Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy, wpływ zmian na rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków

Szkolenie ma na celu przedstawienie projektowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i nowych obowiązków do jakich powinni przygotować się pracodawcy. Na szkoleniu omówiony zostanie także wpływ zmiany przepisów Kodeksu pracy na rozliczanie wynagrodzenia pracowników, w szczególności obliczanie wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik korzysta z nowych uprawnień, nowe zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Umowa o pracę na okres próbny po zmianach.

2. Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie.

3. Umowy na czas określony po zmianach:

 • przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę,
 • zawiadomienie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy,
 • uchylenie przepisów zgodnie z którymi pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

4. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy:

 • rozszerzona treść umowy o pracę,
 • rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia,
 • informowanie o warunkach pracy i płacy,
 • informowanie o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu,
 • informowanie o szkoleniach organizowanych przez pracodawcę,
 • dodatkowe informacje przekazywane pracownikom delegowanym.

5. Wnioski składane przez pracownika:

 • wniosek o zmianę warunków zatrudnienia,
 • wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy.

6. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej:

 • rozliczenie wynagrodzenia pracownika korzystającego dni wolnych.

7. Urlop opiekuńczy:

 • rozliczenie wynagrodzenia za miesiąc w którym pracownik korzysta z urlopu opiekuńczego.

8. Wolne z tytułu opieki nad dzieckiem po zmianach:

 • rozliczenie wynagrodzenia pracownika korzystającego z opieki nad dzieckiem.

9. Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem:

 • ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową,
 • uchylenie przepisów dotyczących składania wniosku o urlop rodzicielski nie później niż 21 dni po porodzie,
 • zmieniony wymiaru urlopu rodzicielskiego,
 • przyznanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego dla każdego z pracujących rodziców,
 • nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
 • łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy,
 • skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
 • urlop macierzyński i rodzicielski dla pracowników występujących o adopcję dziecka,
 • dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem,
 • zmiany dotyczące urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

10. Zasiłek macierzyński po zmianach:

 • wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • podstawowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, 
 • zasiłek macierzyński w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą,
 • podwyższenie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego,
 • zasiłek macierzyński po zmianie wymiaru etatu.

11. Praca zdalna w przepisach Kodeksu pracy:

 • definicja pracy zdalnej,
 • zasady wykonywania pracy zdalnej,
 • praca zdalna na polecenie pracodawcy,
 • wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy,
 • ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej,
 • obowiązek informacyjny pracodawcy,
 • zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej,
 • obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
 • kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej,
 • przestrzeganie przepisów BHP,
 • okazjonalna praca zdalna.

12. Rozliczenie wynagrodzenia pracownika wykonującego pracę zdalną:

 • pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika a przychód ze stosunku pracy,
 • wypłata pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.  

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).