prawny oraz będą przedstawione planowane kolejne zmiany.
 
Od 2021 r. zapowiadane jest wprowadzenie uproszczenia w rozliczaniu CIT - podstawą opodatkowania ma być wynik finansowy, nie podatkowy, a sam podatek rozliczany dopiero w momencie wypłaty zysku. Warto już teraz się zastanowić czy skorzystać z nowej możliwości, czy zostać przy dotychczasowych rozwiązaniach.
 
Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Dwa odrębne źródła przychodów i ich wpływ na zasady ustalania dochodu/ straty podatkowej. Sposoby alokacji kosztów pośrednich (objaśnienia i interpretacje organów podatkowych).
 
2. Odliczanie strat z lat ubiegłych. Zasady obowiązujące od 2018, 2019 i 2020 roku: 
 • Możliwość wyboru jednego z dwóch sposobów odliczania.
 • Przypisanie strat do właściwego źródła przychodów.
 • Możliwość odliczenia straty za 2020r. od dochodu za 2019 r.
3. Koszty uzyskania przychodów:
 • Definicja - jakie wydatki spełniają definicję i jak je udokumentować?
 • Koszty bezpośrednie a pośrednie - moment rozliczenia, ujęcie międzyokresowe.
 • Ustalanie limitu kosztów finansowania zewnętrznego oraz wartości i usług niematerialnych, które można zaliczyć do kosztów podatkowych - orzecznictwo a interpretacje podatkowe.
 • Samochody osobowe w kosztach działalności.
 • Wydatki związane z COVID.
4. Rozliczenia z pracownikami:
 • Socjalne, okolicznościowe, związane z używaniem samochodów osobowych.
 • Świadczenia związane z COVID i pracą zdalną pracowników.
5. Najważniejsze nowości w ustawie CIT od 2020 r. z uwzględnieniem nowelizacji COVID:
 • Ulga na złe długi - zasady stosowania przez wierzyciela i dłużnika przy zaliczkach i w rozliczeniu rocznym.
 • Wyłączenia z kosztów podatkowych płatności:
  • na konto spoza „białej listy”,
  • z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
 • Zwolnienie od wpłat podatku od przychodów z budynku.
 • Rozliczanie w kosztach odszkodowań i kar umownych związanych z COVID.
6. Pozostałe informacje:
 • Przychody, do których stosuje się stawkę podatku 9 lub 19%. Rozliczanie zaliczek podatku ze stawką 9%.
 • Ulga B+R oraz IP Box a wydatki związane ze zwalczaniem COVID.
 • Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w związku z COVID.
 • Możliwość odliczania darowizn na szkolnictwo zawodowe oraz darowizn związanych z COVID.
 • Odroczenie niektórych terminów rozliczeń z urzędem skarbowym, terminów do sporządzenia/uzyskania dokumentacji (m.in. ceny transferowe, certyfikaty rezydencji). Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych.
7. Planowane zmiany na 2021 r.:
 • Co to jest „estoński CIT” - dla kogo, na jakich zasadach, w jakim okresie czasu, jakie sankcje za niedotrzymanie warunków?
 • Co to jest fundusz na cele inwestycyjne - kto go tworzy, co się na niego składa i kiedy powstają koszty podatkowe?

 

Prowadzący: