Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Omówienie nowych przepisów prawa, które wprowadzone zostaną do Kodeksu pracy w 2023 r.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian do przepisów Kodeksu pracy, które zaczną obowiązywać od lutego 2023 r. w zakresie kontroli trzeźwości pracowników oraz w związku z zażywaniem środków działających podobnie do alkoholu, a także nowych zasad udzielania urlopów rodzicielskich dla tzw. rodzin adopcyjnych. Przedstawienie nowych regulacji w zakresie pracy zdalnej, które obowiązywać będą od kwietnia 2023 r.

Podczas szkolenia zostanie przedstawiony projekt ustawy zmieniający w istotny sposób przepisy pracy w związku z wdrożeniem do polskiego systemu prawa przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188 z 12.07.2019, str. 79).

W czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz stanowiskami Państwowej Inspekcji Pracy a także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji dotyczących badania trzeźwości osób zatrudnionych oraz na obecność środków odurzających:

 • W jaki sposób do Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu pracy, Obwieszczenia, wprowadzić możliwość badania trzeźwości osoby zatrudnionej lub na obecność środków odurzających.
 • Kiedy dopuszczalne jest prewencyjne badanie osoby zatrudnionej na obecność alkoholu lub środków odurzających.
 • Jak pracodawca zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia powinien prowadzić przedmiotowe badania.
 • Kiedy należy wezwać w celu badania trzeźwości oraz w związku z użyciem środków odurzających Policje lub Straż Miejską i jak uzyskać od tych organów wyniki badań osoby zatrudnionej. 
 • Jaki ciążą obowiązki na pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z badaniem trzeźwości lub na obecność środków odurzających.
 • W jakim przypadku można odsunąć osobę zatrudnioną od pracy (i jakie są tego konsekwencje), gdy istnieje podejrzenie wykonywania pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

2. Zasady wykonywania pracy zdalnej wprowadzone do przepisów Kodeksu pracy:

 • Kiedy jest możliwe wykonywanie pracy zdalnej i jak prawidłowo powinien tę pracę wprowadzić pracodawca.
 • Jak należy wprowadzić pracę zdalną do obowiązujących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.
 • Jakie koszty (jak je określić) może lub musi ponosić pracodawca w zakresie wykonywania pracy zdalnej.
 • Kiedy można wprowadzić ekwiwalent za używanie własnych urządzeń przez pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej.
 • Jakie wymagania w zakresie bhp oraz ochrony danych osobowych powinien spełnić pracownik wykonujących pracę zdalną.
 • Na jakich warunkach możliwa jest kontrola przez pracodawcę osoby wykonującej pracę zdalną.
 • Kiedy i jakie są warunki wykonywania tzw. pracy zdalnej okazjonalnie.
 •  Kiedy i na jakich zasadach pracodawca lub pracownik mogą zrezygnować z wykonywania pracy zdalnej.
 • Czas pracy osoby wykonującej prace zdalną, jak stosować przepisy w tym zakresie.

3. Nowe zasady wykorzystywania urlopów rodzicielskich przez tzw. rodziny adopcyjne obowiązujące od 01.02.2023 r.

4. Zasady stosowania nowych rozszerzonych badań profilaktycznych dla pracowników.

5. Wdrożenie do Kodeksu pracy przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188 z 12.07.2019, str. 79):

 • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
 • Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz poprzedzenie wypowiedzenia tej umowy obowiązkową konsultacją z zakładową organizacją związkową.
 • Wprowadzenie nowych obowiązkowych postanowień do umowy o pracę oraz do informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Omówienie nowej instytucji złożenia wniosku przez pracownika o zmianę rodzaju wykonywanej pracy, wymiaru zatrudnienia lub typu umowy o pracę. Jakie są konsekwencje złożenia tego wniosku.

Prowadzący:

Artur Samek

Artur Samek

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.