Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek PIT

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2024 – zagadnienia praktyczne

Zapraszamy Państwa na szkolenie obejmujące praktyczne zagadnienia z zakresu obowiązków płatnika podatku PIT. W trakcie zajęć na podstawie pytań płatników – uczestników naszych szkoleń, a także pytań formułowanych w zapytaniach kierowanych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, omówimy tematy związane z bieżącym rozliczaniem świadczeń na rzecz pracowników, zleceniobiorców i innych osób fizycznych.
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy osób zajmujących się rozliczaniem płac, tak aby bieżące sprawy powodowały jak najmniej wątpliwości.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ulgi i zwolnienia podatkowe stosowane przez płatnika przy poborze zaliczek - warunki i zasady korzystania w tym m.in.:
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia - podatkowe skutki wypłaty odszkodowań, czyli np. jak rozliczyć odszkodowania wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej? Czy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy podlega PIT?
  • Warunki zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku ze sfinansowaniem kosztów dokształcania pracownika, zleceniobiorcy, menadżera czy szkolenie współpracownika (B2B) należy opodatkować?
  • BHP - warunki zwolnienia z opodatkowania, czy ekwiwalent za pranie odzieży stanowi opodatkowany przychód pracownika, a jeśli tak to na jakich zasadach? czy przekazywanie ubrań służbowych pracownikom i zleceniobiorcom będzie powodowało powstanie po ich stronie przychodu? czy zapewnienie posiłków osobom przebywającym w firmie stanowi przychód? Kiedy zakup okularów jest wolny od PIT?
  • Nieodpłatne zakwaterowanie pracownika - czy wartość nieodpłatnego zakwaterowania zapewnionego przez pracodawcę pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą, stanowi u nich przychód? Kiedy nocleg pracownika nie jest jego przychodem?
  • Działalność socjalna pracodawcy - świadczenia finansowane ze środków ZFŚS a zwolnienie w PIT, czy świadczenia dla członków rodziny zmarłego pracownika będą opodatkowane? Czy świadczenie w postaci bonusu pieniężnego stanowi przychód w PIT? Kiedy dopłata do wypoczynku jest zwolniona z opodatkowania? Wypłata zapomogi a przychód podatkowy?
 2. Świadczenia niepieniężne i świadczenia częściowo odpłatne - kiedy i w jakiej wysokości należy ustalić przychód osobie fizycznej, w tym:
  • Czy zapewnienie pracownikom na umowie o pracę oraz zleceniodawcom na umowie o dzieło i umowie zlecenie: noclegów, transportu i wyżywienia, w przypadku wykonywania pracy poza siedzibą firmy stanowi dla tych osób przychód z innych nieodpłatnych świadczeń?
  • Samochód służbowy do celów prywatnych - czy zwrot kosztów na ładowania samochodów elektrycznych wykorzystywanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych jest przychodem pracownika? - jak i czy ustalić przychód z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, jeśli pracownik ponosi częściową odpłatność za jego używanie? Czy parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania zwalnia z obowiązku ustalenia przychodu?
  • Zwrot pracownikowi kosztów używania samochodu prywatnego dla celów służbowych w jazdach lokalnych - czy wolny dzień, który został udzielony w zamian za święto obniżające wymiar czasu pracy, nie powinien być traktowany jak dzień nieobecności w pracy, który powoduje obniżenie ryczałtu?
  • Świadczenia dla byłego pracownika - czy opłacanie pakietu medycznego za byłego pracownika jest przychodem ze stosunku pracy? jak i czy ustalić przychód w przypadku sprzętu (telefon, laptop) niezwróconego przez pracownika przy rozwiązaniu umowy o pracę?
  • Czy wartość opłaty ryczałtowej, która będzie wypłacana pracownikowi w zamian za użytkowanie osobistego telefonu będzie jego przychodem?
  • Czy przekazanie przez Spółkę kodów rabatowych pracownikom nie spowoduje po ich stronie przychodu ze stosunku pracy (dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę) ani przychodu z działalności wykonywanej osobiście (dla Pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenie)?
  • Czy spłatę zadłużenia na służbowej karcie kredytowej powoduje przychód pracownika?
 3. Oświadczenia i wnioski składane płatnikom podatku PIT - wpływ oświadczeń na wysokość zaliczki:
  • Kwota zmniejszająca podatek przy wypłacie należności po ustaniu stosunku pracy.
  • Koszty uzyskania przychodu - wypłata przekazana do PPK po ustaniu zatrudnienia pracownika, rezygnacja z KUP, prawo do podwyższonych KUP, koszty autorskie.
  • Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek - dwa źródła przychodu.
  • Stawka podatku przy umowie zlecenia.
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub z dzieckiem.
  • Wycofanie oświadczenia.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.