Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – rozliczenie za rok 2021 oraz zmiany obowiązujące od roku 2022

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 
1. Rozliczenie roczne:
 • ustalenie przychodów z działalności gospodarczej i pozostałej; przyporządkowanie im kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz zastosowanie proporcji;
 • moment powstania przychodów na przełomie roku:
  • dostawy bez faktur,
  • faktury bez dostaw,
  • usługi ciągłe,
  • zaliczki,
  • faktury korygujące;
 • koszty podatkowe na przełomie roku:
  • ustalenie momentu poniesienia,
  • rozliczenie usług ciągłych,
  • zamknięcie ewidencji rachunkowych a przyporządkowanie do roku podatkowego, rozliczenia międzyokresowe w ujęciu podatkowym,
  • faktury korygujące;
 • ulga na złe długi - najnowsze wyjaśnienia, interpretacje i orzeczenia;
 • pomoc publiczna, dotacje, dofinansowania, subwencje związane z pandemią - rozliczenie  rachunkowe i podatkowe;
 • sprawdzenie, czy wszystkie wydatki ujęto w limitowanych kosztach:
  • za usługi niematerialne oraz wartości niematerialne i prawne,
  • na koszty finansowania dłużnego;
 • tworzenie kosztów na dzień bilansowy (przeszacowania, wyceny, odpisy aktualizujące, utrata wartości, różnice kursowe) a moment ujęcia ich w kosztach podatkowych;
 • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w przychodach i kosztach podatkowych; właściwa dokumentacja;
 • sprawdzenie, czy podatnik dokonał należytej staranności przy rozliczeniu podatku u źródła:
 • czy zastosowano poprawną stawkę podatku,
 • czy zebrano wymaganą dokumentację (certyfikaty rezydencji, oświadczenia podatników),
 • czy ustalono status rzeczywistego właściciela.
 
2. Rozliczenie w 2022 roku:
 • omówienie najważniejszych zmian w podatku dochodowym na przyszły rok.

 

Prowadzący: