Strefa merytoryczna
Czas trwania: 25 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia

Naliczanie wynagrodzeń – kurs płac od podstaw (Szkolenie 5-dniowe)

Kurs dedykowany jest osobom, które chcą zdobyć nową lub uzupełnić wiedzę w zakresie zasad naliczania wynagrodzenia, świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa, a także umów cywilnoprawnych.

Zajęcia łączą teorię z praktyką.

Każde zagadnienie merytoryczne poparte przykładami naliczania danego elementu.

Uczestnicy będą mogli sami zmierzyć się z ćwiczeniami, które pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Kurs obejmuje pięć dni szkoleniowych:

1 dzień - 21.02.2023 r.
2 dzień - 15.03.2023 r.
3 dzień - 23.03.2023 r.
4 dzień - 13.04.2023 r.
5 dzień - 18.04.2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

DZIEŃ 1 - Moduł I

Składniki listy płac bez tajemnic

1. Ogólne zasady związane z wynagrodzeniami:

a. Terminy wypłat.

b. Obowiązki pracodawcy.

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
3. Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej.
4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych:

a. Zasady ustalania tzw. „normalnego wynagrodzenia” za dodatkowe godziny.

b. Zasady ustalania dodatku.

5. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:

a. Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop.

b. Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

c. Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

6. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

DZIEŃ 2 - Moduł II

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

1. Świadczenia pieniężne:

a. Rodzaje świadczeń (nabywanie prawa i wysokość).

2. Ogólne zasady ustalania podstawy zasiłku.
3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:

a. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.

b. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.

c. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.

4. Uzupełnianie wynagrodzenia:

a. Zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.

b. Szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia.

c. Składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnieniu.

5. Zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorcy.
6. Ustalanie wysokości świadczenia brutto.

DZIEŃ 3 - Moduł III

Naliczanie listy płac

1. Wyliczanie wartości netto:

a. Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość i ograniczenia).

b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (podstawa naliczania, wysokość i ograniczenia).

c. Zaliczka na podatek dochodowy z uwzględnieniem zmian od 2023 roku (zwolnienia z poboru zaliczki na podatek dochodowy dla 4 grup podatników, zasady ustalania podstawy naliczenia zaliczki, ustalanie wysokości zaliczki w różnych przypadkach).

2. Ustalanie narzutów na wynagrodzenia:

a. Składki na ubezpieczenia społeczne - wysokość i zasady.

b. Składka na FP i FS, FGŚP - wysokość i zasady.

c. Składka na FEP - wysokość i zasady.

3. Wpłaty na PPK ich wpływ na naliczanie listy płac:

a. Wysokość wpłaty finansowanej przez pracownika.

b. Wysokość wpłaty finansowanej przez pracodawcę.

c. Zasady naliczania podatku od wpłaty finansowanej przez pracodawcę.

DZIEŃ 4 - Moduł IV

Umowy cywilnoprawne - rozliczanie

1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia.
2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło.
3. Umowy cywilnoprawne - zasady rozliczania świadczeń:

a. Zasady ustalania wysokości przysługującego świadczenia.

b. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne (Limit podstawy składek, Świadczenia zwolnione ze składek)

c. Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

d. Zaliczka na podatek dochodowy (przychód zwolniony z poboru zaliczki dla 4 grup podatników - zasady, nienaliczanie zaliczki na podstawie oświadczenia - z uwzględnieniem zmian od 2023 roku, ustalanie kosztów uzyskania przychodu w tym autorskich kosztów uzyskania przychodu, zasady ustalania zaliczki z uwzględnieniem zmian od 2023 roku).

e. Wpłaty na PPK - zasady rozliczania.

DZIEŃ 5 - Moduł V

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

1. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń:

a. Obowiązki na etapie zatrudnienia pracownika i po zakończeniu stosunku pracy.

b. W przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych.

c. W przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną.

2. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.
3. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia:

a. Rodzaje potrąceń.

b. Maksymalne potrącenia i kwoty wolne od potrąceń.

c. Zbieg tytułów potrąceń zasady rozliczania.

4. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia:

a. Rodzaje i zasady dokonywania potrąceń.

5. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków:

a. Rodzaje potrąceń.

b. Maksymalne potrącenia i kwoty wolne.

c. Potrącenia dobrowolne.

6. Potrącenia z umów cywilnoprawnych