Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych – rozliczenie roczne 2020 oraz najważniejsze zmiany obowiązujące od 2021 roku

Przełom roku to duże wyzwanie dla księgowych - zamykanie ewidencji rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji i weryfikacja aktywów przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Jakby było mało, są jeszcze podatki - miesiąc na sporządzenie informacji o przychodach i kosztach pracowniczych  i przygotowanie się do rozliczenia rocznego podatku CIT, czyli weryfikacja, czy moment ujęcia zdarzeń w księgach rachunkowych jest taki sam w podatku dochodowym, czy koszty wygenerowane na potrzeby bilansowe są jednocześnie kosztem podatkowym oraz weryfikacja, czy zebrano wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku.

Szkolenie ma na celu uporządkowane przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z rozliczeniem rocznym, gdyż jest to ostatni moment na uzupełnienie braków i skorygowanie popełnionych błędów.

Rozliczenie roczne to nie wszystko - rozpoczyna się nowy rok i pojawiają się nowe przepisy, które już od stycznia (najczęściej) należy stosować. Zatem szkolenie obejmuje również omówienie zmian obowiązujących od 2021 roku.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rozliczenie roczne:

• ustalenie przychodów z działalności gospodarczej i pozostałej; przyporządkowanie im kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz zastosowanie proporcji;
• moment powstania przychodów na przełomie roku:

- dostawy bez faktur,
- faktury bez dostaw,
- usługi ciągłe,
- zaliczki,
- faktury korygujące;

• koszty podatkowe na przełomie roku:

- ustalenie momentu poniesienia,
- rozliczenie usług ciągłych,
- zamknięcie ewidencji rachunkowych a przyporządkowanie do roku podatkowego, rozliczenia międzyokresowe w ujęciu podatkowym,
- faktury korygujące;

• sprawdzenie, czy wszystkie wydatki ujęto w limitowanych kosztach:

- za usługi niematerialne oraz wartości niematerialne i prawne,
- na koszty finansowania dłużnego;

• tworzenie kosztów na dzień bilansowy (przeszacowania, wyceny, odpisy aktualizujące, utrata wartości, różnice kursowe) a moment ujęcia ich w kosztach podatkowych;
• rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w przychodach i kosztach podatkowych; właściwa dokumentacja;
• wydatki związane z pandemią – właściwe udokumentowanie darowizn, rozliczenie dofinansowań otrzymanych z budżetu;
• ulga na złe długi – weryfikacja rozliczeń związanych z zaliczkami, zasady ujęcia ulgi w zeznaniu rocznym;
• sprawdzenie, czy podatnik dokonał należytej staranności przy rozliczeniu podatku u źródła:

- czy zastosowano poprawną stawkę podatku,
- czy zebrano wymaganą dokumentację (certyfikaty rezydencji, oświadczenia podatników),
- czy ustalono status rzeczywistego właściciela.

2. Rozliczenie w 2021 roku:

• nowe zasady związane z rozliczaniem środków na inwestycje: estoński CIT, czy fundusz na cele inwestycyjne – zasady, limity, kary,
• pozostałe zmiany.

Prowadzący: