Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT / Polski Ład

Nowelizacja „Polskiego Ładu” w kontekście podatku PIT i wynagrodzeń od lipca 2022 r. oraz inne bieżące zagadnienia (w tym pomoc dla uchodźców)

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowy „polski ład” w PIT jako alternatywa do wcześniejszego „niepolskiego nieładu”?

 • rewolucja w składkach ZUS z brakiem odliczenia od podatku składki zdrowotnej,
 • członkowie zarządu (prokurenci?) a składka zdrowotna,
 • zmiana kwoty granicznej drugiego progu podatkowego (120 tyś zł),
 • nowa kwota wolna (30 tyś zł) oraz jej konsekwencje,
 • ulga dla klasy średniej oraz jej naprawa rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r.,
 • rozszerzenie zakresu przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
 • zmiany w zakresie kosztów podatkowych stosowanych przez płatników,
 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia małżonków,
 • ulga na powrót - zmiana rezydencji podatkowej.
 • wynajem prywatnych składników majątku - ryczałt,
 • ryczałt samochodowy dla pracowników - zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
 • praca na czarno- nowe sankcje podatkowe i ZUS,
 • zmiany i nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym,
 • zmiany zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci
 • ulga mieszkaniowa - nowości,
 • ulga rehabilitacyjna - zmiany,
 • inne ulgi i zmiany,
 • tzw. zmiany naprawcze „polskiego ładu”.

2. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników w tym rozszerzenie zakresu ulgi, warunki zastosowania ulgi, obowiązki podmiotu wypłacającego świadczenia.

3. Przychody ze stosunku pracy i inne źródła przychodów w tym:

 • refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika,
 • zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,
 • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
 • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
 • pakiety medyczne,
 • świadczenia „żywieniowe”,
 • wyjazdy i imprezy integracyjne,
 • sprzedaż premiowa (wzmianka),
 • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
 • świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą.

4. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 • zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),
 • darowizny od pracodawcy,
 • casusy z praktyki skarbowej.

5. Wybrane zwolnienia przedmiotowe:

 • ubrania pracownicze (służbowe),
 • podróże służbowe,
 • zakwaterowanie pracowników,
 • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

6. Regulacje związane z COVID-19 oraz świadczenia pomocowe humanitarne na rzecz uchodźców:

 • nowe zwolnienia podatkowe oraz zwiększenie limitów zwolnień podatkowych na 2021, 2022,
 • wpływ zwolnienia z ZUS na zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • nowe zwolnienia podatkowe związane z  pomocą humanitarną dla uchodźców.

7. Planowane zmiany w PIT od lipca 2022 r. w tym m.in.: likwidacja ulgi dla klasy średniej, zmniejszenie stawki podatkowej do 12% oraz kwoty wolnej od podatku, przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący, możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania oraz inne zmiany.

8. Pytania uczestników.

Prowadzący:

Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.