Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Omówienie zmian w VAT w praktyce – SLIM 1, SLIM 2 oraz SLIM 3

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców - praktyków i teoretyków.

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, za pomocą praktycznych przykładów, zagadnień związanych z uproszczeniem rozliczania VAT w ramach pakietów SLIM_1, _2 i _3. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu meandry nowych rozwiązań w zakresie uproszczeń w podatku od towarów i usług. Wykorzystując praktyczne przykłady, zostaną omówione wszelkie metody prawidłowego rozliczania VAT, przy jednoczesnym wskazaniu optymalnych dla podatników działań.

Pomocą dydaktyczną będą w tym przypadku rozliczne interpretacje indywidualne Ministra Finansów i pojawiające się już orzeczenia WSA.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pakiet SLIM VAT 1:

 • likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus - nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT,
 • zasady ujmowania faktur korygujących in plus - zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów,
 • wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów,
 • zmiana terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji,
 • umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży,
 • zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
 • kursy przeliczeniowe w VAT, a kursy stosowane do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych.

2. Pakiet SLIM VAT 2:

 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat i poszerzenie jej zastosowania (wdrożenie wyroku TSUE ws. ulgi na złe długi),
 • odliczenie VAT po upływie terminu na odliczenie „na bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
 • dopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
 • likwidacja zasady szyku rozstawnego przy odliczeniu VAT z tytułu transakcji objętych odwrotnym obciążeniem – wdrożenie wyroku TSUE do ustawy o VAT,
 • doprecyzowanie momentu ujęcia korekty zmniejszającej w odniesieniu do importu usług, WNT oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca,
 • umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty,
 • uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
 • zmiany w zakresie uwolnienia środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

 3. Zmiany w VAT od 2023 r. - pakiet SLIM VAT 3 i Grupa VAT:

 • podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie,
 • uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy podatkowania przy korektach in minus, in plus oraz zbiorczych,
 • nowe zasady korygowania stawki dotyczące WDT,
 • zmiany w zwolnieniach z VAT,
 • nowości w MPP,
 • zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT,
 • znaczne podniesienie progu przy proporcji odliczenia,
 • zmiany w zakresie uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego,
 • brak obowiązku wystawienia faktury przy zaliczkach w niektórych przypadkach,
 • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych),
 • kto będzie mógł tworzyć grupę VAT,
 • korzyści z utworzenia grupy VAT,
 • zasady tworzenia grupy VAT,
 • jak rozliczać transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?
 • fakturowanie i odliczanie w grupie VAT,
 • przelewy VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Andrzej Malenta


Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.