Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT / Podatki branżowe

Najnowsze zasady praktycznego rozliczania VAT w JST i jednostkach zależnych

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu podatku VAT w kontekście (nie)typowych problemów pojawiających się podczas rozliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne. Specyfika działania jednostek samorządu terytorialnego wymaga szczególnej ostrożności.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną praktyczne aspekty rozliczania VAT odnoszące się do konkretnych zdarzeń występujących w JST takich jak, np. opodatkowanie VAT opłat przekształceniowych i odszkodowań z różnych tytułów .

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT:
  • Czynności opodatkowane VAT w JST w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, kiedy JST występuje jako organ władzy publicznej, a kiedy jako podatnik VAT?
  • Działalność gospodarcza w JST na gruncie VAT.
  • Zdarzenia (nie)podlegające opodatkowaniu - kary umowne, odszkodowania. Jak odnieść się w praktyce do opodatkowania tego typu należności?
  • Transakcje, których kwalifikacja może rodzić problemy - obsługa (usługi) stołówki szkolnej, świadczenie usług opiekuńczych przez gminne domy opieki społecznej, dzierżawa nieruchomości będących własnością JST, eliminacja i unieszkodliwianie azbestu, wynajem rowerów miejskich i inne.
  • Dokumentowanie otrzymywanych opłat z tytułu realizacji zadań publicznych i ich wpływ na rozliczenie VAT,
  • Grupa VAT w JST - czy jest możliwa?
 2. Zasady odliczania podatku VAT:
  • Zakres prawa do odliczenia i termin do odliczenia podatku: z wykorzystaniem bezpośredniej alokacji, przy użyciu metody proporcjonalnego odliczenia czynności niedające prawa do odliczenia, zakres ograniczeń w prawie do odliczenia.
  • Finansowanie zakupu z dotacji i realizacja projektów unijnych, a odliczenie.
  • Praktyczne przykłady odliczenia podatku VAT w gminach m.in.: z tytułu poczynionych inwestycji, w tym inwestycji zaniechanych, w związku z wniesionymi aportami, w związku z obrotem nieruchomościami.
  • Realizacja inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego a kwestia odliczania VAT.
  • Kwalifikowalność podatku VAT w przypadku ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.
  • Wytyczne MF w zakresie kwalifikowalności VAT.
  • Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie kwalifikowalności podatku VAT.
 3. Zasady ustalania i odliczania za pomocą pre-proporcji i proporcji:
  • Jak obliczać prewskaźnik - czy uwzględniamy dotacja, subwencji itp?
  • Czy pre-proporcja zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji?
  • Szczegółowe sposoby obliczania pre-proporcji - rozporządzenie dedykowane dla jednostek samorządu terytorialnego, a konieczność stosowania go w praktyce - orzecznictwo NSA.
  • Korekta roczna, korekta wieloletnia - jak korygować proporcjonalnie odliczony VAT od inwestycji.
  • Sprzedaż w trakcie okresu korekty, zmiana przeznaczenia i jej wpływ na odliczenie, nieodpłatne przekazanie inwestycji do zakładu lub spółki - wpływ na odliczenie VAT.
  • Zmiany w rozliczaniu proporcji od 1 lipca 2023 r.
 4. Prawidłowe rozliczenie VAT - najważniejsze zagadnienia:
  • Wpływ dotacji na podstawę opodatkowania VAT.
  • Czynsz najmu/dzierżawy i opłaty za media.
  • Korekta obrotu - rozliczenie faktur zmniejszających i zwiększających podstawę opodatkowania.
  • Szczególne przypadki ustalania podstawy opodatkowania - dostawa gruntu czy też prawa użytkowania wieczystego, opłata przekształceniowa.
  • Moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT m.in. określenie momentu wykonania usługi i dokonania dostawy towarów, usługi rozliczane okresowo, usługi budowlane, media.
  • Fakturowanie: autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury, jako podstawowe warunki prawidłowego fakturowania, informacje obowiązkowe na fakturze i ich wpływ na odliczanie VAT, odsprzedaż usług - zasady refakturowania na przykładach, podzielona płatność w VAT i Biała Księga Podatników.
  • Zwolnienia z opodatkowania - bieżące stanowisko KAS w kwestii zakresu stosowania zwolnień z opodatkowania w JST.
 5. Praktyczne problemy związane z JPK VAT:
  • Nowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji VAT.
  • Dodatkowe wymogi znakowania faktur - czy dotyczą one również jednostki samorządu terytorialnego?
  • Sankcje za nieprawidłowe wypełnienie deklaracji - jak się bronić?

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.