Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia

Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzenia i innych świadczeń uzyskiwanych przez pracowników, zleceniobiorców

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kryteria odróżnienia świadczeń nieodpłatnych podlegających i niepodlegających opodatkowaniu - wyrok TK z 8 lipca 2014 roku, K 7/13.
 2. Świadczenia pozapłacowe przyznawane pracownikom, zleceniobiorcom, członkom zarządu - moment powstania przychodu.
 3. Samochód służbowy do celów prywatnych, samochód prywatny do celów służbowych.
 4. Dojazdy do pracy i przejazdy w czasie pracy finansowane przez pracodawcę.
 5. Bezpłatne udostępnienie mieszkania pracownikowi, zleceniobiorcy, członkowi zarządu.
 6. Nocleg - dla pracowników mobilnych, w podróży służbowej, pracowników delegowanych.
 7. Szkolenia, studia, nauka w szkole policealnej nauka języka obcego - finansowane przez pracodawcę.
 8. Sfinansowanie kosztów egzaminu, kosztów uzyskania dodatkowych uprawnień.
 9. Zapomogi.
 10. Korzystanie z telefonu pracodawcy do celów prywatnych.
 11. Pakiety medyczne, szczepienia finansowane przez pracodawcę.
 12. Ubezpieczenie grupowe, ubezpieczenie na życie.
 13. Wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków.
 14. Prezenty okolicznościowe wręczane pracownikom, karty przedpłacone, bony podarunkowe.
 15. Świadczenia BHP - okulary korekcyjne, odzież robocza.
 16. Wartość ubioru służbowego (umundurowania), lub ekwiwalentu pieniężnego za ubiór.
 17. Świadczenia uzyskiwane przez pracownika, członków rodziny pracownika i inne osoby uprawnione ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; świadczenie urlopowe, świadczenia z funduszu po ustaniu zatrudnienia.
 18. Odprawy i odszkodowania z tytułu ustania stosunku pracy, zakazu konkurencji, ugody zawartej z pracownikiem.
 19. Opodatkowanie świadczeń uzyskiwanych przez emerytów, rencistów - byłych pracowników.
 20. Przychody uzyskane przez podatnika do ukończenia 26.r.z.
 21. Nowe zwolnienia od podatku; przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, wykonywał władzę rodzicielską; przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60/65 roku życia.
 22. Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne, które powinny być opłacone ze środków pracownika; zleceniobiorcy; opłacanie za pracownika, zleceniobiorcę zaległych składek.
 23. Świadczenia przysługujące na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym.
 24. Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
 25. Korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.
 26. Zwolnienia stosowane przy ustalaniu podstawy wymiaru składek i podstawy opodatkowania pracowników delegowanych.
 27. Zwolnienia stosowane przy ustalaniu podstawy wymiaru składek i podstawy opodatkowania kierowców w transporcie międzynarodowym.
 28. Planowana zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jej wpływ na rozliczenie wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników i zleceniobiorców.

Prowadzący: