Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona sygnalistów

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ustanawia ochronę osób, które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń, o których uzyskały informacje w kontekście związanym z pracą. Przewiduje się możliwość zgłaszania nieprawidłowości za pomocą 3 kanałów: wewnętrznego, zewnętrznego oraz w drodze ujawnienia publicznego.

Obecnie w toku prac legislacyjnych jest projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w którym znajduje się szereg wskazówek co do kierunku niezbędnych do podjęcia działań w dużych firmach i sektorze publicznym (zaprojektowanie, wdrożenie i obsługiwanie kanałów przyjmowania zgłoszeń, wyznaczenie odpowiedniej osoby lub działu, które zajmą się przyjmowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań wyjaśniających) jak i co do treści koniecznej do przygotowania  dokumentacji -regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Wdrożenie do krajowego porządku prawnego zapisów dyrektywy dotyczących dużych przedsiębiorstw (zatrudniających 250 i więcej pracowników) jak i podmiotów sektora publicznego zatrudniających powyżej 50 osób musi nastąpić do 17 grudnia 2021 r., zaś przedsiębiorstwa sektora prywatnego zatrudniające od 50 do 249 pracowników nowymi przepisami mają zostać objęte do 17 grudnia 2023 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Powody wprowadzenia przepisów:

1. Znane przykłady działań sygnalistów.
2. Sygnalista to nie donosiciel.
3. Kto i kiedy musi zastosować się nowych przepisów?
4. Jakich dziedzin dotyczy dyrektywa?
5. Kto korzysta z ochrony?
6. Czy anonimowe zgłoszenie korzysta z ochrony?
7. Czy zgłoszeniem objęte są konflikty interpersonalne?
8. Naruszenia dokonane czy przyszłe? Udokumentowane czy nie?
9. Jakie rodzaje kanałów zgłoszeniowych przewiduje dyrektywa?

II. Obowiązki nałożone na pracodawców:

1. Skuteczny kanał zgłoszeniowy. Prymat zgłoszenia wewnętrznego.
2. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wyjaśnianie zgłoszeń.
3. Procedura prowadzenia postępowań wyjaśniających. Feedback dla sygnalisty.
4. Outsourcing.
 
III. Skuteczna ochrona sygnalistów:

1. Zakaz działań odwetowych.
2. Postępowanie o zniesławienie, naruszenie praw autorskich, danych osobowych, naruszenie tajemnicy etc. wywołane zgłoszeniem sygnalisty.
3. Tajemnice przedsiębiorstwa, klauzule poufności i inne zobowiązania umowne a zgłoszenie naruszenia.
4. Tymczasowe środki ochrony prawnej w trakcie postępowania sądowego.
5. Odwrócony ciężar dowodu.
6. Działania w złej wierze a ochrona sygnalisty.
7. Informacje nieprawdziwe i niesprawdzone a ochrona sygnalisty.
8. Zakres ochrony: środki ochrony prawnej i odszkodowanie.
 
IV. Implementacja dyrektywy do krajowego porządku prawnego:

1. Co przyniosą przepisy krajowe?
2. Sankcje.

Prowadzący: