Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ekologia i ochrona środowiska

Ochrona środowiska w firmie – podstawowe obowiązki prawne dla Podmiotów korzystających ze środowiska

Wymogi prawne dla Podmiotów korzystających ze środowiska ciągle rosną w „siłę”. Chyba nikt jeszcze nie słyszał o sytuacji, „odebrania” jakiegoś obowiązku Przedsiębiorcy, ale wciąż dowiadujemy się o nowych bądź takich, które czekają tuż „za drzwiami”, aby za chwilę stanowić kolejny obowiązek.

Najczęściej jest to wynik implementacji rozporządzeń unijnych do prawodawstwa polskiego dotyczących m.in. gospodarki opakowaniami, odpadów opakowaniowych, produktów jednorazowego użytku, systemu kaucyjnego, oznakowania produktów, GOZ-u (Gospodarki Obiegu Zamkniętego).

Szkolenie pt.: „Ochrona środowiska w firmie - podstawowe obowiązki prawne dla Podmiotów korzystających ze środowiska” to kompendium wiedzy, które ma na celu przedstawienie uczestnikom podczas szkolenia najbardziej aktualnych obowiązków i wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska w obszarach: gospodarki odpadami, emisjami do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki opakowaniami i produktami,  sprzętu elektrycznego i elektronicznego i baterii.

Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze dziedziny związane z oddziaływaniem na środowisko przez każdą firmę, która działa na rynku w odniesieniu do obowiązujących wymogów.

Przywołane zostaną raporty/sprawozdania związana z wytwarzaniem odpadów, korzystaniem ze środowiska. Omówione zostaną zasady wnoszenia opłaty produktowej, opłaty za wprowadzanie opakowań wraz z produktem na rynek, baterii, akumulatorów, opłaty recyklingowej.  Podjęty zostanie temat funkcjonowania bazy BDO i KOBIZE.

Szkolenie wprowadzi Państwa w nowe definicje: ROP, SUP, GOZ, usystematyzuje wiedzę uczestników na temat spełniania obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska i pomoże w ich regulacji wewnątrz organizacji.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się czynnie tematem ochrony środowiska w firmie i dla osób początkujących i tych, którzy chcą swoją wiedzę na ten temat pogłębić.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

WSTĘP:

Wprowadzenie do aktów prawnych regulujących tematykę ochrony środowiska w firmie.

OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA W ORGANIZACJI:

I. GOSPODARKA ODPADAMI:

 • Zasada klasyfikacji odpadów, weryfikacja poprawności nadania kodów odpadów, charakterystyka odpadów niebezpiecznych.
 • Zasady magazynowania odpadów - nowe zasady magazynowania od 01.01.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dania 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
 • Regulacje prawne dotyczące Przedsiębiorców Wytwarzających Odpady - pozwolenie na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów/operat przeciwpożarowy - charakterystyka.
 • Odpady pochodzące z świadczenia usług - sposoby na ewidencję.
 • Zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadowej w BDO.
 • Sprawozdawczość w zakresie wytwarzania, przetwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.
 • Transport odpadów:
 • Nowe wymagania dla transportujących odpady.
 • Dokumentacja transportowa w BDO i dokumenty potwierdzające odbiór odpadów od Podmiotów zwolnionych z ewidencji i osób fizycznych.

II. GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI:

1. Wprowadzanie opakowań/produktów w opakowaniu na rynek Polski i zagraniczny:

 • Obowiązki producentów, importerów, eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach.
 • Zasady ewidencji opakowań wprowadzonych na rynek Polski w drodze importu produktów; zakup opakowań w Polsce.
 • Producenci opakowań - zasady ewidencjonowania produktów i opakowań.
 • Export opakowań wraz z produktem na teren Niemiec - ustawa VerpackG i VerpackG2– LUCID.
 • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
 • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis.
 • Opłata recyklingowa za wprowadzanie toreb foliowych.
 • Ustawa plastikowa - ogólne założenia.
 • ROP - Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów - obowiązki.

2. Wprowadzanie produktów na rynek Polski i zagraniczny:

 • Zasady ewidencji wprowadzanych produktów na rynek Polski w drodze importu.
 • Producenci produktów (oleje, smary, opony) - zasady ewidencji produktów.
 • Ewidencja produktów wysyłanych na rynki zagraniczne.
 • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

3. Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski i zagraniczny:

 • Zasady ewidencji wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski w drodze importu.
 • Grupy sprzętowe wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Ewidencja dla Producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

4. Wprowadzanie baterii i akumulatorów:

 • Zasady ewidencji wprowadzonych baterii i akumulatorów na rynek Polski w drodze importu.
 • Rodzaje baterii i akumulatorów.
 • Ewidencja dla Producentów baterii i akumulatorów.
 • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

5. Wprowadzanie substancji/odpadów niebezpiecznych na rynek Polski:

 • Rozporządzenie REACH i CLP.
 • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/ organizacja samorządu gospodarczego.

III. EMISJE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA:

 • Zgłoszenie/Pozwolenia emisyjne.
 • Emisje do środowiska - zorganizowane/niezorganizowane.
 • Sprawozdawczość związana z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza.
 • Raportowanie w KOBIZE, CRO.

IV. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:

 • Pozwolenie wodno-prawne.
 • Sprawozdawczość związana z wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

V. SANKCJE i KARY.

Prowadzący:

Zofia Klaszyńska

Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.