Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT

PIT w 2021 r. – zmiany, regulacje szczególne związane z COVID-19 oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT

Rok 2020 i 2021 przyniósł podatnikom PIT wiele zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. zmiana zasad poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników, zmiany w uldze na młodych). Jednocześnie począwszy od 2020 roku w związku z przeciwdziałaniem negatywnych konsekwencji związanych z pandemią COVID-19 ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie kolejnych zmian np.: zwiększenie limitu zwolnień podatkowych oraz wprowadzenie nowych zwolnień podatkowych.

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prezentacja innych wybranych zagadnień w podatku dochodowym od osób fizycznych od strony płatnika.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 stycznia 2021 r.:

 • rodzaje dochodów zwolnionych, rozszerzenie zakresu zwolnienia i limit zwolnienia,
 • obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji:
 • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika,
 • oskładkowanie dochodów wolnych od PIT,
 • zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2020 r.

2. Obniżona stawka PIT do 17% oraz inne zmiany od 1 stycznia 2020 r:

 • rodzaje dochodów objętych obniżoną stawką PIT,
 • zmiany dotyczące zryczałtowanych kosztów podatkowych w PIT,
 • zmiany dotyczące kwoty wolnej,
 • stosowanie obniżonej stawki PIT, kosztów podatkowych oraz kwoty wolnej w 2020 r.
 • obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji, oświadczenia pracownika.

3. Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • podwyższenie limitów zwolnień podatkowych (m.in. zapomogi, świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku,
 • koszty „autorskie”,
 • inne zmiany (w tym zmiany w zakresie rozliczania dochodów z działalności gospodarczej),
 • zmiany dotyczące spadkobierców od 2019 r.,
 • ulga mieszkaniowa po zbyciu nieruchomości od 2019 r.

4. Przychody ze stosunku pracy. Zagadnienia ogólne:

 • świadczenia dla członków rodziny pracownika,
 • refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika,
 • zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,
 • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS.

5. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 • zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),
 • casusy z praktyki skarbowej.

6. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów:

 • pożyczki,
 • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
 • pakiety medyczne,
 • świadczenia „żywieniowe”,
 • wyjazdy i imprezy integracyjne.

7. Zwolnienia przedmiotowe:

 • ubrania pracownicze (służbowe),
 • świadczenia BHP
 • podróże służbowe,
 • pracownicy mobilni i oddelegowani - różnice w opodatkowaniu,
 • podróże osób nie będących pracownikami,
 • zakwaterowanie pracowników,
 • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

8. Szczególne kategorie przychodów:

 • darowizna od pracodawcy,
 • prawa autorskie pracownika (zagadnienia wybrane).

9. Inne źródła przychodów:

 • sprzedaż premiowa (wzmianka),
 • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
 • świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą.

10. Regulacje związane z COVID-19 w 2021 r.:

 • nowe zwolnienia podatkowe oraz zwiększenie limitów zwolnień podatkowych na 2020 r. i 2021 r.,
 • wydłużony termin na wpłatę zaliczek na podatek PIT,
 • wpływ zwolnienia z ZUS na zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

11. Pytania uczestników.

Prowadzący: