Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy – kontrola trzeźwości, praca zdalna, zmiany w umowach o pracę, nowe urlopy

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kontrola trzeźwości - w przepisach Kodeksu pracy od 21.02.2023:

 • Kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
 • Osoby, które podlegają kontroli.
 • Sposoby przeprowadzania kontroli - procedury i sposoby jej dokonywania, dobór grup podlegających kontroli.
 • Kontrola a ograniczenie wolności.
 • Przetwarzanie informacji o dacie, godzinie i minucie badania, oraz jego wyniku.
 • Ustalenie w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu wprowadzenia kontroli trzeźwości, grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposóbu przeprowadzania kontroli trzeźwości.
 • Informacja przekazywana pracownikom.
 • Przechowywanie dokumentacji związanej z kontrolą trzeźwości.
 • Dopuszczalność prowadzania prewencyjnej kontroli trzeźwości.
 • Niedopuszczenie pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika - konsekwencje dla pracownika i pracodawcy.
 • Brak zgody pracownika na kontrolę trzeźwości.
 • Badanie trzeźwości przez upoważniony organ na żądanie pracodawcy, obowiązek informacyjny.
 • Rozporządzenia określające warunki i metody przeprowadzania badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika oraz badań na obecność w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ.
 • Dokumenty jakie powinien przygotować pracodawca.

2. Planowane zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

3. Zmiana przepisów dotyczących badań lekarskich - programy polityki zdrowotnej.

4. Praca zdalna - w przepisach Kodeksu pracy od 7.04.2023:

 • Definicja pracy zdalnej.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej.
 • Uzgodnienie pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę.
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy.
 • Ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej - porozumienie zawierane między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, regulamin, polecenie wykonywania pracy zdalnej, porozumienie zawarte z pracownikiem.
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy.
 • Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.
 • Zasady jakie należy stosować przy ustalaniu ekwiwalentu lub ryczałtu wypłacanego pracownikom.
 • Określanie zasad ochrony danych przez pracodawcę.
 • Kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej.
 • Przestrzeganie przepisów BHP.
 • Okazjonalna praca zdalna.
 • Dokumentacja, którą powinien przygotować pracodawca w przypadku, gdy pracownicy wykonują pracę zdalną.

5. Umowy o pracę - planowane zmiany przepisów:

 • Umowa o pracę na okres próbny po zmianach.
 • Umowy na czas określony po zmianach, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę, zawiadomienie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy, uchylenie przepisów zgodnie z którymi pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

6. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy:

 • Rozszerzona treść umowy o pracę.
 • Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
 • Informowanie o warunkach pracy i płacy.
 • Informowanie o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu.
 • Informowanie o szkoleniach organizowanych przez pracodawcę.
 • Dodatkowe informacje przekazywane pracownikom delegowanym.

7. Wnioski składane przez pracownika:

 • Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia.
 • Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy.

8. Dodatkowe dni wolne:

 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej - rozliczenie wynagrodzenia pracownika korzystającego dni wolnych.
 • Urlop opiekuńczy.

9. Planowane zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem i uprawnieniach pracowników - rodziców:

 • Ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem.
 • Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową.
 • Uchylenie przepisów dotyczących składania wniosku o urlop rodzicielski nie później niż 21 dni po porodzie.
 • Zmieniony wymiaru urlopu rodzicielskiego.
 • Przyznanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego dla każdego z pracujących rodziców.
 • Nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.
 • Skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego.
 • Urlop macierzyński i rodzicielski dla pracowników występujących o adopcję dziecka.
 • Dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
 • Zmiany dotyczące urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

10. Zasiłek macierzyński po zmianach - wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska


Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.  


Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).