Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych od podstaw – czyli, co podatnik i płatnik PIT wiedzieć powinien

Każdy podatnik, który osiągnął jakikolwiek przychód, jest zobowiązany, co do zasady, zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Prawidłowe naliczenie tego podatku, a tym samym uniknięcie sankcji karno-skarbowych, leży więc w interesie nie tylko przedsiębiorców, ale również osób składających roczne zeznania podatkowe.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, na którym na przykładach przekażemy podstawowe informacje o podatku PIT. Zakres szkolenia uwzględnienia funkcjonujące już zmiany wprowadzone w roku 2022, a także regulacje, przewidziane na rok 2023.

Osoba, która zdecyduje się na uczestnictwo w szkoleniu, będzie miała możliwość pozyskania i uporządkowania wiedzy o zasadach prawidłowego naliczania podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych, umów cywilnoprawnych, a także innych przychodów osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Szkolenie jest kierowane zarówno do pracowników rozpoczynających pracę w działach płacowo-kadrowych odpowiadających za naliczanie, jak i pobór podatku, biur rachunkowych, ale także do osób, które zawodowo nie rozliczają podatków, ale chcą wiedzieć, w jaki sposób pracodawca nalicza ich wypłatę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Przychody ze stosunku pracy - obciążenia wynagrodzenia pracownika składkami ZUS, zaliczką na PIT oraz wpłatą do PKK:

 • Przychód a podstawa wymiaru składek, moment uzyskania przychodu - czy każdy przychód podatkowy podlega składkom ZUS?
 • Świadczenia nieodpłatne a możliwość nienaliczania PIT (mieszkanie dla pracownika, dojazd do pracy, „owocowe czwartki”, prezenty dla pracownika i inne).
 • Świadczenia wolne od podatku - przykłady świadczeń zwolnionych od PIT a podstawa naliczenia składek (w tym ZFŚS, dokształcanie i doskonalenie zawodowe, podróże służbowe, świadczenia bhp, ryczałty na jazdy lokalne, wypłata dla osoby poniżej 26. roku życia, ulga dla seniora, ulga 4+).
 • Koszty pracownicze - koszty zwykłe, podwyższone, brak kosztów (regulacje na rok 2023).
 • Pobór zaliczek na podatek - zasady obowiązujące po 1 lipca 2022 r., zmiany na rok 2023.
 • Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę w podstawie opodatkowania.

II. Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym:

1. Rodzaje przychodów z osobiście wykonywanej działalności:

 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło - przykładowe rozliczenia podatkowo składkowe.
 • Rada nadzorcza, Zarząd, Prokura - omówienie wybranych zagadnień, w tym: rozliczanie wynagrodzenia członka zarządu będącego przedsiębiorcą, składka zdrowotna od zarządu i prokury, czy obniżyć składkę zdrowotną członka rady nadzorczej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy?
 • Przychody osób którym organ władzy państwowej lub samorządowej zlecił wykonanie określonych czynności - przykładowe świadczenia, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z dniem powołania a limit 6.000 zł.

2. Koszty uzyskania przychodów - zasady potrącania ryczałtowych kosztów z umów cywilnoprawnych, honoraria autorskie a 50% KUP.

III. Podatek ryczałtowy, w tym:

 • Umowy do 200 zł, świadczenia na rzecz emeryta.
 • Rozliczanie nierezydenta - omówienie podstawowych zasad poboru podatku u źródła przy wypłatach dla osoby fizycznej (umowa zlecenie, dywidenda).

IV. Najem i inne źródła przychodów w PIT:

 • Zasady opodatkowania dochodów z najmu prywatnego, zmiany na rok 2023.
 • Przychody z innych źródeł - przykłady świadczeń, zasady rozliczania w PIT.

V. Rozliczenie roczne:

 • Formularze podatkowe składane przez płatnika PIT.
 • Zeznania PIT za rok 2022 - ulgi i odliczenia w PIT, wspólne rozliczanie z dzieckiem i małżonkiem.

VI. Pytania i konsultacje.

Prowadzący: