Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe

Najtrudniejsze problemy związane z wdrożeniem PPK

Przedstawiamy Państwu program szkolenia obejmujący najtrudniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem PPK.

Szkolenie skierowane jest dla podmiotów, które wdrożyły lub są w trakcie wdrożenia PPK (znają założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych).

W trakcie szkolenia pokażemy największe problemy i wyzwania z jakimi spotkaliśmy się podczas wdrażania PPK wśród pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Czy osoby 55+ mogą zostać zapisane do PPK automatycznie?
2. Jak postąpić w przypadku błędnego zapisania osoby zatrudnionej do PPK? Jakie roszczenia ma wobec pracodawcy osoba błędnie zapisana do PPK?
3. Na jaki dzień należy sprawdzić wiek osoby zatrudnionej, kiedy należy zapisać do PPK osoby przebywające na urlopach bezpłatnych?
4. Czy powinniśmy zapisywać do PPK osoby na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych - analiza błędu wprowadzonego w nowelizacji.
5. Jak powinna wyglądać klauzula informacyjna RODO związana z PPK, kiedy należy ją wręczać?
6. Wykroczenia z ustawy: na czym polega nakłanianie do rezygnacji z PPK w rozumieniu art. 108 ustawy? Czy każda negatywna opinia o PPK stanowi czyn zabroniony?
7. Kiedy należy ponownie zapisywać pracowników do PPK po złożeniu przez nich  rezygnacji.
8. Od kiedy skuteczna jest i jakie konsekwencje powoduje:

  1. deklaracja o rezygnacji z uczestnictwa w PPK;
  2. deklaracja o akcesie do PPK dla osób 55+ i osób które uprzednio zrezygnowały z udziału w PPK;
  3. deklaracja o wpłacie dodatkowej i zmiana tej deklaracji?

9. Pół roku po wdrożeniu - jakie problemy występują z liczeniem okresu zatrudnienia? Gdzie najłatwiej popełnić błąd?
10. Gdy popełnimy błąd przy naliczaniu wpłat do PPK. Analiza zasady dokonywania korekt.
11. Jakie informacje należy wprowadzić do regulaminu wynagradzania w związku z wprowadzeniem PPK?
12. Udział reprezentacji pracowników w wyborze instytucji finansowej- skład reprezentacji oraz sposób jej wyłonienia. Jak w możliwie najpełniejszym zakresie odformalizować proces wyboru? Co w przypadku braku możliwości jej wyłonienia?
13. Kiedy reprezentację osób zatrudnionych może zastąpić komisja socjalna lub przedstawiciele pracowników?
14. Analiza 3 sposobów potrącania podatku dochodowego od wpłaty pracodawcy - jaką metodykę wybrać?
15. Pół roku po wdrożeniu - analizujemy i porównujemy wyniki instytucji finansowych. Kto najlepiej zarządza naszymi środkami?

Prowadzący: