Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy / Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Lista płac 2024 r. – problemy i wątpliwości

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Szkolenie ma charakter warsztatowy – każde zagadnienie to przede wszystkim praktyczne przykłady poparte częścią teoretyczną.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rozliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy:
  • zasady stosowanie przy obliczaniu zaliczki na podatek,
  • koszty uzyskania przychodów w przypadkach szczególnych (dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy, kilka wypłat w miesiącu, wynagrodzenie po ustaniu stosunku pracy, zmiana terminów wypłaty wynagrodzenia, praca zdalna),
  • rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów,
  • kwota zmniejszająca podatek - 1/12; 1/24; 1/36,
  • kwota wolna 30 000 zł- przy złożonym przez pracownika oświadczeniu i przekroczeniu dochodu 30 000 zł,
  • przekroczenie progu podatkowego,
  • dwie umowy z tym samym pracodawcą,
  • rozliczenie wynagrodzenia, gdy pracownik złożył oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem,
  • odpowiedzialność płatnika za niepobranie zaliczki na podatek.
 2. Przychody ze stosunku pracy a 50%:
  • warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów - interpretacja ogólna MF,
  • 50% koszty uzyskania przychodów na liście płac,
  • 50% koszty uzyskania przychodów pracownika, którego przychody w roku podatkowym korzystały ze zwolnienia od podatku.
 3. Świadczenia dodatkowe uzyskiwane przez pracowników:
  • ustalenie czy dane świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy,
  • nieodpłatne świadczenia, które są przychodem, wartość pieniężna świadczeń w naturze,
  • przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych - rozliczenie na liście płac,
  • nieodpłatne świadczenie ubezpieczenie na życie - rozliczenie na liście płac,
  • akcje uzyskane przez pracownika w ramach programu motywacyjnego,
  • świadczenia z zfśś - na liście płac, limity zwolnień od podatku w 2024, zasady stosowania limitów w roku kalendarzowym,
  • posiłki finansowane przez pracodawcę - zmiany od 1 września 2023,
  • zakup przez pracownika sprzętu należącego do pracownika,
  • korzyści materialne wynikające z regulaminów wynagradzania - Regulacje regulaminie wynagrodzenia mające wpływ na wyłączenie świadczeń pozapłacowych ze składek,
  • najnowsze interpretacje w zakresie zastosowania zwolnień ze składek oraz podatku,
  • nieodpłatne zakwaterowanie dla pracownika oddelegowanego - wyrok NSA.
 4. Świadczenia przyznane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - na liście płac:
  • odprawy, odszkodowania wypłacane z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, odsetki za zwłokę,
  • odprawa emerytalna i rentowa, prawo do świadczenia - odprawa na liście płac,
  • odprawa z tytułu zwolnień grupowych, uzyskanie prawa, opodatkowanie, oskładkowanie,
  • odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia,
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy,
  • odkodowania przysługujące na podstawie umowy o zakazie konkurencji,
  • wynagrodzenie i inne świadczenia przysługujące po ustaniu stosunku pracy.
 5. Rozliczenie przychodów z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło:
  • wnioski i oświadczenia składane przez zleceniobiorców, które mają wpływ na wysokość zaliczki na podatek,
  • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek 1/12/; 1/24; 1/36,
  • koszty uzyskania przychodów w przypadku umów cywilnoprawnych,
  • dodatkowe świadczenia ( szkolenie, dofinansowanie do badań i opieki zdrowotnej, ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i inne w aspekcie składkowo-podatkowym, zwrot kosztów podróży, zapewnienie
  • zleceniobiorcy mieszkania, podnoszenie kwalifikacji, świadczenia z ZFŚS),
  • zryczałtowany podatek od przychodów uzyskanych z umowy zlecenia,
  • ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia studenta na urlopie dziekańskim oraz po ukończeniu studiów licencjackich.
 6. Umowa zlecenia zawarta z pracownikiem - rozliczenie wynagrodzenia.
 7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - zasady obniżania do wysokości zaliczki na podatek.
 8. Rozliczanie przychodów uzyskanych przez członków zarządu, członków rad nadzorczych:
  • składki, zaliczka na podatek, stawka podatku,
  • oświadczenia i wnioski składane przez członków zarządu, członków rad nadzorczych, które mają wpływ na rozliczenie wynagrodzenia,
  • dodatkowe świadczenia dla członków zarządu, członków rad nadzorczych (nieodpłatne zakwaterowanie, samochód do celów prywatnych, pakiet medyczny, studia, szkolenia, świadczenia z ZFŚS).
 9. Przychody zwolnione od podatku:
  • lista płac w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od podatku: ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów,
  • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu limitu zwolnienia,
  • jednoczesne korzystanie ze zwolnień od podatku na podstawie różnych przepisów.
 10. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę, z zasiłków i umowy cywilnoprawnej w 2024 r.:
  • granice potrąceń, kwoty wolne od potrąceń,
  • potrącenia w przypadku kilku składników wynagrodzenia,
  • potrącenia w przypadku kilku wypłat,
  • potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).