Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami

Ochrona środowiska w firmie „krok po kroku”

Szkolenie pt.: „Ochrona środowiska w firmie „krok po kroku” to kompendium wiedzy, które ma na celu przedstawienie uczestnikom szkolenia najbardziej aktualnych obowiązków i wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska w obszarach: gospodarki odpadami, emisjami do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej.

Zaprezentowana zostanie sprawozdawczość związaną z korzystaniem ze środowiska oraz obowiązek wnoszenia opłaty produktowej, opłaty za wprowadzanie opakowań wraz z produktem na rynek, baterii, akumulatorów, opłaty recyklingowej. Podjęty zostanie temat funkcjonowania bazy BDO i KOBIZE.

Szkolenie usystematyzuje wiedzę uczestników na temat spełniania obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska i pomoże w ich regulacji wewnątrz organizacji.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się czynnie tematem ochrony środowiska w firmie i dla osób początkujących i tych, którzy chcą swoją wiedzę na ten temat pogłębić.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

WSTĘP:

Wprowadzenie do aktów prawnych regulujących tematykę ochrony środowiska w firmie.

OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA W ORGANIZACJI:

I. GOSPODARKA ODPADAMI:

- Pozwolenie na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów - charakterystyka.

- Zasady klasyfikacji odpadów, charakterystyka odpadów niebezpiecznych.

- Zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadowej w BDO.

- Zasady magazynowania odpadów – nowe zasady magazynowania od 01.01.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dania 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

- Sprawozdawczość w zakresie wytwarzania, przetwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.

1. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

Obowiązki producentów, importerów, eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach.

- Zasady ewidencji opakowań wprowadzonych na rynek Polski w drodze importu produktów; zakup opakowań w Polsce.

- Producenci opakowań - zasady ewidencjonowania produktów i opakowań.

- Export opakowań wraz z produktem na teren Niemiec - ustawa Verpack G - LUCID.

- Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

- Wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

- Opłata recyklingowa za wprowadzanie toreb foliowych.

2. Wprowadzanie produktów na rynek Polski i zagraniczny:

- Zasady ewidencji wprowadzanych produktów na rynek Polski w drodze importu.

- Producenci produktów (oleje, smary, opony) - zasady ewidencji produktów.

- Ewidencja produktów wysyłanych na rynki zagraniczne.

- Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

3. Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski i zagraniczny:

- Zasady ewidencji wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski w drodze importu.

- Grupy sprzętowe wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Ewidencja dla Producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

4. Wprowadzanie baterii i akumulatorów:

- Zasady ewidencji wprowadzonych baterii i akumulatorów na rynek Polski w drodze importu.

- Rodzaje baterii i akumulatorów.

- Ewidencja dla Producentów baterii i akumulatorów.

- Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

5. Wprowadzanie substancji/odpadów niebezpiecznych na rynek Polski:

Rozporządzenie REACH i CLP.

- Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/ organizacja samorządu gospodarczego.

6. Transport odpadów:

- Nowe wymagania dla transportujących odpady.

- Dokumentacja transportowa w BDO i dokumenty potwierdzające odbiór odpadów od Podmiotów zwolnionych z ewidencji i osób fizycznych.

II. EMISJE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA:

Zgłoszenie/Pozwolenia emisyjne.

- Emisje do środowiska - zorganizowane/niezorganizowane.

- Sprawozdawczość związana z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza.

- Raportowanie w KOBIZE, CRO.

III. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:

- Pozwolenie wodno-prawne.

- Sprawozdawczość związana z wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

IV. SANKCJE i KARY.

Prowadzący: