Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Czas pracy / Prawo Pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy – warsztaty praktyczne

Problematyka czasu pracy to jedno z najbardziej zawiłych zagadnień z obszaru prawa pracy. Pomimo, że obowiązujące w tym zakresie przepisy były wielokrotnie nowelizowane, to nadal budzą liczne wątpliwości w praktyce. Wątpliwości dotyczą również zmian, które w ostatnim czasie weszły w życie m.in. w zakresie przerw w pracy, możliwości wnioskowania przez pracowników o elastyczny czas pracy, ograniczeń związanych z poleceniem pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych. Szkolenie ma na celu zapoznanie jego uczestników ze zmianami oraz sposobu właściwego ich wdrożenia w praktyce, a także z innymi zagadnieniami, w szczególności dotyczącymi rozliczania nadgodzin, sposobu ewidencjonowania czasu pracy, rekompensowania pracy świadczonej poza rozkładem czasu pracy, prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość nie tylko poznać zagadnienia z obszaru czasu pracy zaprezentowane przez trenera, ale również skonsultować z trenerem własne wątpliwości. Istotną korzyścią z udziału w szkoleniu jest również poznanie zagadnień, które najczęściej są przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz uzyskanie wiedzy w zakresie prezentowanych przez ten urząd stanowisk.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 2. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy.
 3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek - jak prawidłowo liczyć dobę oraz tydzień na potrzeby odpoczynków - przykłady.
 4. Zasady planowania oraz rozliczania dyżuru pełnionego w domu pracownika - ewidencja, dokumentacja, odpoczynki dobowe oraz tygodniowe.
 5. Zmiana uprawnień pracowników z tyt. rodzicielstwa związana z czasem pracy - odbieranie od pracowników zgody na świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych oraz w nocy - wzory.
 6. Stosowanie elastycznego czasu pracy w stosunku do pracowników szczególnie uprawnionych od kwietnia 2023 r.
 7. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres przechowywania.
 8. Właściwe zapisy w umowie o pracę „niepełnoetatowca” dotyczące liczby godzin, z przekroczeniem których pracownik nabywa prawo do dodatku - nowe orzeczenie TSUE.
 9. Celowość różnicowania w zakładzie pracy systemów i rozkładów czasu pracy.
 10. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy - wzory dokumentów.
 11. Nowe przerwy w pracy przewidziane w Kodeksie pracy.
 12. Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej po zmianach w 2023 r.
 13. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia po zmianach w 2023 r.:
 14. Rozliczanie nadgodzin w 2023 r. - polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym (wzór).
 15. Praca w niedzielę i święto - dopuszczalność, zasady rekompensowania z uwzględnieniem różnej ilości godzin świadczenia pracy w ten dzień.
 16. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.
 17. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 18. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - rekompensowanie pracy ponadwymiarowej.
 19. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych.
 20. Wliczanie czasu szkoleń pracowników po zmianach w 2023 r.
 21. Ujmowanie w ewidencji czasu pracy okresu wykonywania przez pracownika badań lekarskich profilaktycznych.
 22. Odpracowywanie wyjść prywatnych w praktyce - termin, niezbędna dokumentacja.
 23. Problematyka elastycznego czasu pracy w stosunku do pracowników szczególnie uprawnionych od kwietnia 2023 r. - wzór.
 24. Czas pracy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 25. Czas pracy pracownika świadczącego pracę zdalną (wzory).
 26. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota), ze szczególnym uwzględnieniem pracy powyżej normy (wzór).
 27. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia - propozycje rozwiązań.
 28. Zakres kontroli PIP w obszarze czasu pracy.
 29. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy - działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego, osoby odpowiedzialne.
 30. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów z zakresu omawianej tematyki.

Prowadzący:

Ekspert ds. prawa pracy

Ekspert ds. prawa pracy

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.