Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – rozliczenie za rok 2021

Przełom roku to duże wyzwanie dla księgowych - zamykanie ewidencji rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji i weryfikacja aktywów przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Jakby było mało, są jeszcze podatki - miesiąc na sporządzenie informacji o przychodach i kosztach pracowniczych i przygotowanie się do rozliczenia rocznego podatku CIT, czyli weryfikacja czy moment ujęcia zdarzeń w księgach rachunkowych jest taki sam w podatku dochodowym, czy koszty wygenerowane na potrzeby bilansowe są jednocześnie kosztem podatkowym oraz weryfikacja, czy zebrano wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku.

Szkolenie ma na celu uporządkowane przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z rozliczeniem rocznym, gdyż jest to ostatni moment na uzupełnienie braków i skorygowanie popełnionych błędów.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ustalenie przychodów z działalności gospodarczej i pozostałej; przyporządkowanie im kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz zastosowanie proporcji;

2. Moment powstania przychodów na przełomie roku:

 • dostawy bez faktur,
 • faktury bez dostaw,
 • usługi ciągłe,
 • zaliczki,
 •  faktury korygujące;

3. Koszty podatkowe na przełomie roku:

 • ustalenie momentu poniesienia,
 • rozliczenie usług ciągłych,
 • zamknięcie ewidencji rachunkowych a przyporządkowanie do roku podatkowego, rozliczenia międzyokresowe w ujęciu podatkowym,
 • faktury korygujące;

4. Tworzenie kosztów na dzień bilansowy (przeszacowania, wyceny, odpisy aktualizujące, utrata wartości, różnice kursowe) a moment ujęcia ich w kosztach podatkowych.

5. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w przychodach i kosztach podatkowych; właściwa dokumentacja.

6. Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym - przykłady.

7. Pomoc publiczna, dotacje, dofinansowania, subwencje związane z pandemią - rozliczenie rachunkowe i podatkowe;

8. Darowizny w zeznaniu rocznym (związane z pandemią i pozostałe) - dokumentacja, podmioty uprawnione, właściwe cele;

9. Sprawdzenie, czy wszystkie wydatki ujęto w limitowanych kosztach:

 • za usługi niematerialne oraz wartości niematerialne i prawne,
 • na koszty finansowania dłużnego.

10. Sprawdzenie czy podatnik dokonał należytej staranności przy rozliczeniu podatku u źródła:

 • czy zastosowano poprawną stawkę podatku,
 • czy zebrano wymaganą dokumentację (certyfikaty rezydencji, oświadczenia podatników),
 • czy ustalono status rzeczywistego właściciela.

Prowadzący: