Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Zasiłki

Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych dotyczące m.in. zasad podlegania, składania dokumentów rozliczeniowych, naliczania odsetek, ustalania prawa i wysokości zasiłków

Celem szkolenia jest, aby uczestnicy:

 • prawidłowo raportowali osoby wykonujące umowy o dzieło,
 • prawidłowo naliczali odsetki za zwłokę,
 • odzyskiwali nadpłacone składki,
 • korygowali dokumenty rozliczeniowe,
 • ustalali okresy zasiłkowe i wyliczali podstawy wymiaru składek.

W wyniku realizacji szkolenia słuchacz powinien uzyskać wiedzę na temat:

 • zgłaszania osób wykonujących umowy o dzieło i podawania kody tytułu zawodu dla wszystkich ubezpieczonych,
 • okoliczności pozwalających na nienaliczanie odsetek za zwłokę,
 • możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconych składek,
 • korygowania dokumentów rozliczeniowych,
 • ustalania okresów zasiłkowych,
 • ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia i maja 2021 r.:

 • obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło,
 • obowiązek informowania o zawodzie wykonywanym przez osobę zgłaszaną - kod zawodu pracowników i  zleceniobiorców.

2. Zmiany w ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa:

 • zmiana zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • skrócenie długości okresu zasiłkowego dla osób po wygaśnięciu tytułu do ubezpieczeń,
 • zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
 • zmiana zasad ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków
 • ujednolicenie zasad dotyczących emerytów i rencistów nie mających prawa do zasiłków po ustaniu tytułu do ubezpieczeń,
 • prawo żądania od ubezpieczonych i ich płatników dostarczenia nieodpłatnie dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru i wypłaty.
 • możliwość dokonywania przez ZUS potrąceń z należnych zasiłków bez konieczności wdrażania egzekucji.

3. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 18 października 2021 r., 1 stycznia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.:

 • zmiana charakteru dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowych oraz chorobowego po przystąpieniu do niego - obowiązkowa zapłata składek i konsekwencje ich nie zapłacenia,
 • zmiana wysokości kwoty nie powodującej obowiązku naliczania odsetek za zwłokę,
 • sytuacje zwalniające z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę, nawet po przekroczeniu kwoty zwalniającej z tego obowiązku,
 • definicje przyczyn leżących po stronie ZUS, mających wpływ na dokonywanie wpłat składek po obowiązującym terminie,
 • wyliczanie okresu w trakcie, którego obowiązuje zwolnienie z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę,
 • uprawnienia ZUS do potrąceń ze świadczeń kwot nie opłaconych należności składkowych, bez konieczności wdrażania postępowania egzekucyjnego,
 • zmiana zasad zawieszenia biegu terminu przedawnienia dochodzenia należności składkowych przez ZUS,
 • zmiana zasad informowania płatnika o nadpłacie składek i ujednolicenie sposobu dokonywania zwrotu nadpłaconych składek,
 • ograniczenie do 5 lat składanie dokumentów korygujących,
 • wpływ ograniczenia korekt na poprawność danych na koncie ubezpieczonych,
 • uprawnienia ZUS do porządkowania danych na kontach ubezpieczonych
 • zmiana zasad podpisywania dokumentów przekazywanych do ZUS drogą elektroniczną,
 • obowiązek założenia przez wszystkich płatników profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS
 • możliwość pobierania danych z ZUS i wygenerowania dokumentów potwierdzających swoje dane w systemie teleinformatycznym ZUS
 • obowiązkowa elektroniczna forma wniosku o wydanie i otrzymanego zaświadczenia A1, w przypadku delegowania pracownika do innego kraju UE lub naprzemiennej pracy w co najmniej dwóch krajach UE,
 • rozszerzenie definicji nienależnie pobranego świadczenia,
 • możliwość składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli również po otrzymaniu aneksu do protokołu kontroli.

4. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

 • brak możliwości stosowania przepisów o sukcesji praw i obowiązków do stopy procentowej,
 • zmiana sposoby zawiadamiania płatnika składek o ustalonej dla niego stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • uprawnienie ZUS do występowania do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie korygowania liczby ubezpieczonych zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

5. Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS:

 • likwidacja tzw. emerytur czerwcowych
 • ustalenie dla „nowych” emerytów wyłącznie wypłaty świadczenia na rachunek bankowy,
 • ograniczenie częstotliwości składania wniosków o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.
Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.