Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT

Obowiązki płatnika podatku dochodowego w zakresie świadczeń przekazywanych na rzecz nierezydentów

Pobór podatku od wypłat na rzecz nierezydentów jest jednym z tych obowiązków płatnika, których prawidłowe wypełnienie, nastręcza zwykle wiele problemów. W trakcie szkolenia postaramy się więc wyjaśnić praktyczne aspekty zagadnienia, tak aby zminimalizować pojawiające wątpliwości.

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki poboru podatku u źródła w oparciu o bieżące orzecznictwo i najnowsze interpretacje organów podatkowych. Na praktycznych przykładach omówione zostaną skutki podatkowe świadczeń wypłacanych nierezydentom z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów ustaw o podatkach dochodowych.

Szkolenie skierowane jest do biur rachunkowych oraz osób rozliczających podatek u źródła chcących poszerzyć wiedzę z tego zakresu a także do firm zatrudniających nierezydentów na podstawie umowy o pracę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Rodzaje należności podlegających opodatkowaniu na terytorium RP w rozumieniu ustaw PIT, w tym pojęcie należytej staranności, stawki podatku i zasady jego poboru na podstawie przepisów polskich ustaw.

II. Certyfikat rezydencji jako warunek zastosowania postanowień właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w tym:

  1. Określenie ważności certyfikatu, certyfikat „wystawiony na dzień”, brak daty ważności.
  2. Kopia certyfikatu - możliwość wykorzystania według obecnych regulacji.
  3. Oświadczenie podatnika a rezydencja podatkowa - dokumenty składane płatnikowi.

III. Regulacje wynikające z poszczególnych umów o unikaniu opodatkowania i ustaw o podatkach dochodowych, w tym:

  1. Umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług w tym poza granicami Polski - obowiązek poboru podatku u źródła, rozliczenie zwrotu za dojazd i nocleg według ustawy o podatku PIT a warunki konieczne dla nierozliczania podatku w Polsce.
  2. Kontrakt menadżerski - obowiązek poboru podatku u źródła, zasady rozliczania faktury wystawionej przez członka zarządu będącego nierezydentem.
  3. Emerytury i renty zagraniczne - zasady poboru podatku przez banki i inne podmioty według polskiej ustawy a warunki konieczne dla jego niepobrania na podstawie przykładowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  4. Pracownik z zagranicy - omówienie sposobu opodatkowania wynagrodzenia, możliwość skorzystania z ulg i odliczeń.
  5. Wypłata na rzecz twórcy, artysty i sportowca w świetle typowych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu,
  6. Należności licencyjne - definicja pojęcia i zasady rozliczania na podstawie ustawy o podatku dochodowym i przykładowych umowach międzynarodowych.
  7. Należności z tytułu odsetek wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zasady zwolnienia od podatku u źródła.

IV. Moment uzyskania przychodu, podstawa opodatkowania - zasady przeliczania wynagrodzenia w walucie obcej, „ubruttowienie” wynagrodzenia nierezydenta.

V. Obowiązki sprawozdawcze - właściwość organów podatkowych, zasady sporządzania informacji IFT1/IFT1R, IFT2/IFT2R, i deklaracji PIT-8AR, CIT10Z.

VI. Pytania i konsultacje.