Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki

Nowa spółka kapitałowa w polskim kodeksie spółek handlowych. Prosta spółka akcyjna

Rok 2021 zapisze się w polskiej rzeczywistości prawnej jako rok istotnych zmian w polskim Kodeksie Spółek Handlowych. W życie wejdą bowiem przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego nową spółkę kapitałową - prostą spółkę akcyjną, która ma być odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców w zakresie stworzenia przyjaznej przedsiębiorcom i inwestorom formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, na którym zostaną omówione kluczowe kwestie związane z nową formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prosta spółka akcyjna - informacje wprowadzające:

a. Czym jest prosta spółka akcyjna i jakie są cechy wyróżniające prosta spółkę akcyjną.
b. Prosta spółka akcyjna a inne spółki handlowe.
c. Komu dedykowana jest prosta spółka akcyjna.

2. Powstanie prostej spółki akcyjnej:

a. Procedura.
b. Wymogi stawiane spółce.
c. Zgłoszenie spółki do rejestru.
d. Rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej.

3. Ustrój majątkowy prostej spółki akcyjnej:

a. Charakter wkładu i jego podstawowe założenia.
b. Wycena wkładów.
c. Sposób ustalania liczby akcji przypadających akcjonariuszowi.

4. Kapitał akcyjny - charakter oraz różnice pomiędzy kapitałem akcyjnym, a kapitałem zakładowym pozostałych spółek kapitałowych.

5. Akcjonariusze:

a. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.
b. Uprawnienia indywidualne.
c. Wyłączenie akcjonariusza.
d. Ustąpienie akcjonariusza ze spółki.

6. Akcje w prostej spółce akcyjnej:

a. Konstrukcja akcji.
b. Akcja niema.
c. Rozporządzanie akcjami.

7. Struktura prostej spółki akcyjnej:

a. Model dualistyczny a model monistyczny.
b. Unormowania dla członków organów prostej spółki akcyjnej.
c. Wygaśnięcie mandatu członka organu.
d. Możliwość wyboru różnych struktur organizacyjnych zarządzania prostą spółką akcyjną i ich konsekwencje.

8. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów prostej spółki akcyjnej:

a. Różnica odpowiedzialności członków organów prostej spółki akcyjnej w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych.
b. Podstawy uwolnienia się członka organu od odpowiedzialności względem spółki.

9. Ochrona wierzycieli prostej spółki akcyjnej:

a. Ograniczenia możliwości wypłat z kapitału akcyjnego.
b. Osobista odpowiedzialność członków zarządu i dyrektorów za zobowiązania spółki w przypadku jej niewypłacalności.

10. Uproszczona procedura likwidacji prostej spółki akcyjnej.

Prowadzący: