Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Terminowe i prawidłowe naliczenie wynagrodzenia stanowi podstawowy obowiązek pracodawcy, stąd też umiejętność właściwego naliczania wynagrodzenia jest niezbędna do właściwej realizacji tego obowiązku pracodawcy. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie zasad naliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem różnych jego składników. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie przepisów regulujących naliczanie wynagrodzenia poprzez analizę różnorodnych przykładów, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego oraz stanowisk organów (PIP, MPIPS). Wykładowca przedstawi najczęściej popełniane błędy stwierdzane w trakcie kontroli inspektora pracy oraz poda wskazówki, w jaki sposób unikać tych błędów. Uzupełnieniem szkolenia będą poboczne aspekty prawa pracownika do wynagrodzenia, jak chociażby kwestia przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie, czy też materia związana z tzw. wyrównaniem pracownikowi niektórych składników wynagrodzenia przy potwierdzeniu okresów uwzględnianych do stażu pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do zasad wynagradzania pracowników - regulacje prawne, zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia, forma wypłaty ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji.
 2. Prawidłowe zapisy aktów wewnątrzzakładowych regulujących kwestię wynagrodzenia - praktyczne wskazówki, błędy pracodawców stwierdzane w trakcie kontroli PIP.
 3. Prawo pracownika do wynagrodzenia minimalnego oraz sposób jego naliczania z uwzględnieniem zmian od 01.01.2024 r.
 4. Naliczanie wynagrodzenia w miesiącu, w których pracownik korzysta ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 5. Naliczanie dodatków wynikających z aktów wewnątrzzakładowych: stażowego, funkcyjnego, dodatków fakultatywnych oraz nagrody jubileuszowej - uwzględnianie „okresów zaliczalnych”.
 6. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pracownika - naliczanie z uwzględnieniem stałych elementów wynagrodzenia oraz zasady wliczania do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia z uwzględnieniem dodatków pracownika oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
 7. Naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - wliczanie określonych składników do podstawy obliczenia ekwiwalentu, przy zmiennych i stałych składnikach wynagrodzenia - studium przypadków.
 8. Praca w porze nocnej - dodatek za pracę w nocy na liście płac.
 9. Wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik korzysta z tzw. wyjścia prywatnego.
 10. Odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych a listy płac w poszczególnych miesiącach.
 11. Pomniejszanie wynagrodzenia w danym miesiącu za okres nieświadczenia pracy.
 12. Prawidłowe dokumentowanie przez pracownika okresów zatrudnienia, w tym okresów niezakończonych.
 13. Wynagrodzenie brutto/netto - pomniejszanie wynagrodzenia o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i in.
 14. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika - z jakich składników dopuszczalne jest potrącenie oraz do jakich limitów.
 15. Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby - studium przypadków.
 16. Wynagrodzenie za pracę przy zmianie etatu oraz wysokości wynagrodzenia w trakcie miesiąca.
 17. Wynagrodzenie pracownika w okresie, w którym zostaje naliczone wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy w niektórych dniach.
 18. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.
 19. Premia a nagroda i praktyczne aspekty rozróżniania tych pojęć.
 20. Naliczanie odpraw pracowniczych - emerytalnej/rentowej, pośmiertnej, z tyt. zwolnień indywidualnych z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.
 21. Naliczenie wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę.
 22. Wynagrodzenie za okres przestoju.
 23. Prawo pracownika do wynagrodzenia za okres przerwy w przerywanym systemie czasu pracy.
 24. Termin wypłaty wynagrodzenia oraz właściwe zapisy w regulaminie pracy/informacji o warunkach zatrudnienia.

Prowadzący:

Ekspert ds. prawa pracy

Ekspert ds. prawa pracy

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.