Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Mobbing / Prawo pracy

Mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu, naruszenie dóbr osobistych w stosunkach pracy


Celem szoklenia jest przybliżenie uczestnikom, w praktyczny sposób, tematyki mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu, czy też naruszenia dóbr osobistych oraz wszelkich konsekwencji tych zjawisk.
 
W szczególności, przedstawione zostaną zasady poprawnego tworzenia tzw. procedur antymobbingowych, prawidłowego stosowania różnych form monitoringu oraz odpowiedniego gromadzenia danych osobowych w związku z zatrudnieniem, aby nie naruszać przepisów dotyczących RODO.

Analizie podlegać będą nowe przepisy, które zostaną wprowadzone do Kodeksu pracy, a mianowicie dotyczące badania trzeźwości osób zatrudnionych oraz na obecność środków odurzających w trakcie pracy, w kontekście odpowiedniego dokonywania tych badań, aby nie naruszyć dóbr osobistych pracownika.

Przedstawione będą przypadki, kiedy pracownik będzie mógł skorzystać z nowego prawa, jakim jest roszczenie do odszkodowania w sytuacji naruszenia przepisów dotyczących niekorzystnego traktowania w zatrudnieniu. Omówione zostaną sytuacje nierównego kształtowania wynagrodzenia za pracę lub kiedy wypowiedzenie albo rozwiązanie stosunku pracy będzie rozpatrywane w kategoriach naruszenia przepisów dotyczących dyskryminacji.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kiedy w stosunkach pracy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych pracownika, a kiedy do mobbingu?
   
 2. Przegląd orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny na temat naruszenia dóbr osobistych, a także mobbingu - omówienie tych zjawisk na konkretnych przypadkach.
   
 3. Przepisy RODO a naruszenie dóbr osobistych pracownika - omówienie konkretnych przypadków. 
   
 4. Na czym powinno polegać przeciwdziałanie mobbingowi? Zasady tworzenia procedur antymobbingowych. 
   
 5. Stosowanie nowych przepisów dotyczących kontroli trzeźwości pracownika oraz na obecność narkotyków a naruszenie dóbr osobistych pracownika. 
   
 6. Badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników w kontekście ewentualnego naruszenia dóbr osobistych, mobbingu.
   
 7. Przeszukanie pracownika w przypadku podejrzenia kradzieży a naruszenie jego dóbr osobistych. 
   
 8. Możliwość prawnego wykorzystania wizerunku pracownika. 
   
 9. Rodzaje dyskryminacji w zakresie nawiązywania, warunków zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy na podstawie orzecznictwa sądów oraz poglądów doktryny - omówienie konkretnych przypadków dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej. 
   
 10. Jak prawidłowo wypowiedzieć / rozwiązać stosunek pracy, aby nie naruszyć przepisów dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu.
   
 11. Staż pracy pracownika a dyskryminacja w zatrudnieniu.
   
 12. Dyskryminacja dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kierowania na szkolenia.   
   
 13. Kiedy możemy mówić o naruszeniu przepisów dotyczących prawa do jednakowego wynagrodzenia za pracę lub tych regulacji w przypadku pracy o jednakowej wartości. Jak prowadzić politykę płacową w firmie, aby nie naruszać przepisów w zakresie dyskryminacji w zatrudnieniu. 
   
 14. Jak prawidłowo wprowadzić monitoring w pracy.
   
 15. Konsekwencje prawne mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu oraz naruszenia dóbr osobistych. 
   
 16. Kiedy pracownik będzie mógł skorzystać z nowej instytucji niekorzystnego traktowania w zatrudnieniu.
   
 17. Omówienie projektu przepisów dotyczących przeciwdziałania stresowi w stosunkach pracy.

Prowadzący:

Ekspert ds. prawa pracy

Ekspert ds. prawa pracy

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki z prawa pracy, autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia w tym agencji pracy tymczasowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prowadził konferencje i seminaria naukowe z zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, działalności agencji zatrudnienia.