Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami

Opakowania – podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO.

Każdy Przedsiębiorca, który jest producentem opakowania bądź nabywa opakowanie do „zapakowania” swojego produktu, bądź sprowadza towar w opakowaniu z zagranicy jest Wprowadzającym opakowanie na rynek Polski i ciążą na nim określone obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w BDO zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2020 podlega obowiązkowi złożenia w BDO do 15 marca 2021 r.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:

 • Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 • Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 • Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w reklamówki, objęte opłatą recyklingową, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 • Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
 • Podmioty będące producentami pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (np. komisy samochodowe sprowadzające pojazdy z zagranicy), o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii lub akumulatorów (w tym tych zamontowanych w produktach lub w pojeździe np. przywóz z zagranicy zabawek, zegarków, pojazdów/maszyn zawierających akumulator), o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 • Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., wykonuje ta organizacja.

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za tematy związane z ochroną środowiska i sporządzaniem Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązków dla wprowadzających na rynek Polski opakowań bądź produktów; zasad ewidencji opakowań i produktów; prezentacja prawidłowego sporządzenia Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w BDO.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki podmiotów wprowadzających opakowania:

 • Charakterystyka opakowań - kiedy mamy do czynienia z opakowaniem?
 • Rodzaje opakowań - jednorazowego i wielokrotnego użytku, opakowania wielomateriałowe.
 • Opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin, opakowania po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin.
 • Kiedy następuje wprowadzanie opakowań do obrotu?
 • Opłata recyklingowa - zasada naliczania opłaty, ewidencja toreb nabytych i wydanych.
 • Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzonych na rynek, wytworzonych, wywiezionych/przywiezionych wraz z produktem?

2. Sprawozdawczość w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

Charakterystyka Działu II BDO:

 • Informacja o wytworzonych opakowaniach - OPAK 1 (Tabela 1).
 • Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach - OPAK 2 (Tabela 2).
 • Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach - OPAK 3 (Tabela 3).
 • Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego - Opłata recyclingowa (Tabela 4).
 • Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych - Sprawozdanie OŚ OP 1 (Tabela 5.1).
 • Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej (Tabela 7).
 • Publiczne kampanie edukacyjne - wprowadzający produkty w opakowaniach (Tabela 8.1).
 • Publiczne kampanie edukacyjne - organizacja odzysku opakowań (Tabela 8.2.).
 • Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych (Tabela 9).
 • Wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Tabela 10).

3. Pomoc de minimis dla Podmiotów wprowadzających opakowania na rynek:

 • Jakie warunki musi spełniać Podmiot, aby uzyskać Pomoc de minimis.
 • Omówienie wniosku o udzielenie Pomocy de minimis.

4. Zasada naliczania opłaty produktowej.

5. Zasada naliczania opłaty recyklingowej.

6. Kary za niedotrzymanie obowiązków dotyczących gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Prowadzący: