Czas trwania: 5 godzin
Tematyka:

Ochrona środowiska w firmie – podstawowe obowiązki prawne dla podmiotów korzystających ze środowiska

Wymogi prawne dla Podmiotów korzystających ze środowiska z roku na rok podlegają ciągłym zmianom.

Wynika to najczęściej z implementacji rozporządzeń unijnych do prawodawstwa polskiego dotyczących m.in. gospodarki opakowaniami, odpadów opakowaniowych, produktów jednorazowego użytku, systemu kaucyjnego, oznakowania produktów, GOZ-u (Gospodarki Obiegu Zamkniętego).

Szkolenie pt.: „Ochrona środowiska w firmie – podstawowe obowiązki prawne dla Podmiotów korzystających ze środowiska” to kompendium wiedzy, które ma na celu przedstawienie uczestnikom podczas szkolenia najbardziej aktualnych obowiązków i wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska w obszarach: gospodarki odpadami, emisjami do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki opakowaniami i produktami, sprzętu elektrycznego i elektronicznego i baterii.

Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze dziedziny związane z oddziaływaniem na środowisko przez każdą firmę, która działa na rynku w odniesieniu do obowiązujących wymogów.

Przywołane zostaną raporty/sprawozdania związane z wytwarzaniem odpadów, korzystaniem ze środowiska. Omówione zostaną zasady wnoszenia opłaty produktowej, opłaty za wprowadzanie opakowań wraz z produktem na rynek, baterii, akumulatorów, opłaty recyklingowej. Podjęty zostanie temat funkcjonowania bazy BDO i KOBIZE.

Szkolenie wprowadzi Państwa w nowe definicje: ROP, SUP, GOZ, usystematyzuje wiedzę uczestników na temat spełniania obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska i pomoże w ich regulacji wewnątrz organizacji.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się czynnie tematem ochrony środowiska w firmie i dla osób początkujących i tych, którzy chcą swoją wiedzę na ten temat pogłębić.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

WSTĘP:
Wprowadzenie do aktów prawnych regulujących tematykę ochrony środowiska w firmie.

OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA W ORGANIZACJI:

 1. GOSPODARKA ODPADAMI:

  1. Zasada klasyfikacji odpadów, weryfikacja poprawności nadania kodów odpadów, charakterystyka odpadów niebezpiecznych.
  2. Zasady magazynowania odpadów - nowe zasady magazynowania od 01.01.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dania 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
  3. Regulacje prawne dotyczące Przedsiębiorców Wytwarzających Odpady - pozwolenie na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów/operat przeciwpożarowy – charakterystyka.
  4. Odpady pochodzące z świadczenia usług - sposoby na ewidencję.
  5. Zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadowej w BDO.
  6. Sprawozdawczość w zakresie wytwarzania, przetwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.
  7. Transport odpadów: nowe wymagania dla transportujących odpady, dokumentacja transportowa w BDO i dokumenty potwierdzające odbiór odpadów od Podmiotów zwolnionych z ewidencji i osób fizycznych.
 2. GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI:

  1. Wprowadzanie opakowań/produktów w opakowaniu na rynek Polski i zagraniczny:
   • Obowiązki producentów, importerów, eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach.
   • Zasady ewidencji opakowań wprowadzonych na rynek Polski w drodze importu produktów; zakup opakowań w Polsce.
   • Producenci opakowań - zasady ewidencjonowania produktów i opakowań.
   • Export opakowań wraz z produktem na teren Niemiec - ustawa VerpackG i VerpackG2 - LUCID.
   • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
   • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis.
   • Opłata recyklingowa za wprowadzanie toreb foliowych.
   • Ustawa plastikowa - ogólne założenia.
   • ROP - Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów - obowiązki.
  2. Wprowadzanie produktów na rynek Polski i zagraniczny:
   • Zasady ewidencji wprowadzanych produktów na rynek Polski w drodze importu.
   • Producenci produktów (oleje, smary, opony) - zasady ewidencji produktów.
   • Ewidencja produktów wysyłanych na rynki zagraniczne.
   • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
  3. Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski i zagraniczny:
   • Zasady ewidencji wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski w drodze importu.
   • Grupy sprzętowe wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
   • Ewidencja dla Producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
   • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
  4. Wprowadzanie baterii i akumulatorów:
   • Zasady ewidencji wprowadzonych baterii i akumulatorów na rynek Polski w drodze importu.
   • Rodzaje baterii i akumulatorów.
   • Ewidencja dla Producentów baterii i akumulatorów.
   • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
  5. Wprowadzanie substancji/odpadów niebezpiecznych na rynek Polski:
   • Rozporządzenie REACH i CLP.
   • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/organizacja samorządu gospodarczego.
 3. EMISJE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA:

  1. Zgłoszenie/Pozwolenia emisyjne.
  2. Emisje do środowiska - zorganizowane/niezorganizowane.
  3. Sprawozdawczość związana z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza.
  4. Raportowanie w KOBIZE, CRO.
 4. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:

  1. Pozwolenie wodno-prawne.
  2. Sprawozdawczość związana z wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
 5. SANKCJE i KARY.

Prowadzący:

Zofia Klaszyńska

Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.