Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT

Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych związane z zamknięciem roku 2020

W trakcie szkolenia omówione zostaną najczęściej spotykane problemy, towarzyszące bieżącemu rozliczaniu świadczeń pracowniczych, a także innych należności przekazywanych osobom niebędącym pracownikami firmy. Uczestnicy na praktycznych przykładach pozyskają wiedzę z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, co pozwoli uniknąć problemów w rozliczaniu z organami podatkowymi.

Zagadnienia przedstawione zostaną w oparciu o aktualne stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się w firmie problematyką kadrowo – płacową. Przydatne będzie zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę z zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i dla doświadczonych praktyków chcących zaktualizować posiadaną wiedzę, w oparciu o bieżące stanowisko wynikające z orzecznictwa i interpretacji administracji skarbowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Prawidłowe sporządzanie informacji i deklaracji PIT - rodzaje formularzy i terminy ich przekazywania obowiązujące płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych:

1. Zwiększenie limitu zwolnienia w trakcie roku podatkowego, a prawidłowe sporządzenie informacji PIT-11.
2. Wydłużony termin wpłaty zaliczek PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, a PIT 4R.
3. Formularze PIT-4R i PIT-8AR - rodzaje rozliczanych świadczeń, odpowiedzialność płatnika za błędne sporządzenie deklaracji.
4. Świadczenia wypłacane przez organy samorządowe, a obowiązek sporządzenia informacji PIT.  

II. Świadczenia nieodpłatne, a konieczność ustalenia przychodu pracownika, zleceniobiorcy, menedżera - omówienie wybranych zagadnień, w tym m.in.:

  • finansowanie przez pracodawcę kosztów przejazdu (biletów komunikacji miejskiej, bezpłatnych przejazdów taksówką, paliwa do samochodu służbowy do celów prywatnych,),
  • opłacenie kosztów zakwaterowania,
  • posiłki dla załogi, bony, kupony żywieniowe,
  • zapewnienie miejsc parkingowych,
  • polisy ubezpieczeniowe obejmujące leczenie za granicą.

III. Zwolnienia podatkowe - wybrane problemy:

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nowe, wprowadzone ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyższe limity zwolnień (świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty do wypoczynku), zakres zwolnienia a świadczenia wypłacone przed 31 marca.
2. Wydatki na dokształcanie pracownika, zleceniobiorcy, menedżera - omówienie zwolnienia w oparciu o korzystne interpretacje organów podatkowych (wypłata dodatku szkoleniowego).
3. PIT dla młodych w roku 2020 – omówienie wybranych problemów.
4. Nowe regulacje dotyczące oddelegowania pracowników, a podróże służbowe - obowiązki płatnika związane z rozliczaniem podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami.
5. Zwolnienia z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł, a przekazanie świadczeń o wyższej wartości.

IV. Pozostałe zagadnienia, w tym:

1. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przez byłego pracodawcę.
2. Zasady opodatkowania przychodu pracownika w związku z uczestnictwem w PPK.
3. Kwota zmniejszająca podatek, drugi próg podatkowy a rozliczenie ze współmałżonkiem – omówienie problematycznych zagadnień.
4. Opodatkowanie sprzedaży premiowej - praktyczne przykłady.
5. Wygrana w konkursie, a zwolnienie z PIT - zasady opodatkowania wygranych uzyskiwany przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
6. Rozliczanie świadczeń przyznawanych emerytom.
7. Należności wypłacane po zmarłym pracowniku (wynagrodzenia, odprawy pośmiertne,  zapomogi, niespłacona pożyczka).

V. Obowiązki związane z wypełnianiem formularzy PIT i obliczaniem podatku – omówienie najczęstszych problemów, w tym:

1. Podwyższone koszty uzyskania przychodu, a praca zdalna spowodowana stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
2. Koszty dla twórcy - korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi.
3. Odszkodowanie, a rekompensata - stosowanie zwolnienia z podatku, czy obowiązek ujęcia w informacji PIT.
4. Podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS (społecznej i zdrowotnej).
5. Umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych - zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności.
6. Rozliczanie należności wypłaconych dla nierezydenta - wysokość podatku, rodzaje formularzy właściwość urzędów skarbowych.
7. Rozliczenie świadczeń przekazanych pracownikom na urlopie wychowawczym – przychód, koszty, składki ZUS.

VI. Pytania uczestników, dyskusja.

Prowadzący: