Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

Mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu, naruszenie dóbr osobistych w stosunkach pracy

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom, w praktyczny sposób tematyki mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu, czy też naruszenia dóbr osobistych oraz wszelkich konsekwencji tych zjawisk.
W szczególności przedstawione zostaną zasady poprawnego tworzenia tzw. procedur antymobbingowych, prawidłowego stosowania różnych form monitoringu. Odpowiedniego gromadzenia danych osobowych w związku z zatrudnieniem, aby nie naruszać przepisów dotyczących RODO. Omówione zostaną nowe przepisy, które zostaną wprowadzone do Kodeksu pracy, a mianowicie dotyczące badania trzeźwości osób zatrudnionych oraz na obecność środków odurzających w trakcie pracy, w kontekście odpowiedniego dokonywania tych badań, aby nie naruszyć dóbr osobistych pracownika. Przedstawione będą przypadki, kiedy pracownik będzie mógł skorzystać z nowego prawa, jakim jest roszczenie do odszkodowania w sytuacji naruszenia przepisów dotyczących niekorzystnego traktowania w zatrudnienia. Omówione będą przypadki nierównego kształtowanie wynagrodzenia za pracę lub kiedy wypowiedzenie, lub rozwiązanie stosunku pracy będzie rozpatrywane w kategoriach naruszenia przepisów dotyczących dyskryminacji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kiedy w stosunkach pracy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych pracownika, a kiedy do mobbingu?
 2. Przegląd orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny na temat naruszenia dóbr osobistych, a także mobbingu- omówieniem tych zjawisk na konkretnych przypadkach.
 3. Przepisy RODO a naruszenie dóbr osobistych pracownika - omówienie konkretnych przypadków.
 4. Na czym powinno polegać przeciwdziałanie mobbingowi?. Zasady tworzenia procedur antymobbingowych.
 5. Stosowanie nowych przepisów dotyczących kontrola trzeźwości pracownika oraz na obecność narkotyków, a naruszenie dóbr osobistych pracownika.
 6. Badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników w kontekście ewentualnego naruszenia dóbr osobistych, mobbingu.
 7. Przeszukanie pracownika w przypadku podejrzenia kradzieży, a naruszenie jego dóbr osobistych.
 8. Możliwość prawnego wykorzystania wizerunku pracownika. Granice wpływu pracodawcy na wizerunek pracownika.
 9. Rodzaje dyskryminacji w zakresie nawiązywania, warunków zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy na podstawie orzecznictwa sądów oraz poglądów doktryny- omówienie konkretnych przypadków dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej.
 10. Jak prawidłowo wypowiedzieć, rozwiązać stosunek pracy, aby nie naruszyć przepisów dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu.
 11. Staż pracy pracownika a dyskryminacja w zatrudnieniu.
 12. Dyskryminacja dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kierowania na szkolenia.
 13. Kiedy możemy mówić o naruszeniu przepisów dotyczących prawa do jednakowego wynagrodzenia za pracę lub tych regulacji w przypadku pracy o jednakowej wartości. Jak prowadzić politykę płacową w firmie, aby nie naruszać przepisów w zakresie dyskryminacji w zatrudnieniu.
 14. Jak prawidłowo wprowadzić monitoring w pracy.
 15. Konsekwencje prawne mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu oraz naruszenia dóbr osobistych.
 16. Zasady kontroli i monitorowania pracy pracownika podczas pracy zdalnej.
 17. Kiedy pracownik będzie mógł skorzystać z nowej instytucji niekorzystnego traktowania w zatrudnieniu.
 18. Omówienie projektu przepisów dotyczących przeciwdziałania stresowi w stosunkach pracy.

Prowadzący:

Artur Samek

Artur Samek

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.