Czas trwania: 25 godzin
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy / Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Naliczanie wynagrodzeń – kurs płac dla początkujących (5-dniowe szkolenie)

Kurs dedykowany jest osobom, które chcą zdobyć nową lub uzupełnić wiedzę w zakresie podstawowych zasad naliczania wynagrodzenia, świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa a także rozliczania umów cywilnoprawnych.
Zajęcia łączą teorię z praktyką.
Każde zagadnienie merytoryczne poparte jest przykładami naliczania danego elementu.
Uczestnicy będą mogli sami zmierzyć się z ćwiczeniami, które pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Moduł - Składniki listy płac bez tajemnic.

  1. Ogólne zasady związane z wynagrodzeniami:
   • Terminy wypłat.
   • Obowiązki pracodawcy.
  2. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
  3. Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej.
  4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych:
   • Zasady ustalania tzw. „normalnego wynagrodzenia” za dodatkowe godziny.
   • Zasady ustalania dodatku.
  5. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:
   • Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop.
   • Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
   • Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
  6. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 2. Moduł - Naliczanie listy płac.

  1. Wyliczanie wartości netto:
   • Składki na ubezpieczenia społeczne: wysokość i ograniczenia.
   • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: podstawa naliczania, wysokość i ograniczenia.
   • Zaliczka na podatek dochodowy: zwolnienia z poboru zaliczki na podatek dochodowy dla 4 grup podatników, zasady ustalania podstawy naliczenia zaliczki, ustalanie wysokości zaliczki w różnych przypadkach.
  2. Ustalanie narzutów na wynagrodzenia:
   • Składki na ubezpieczenia społeczne – wysokość i zasady.
   • Składka na FP i FS, FGŚP – wysokość i zasady.
   • Składka na FEP – wysokość i zasady.
  3. Wpłaty na PPK ich wpływ na naliczanie listy płac:
   • Wysokość wpłaty finansowanej przez pracownika.
   • Wysokość wpłaty finansowanej przez pracodawcę.
   • Zasady naliczania podatku od wpłaty finansowanej przez pracodawcę.
 3. Moduł - Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa.

  1. Świadczenia pieniężne:
   • Rodzaje świadczeń (nabywanie prawa i wysokość).
  2. Ogólne zasady ustalania podstawy zasiłku.
  3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:
   • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
   • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
   • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
  4. Uzupełnianie wynagrodzenia:
   • Zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.
   • Szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia.
   • Składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnieniu.
  5. Zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorcy.
  6. Ustalanie wysokości świadczenia brutto.
 4. Moduł - Umowy cywilnoprawne – rozliczanie.

  1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia.
  2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło.
  3. Umowy cywilnoprawne – zasady rozliczania świadczeń:
   • Zasady ustalania wysokości przysługującego świadczenia.
   • Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne: limit podstawy składek, świadczenia zwolnione ze składek.
   • Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.
   • Zaliczka na podatek dochodowy: przychód zwolniony z poboru zaliczki dla 4 grup podatników – zasady, ustalanie kosztów uzyskania przychodu w tym autorskich kosztów uzyskania przychodu, zasady ustalania zaliczki.
   • Wpłaty na PPK – zasady rozliczania.
 5. Moduł - Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków.

  1. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń:
   • Obowiązki na etapie zatrudnienia pracownika i po zakończeniu stosunku pracy.
   • W przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych.
   • W przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną.
  2. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.
  3. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia:
   • Rodzaje potrąceń.
   • Maksymalne potrącenia i kwoty wolne od potrąceń.
   • Zbieg tytułów potrąceń zasady rozliczania.
  4. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia:
   • Rodzaje i zasady dokonywania potrąceń.
  5. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków:
   • Rodzaje potrąceń.
   • Maksymalne potrącenia i kwoty wolne.
   • Potrącenia dobrowolne.
  6. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.

W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.