Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT / Polski Ład

Od 2022 r. podatników i płatników czeka tylko „Polski Ład” w podatku dochodowym od osób fizycznych (zmiany, zagrożenia, kwestie wątpliwe od strony płatnika) oraz inne wybrane zagadnienia

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych w działach finansowych, kadrowych i księgowych, które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z „polskiego ładu”.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie i aktualizacja informacji na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021/2022 r. Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi. Podczas szkolenia omówione zostaną także wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie posiadał aktualną i uporządkowaną wiedzę z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych „polskim ładem”,
 • uzyska odpowiedź na nurtujące problemy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowy „Polski Ład” w PIT jako alternatywa do wcześniejszego „niepolskiego nieładu”?

 • rewolucja w składkach ZUS z brakiem odliczenia od podatku składki zdrowotnej,
 • członkowie zarządu/prokurenci a składka zdrowotna,
 • zmiana kwoty granicznej drugiego progu podatkowego (120 tyś zł),
 • nowa kwota wolna (30 tyś zł) oraz jej konsekwencje,
 • ulga dla klasy średniej,
 • rozszerzenie zakresu przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
 • zmiany w zakresie kosztów podatkowych stosowanych przez płatników,
 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia małżonków,
 • ulga na powrót - zmiana rezydencji podatkowej.
 • wynajem prywatnych składników majątku - ryczałt,
 • ryczałt samochodowy dla pracowników - zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
 • praca na czarno- nowe sankcje podatkowe i ZUS,
 • zmiany i nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym,
 • zmiany zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci
 • ulga mieszkaniowa - nowości,
 • ulga rehabilitacyjna - zmiany
 • inne ulgi i zmiany

2. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników w tym rozszerzenie zakresu ulgi, warunki zastosowania ulgi, obowiązki podmiotu wypłacającego świadczenia.

3. Przychody ze stosunku pracy i inne źródła przychodów w tym:

 • refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika,
 • zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,
 • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
 • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
 • pakiety medyczne,
 • świadczenia „żywieniowe”,
 • wyjazdy i imprezy integracyjne,
 • sprzedaż premiowa (wzmianka),
 • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
 • świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą.

4. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 • zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),
 • darowizny od pracodawcy,
 • casusy z praktyki skarbowej.

5. Wybrane zwolnienia przedmiotowe:

 • ubrania pracownicze (służbowe),
 • podróże służbowe,
 • zakwaterowanie pracowników,
 • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

6. Regulacje związane z COVID-19:

 • nowe zwolnienia podatkowe oraz zwiększenie limitów zwolnień podatkowych na 2021, 2022,
 • wpływ zwolnienia z ZUS na zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

7. Pytania uczestników.

Prowadzący: