Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Fakturowanie i KSeF / Podatek VAT

KSeF – wpływ na obieg dokumentów w firmie

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na szkolenie, które do tematyki KSeF odnosi się przez perspektywę obiegu dokumentów w firmach.

Przepisy o dobrowolnym KSeF obowiązują od roku 2022. Dodatkowo uchwalono już przepisy o obowiązkowym KSeF, które będą obowiązywać od lipca 2024 r. Częściowo przepisy te wprowadziły też zmiany już od września 2023 r.

Do tej pory faktury funkcjonowały w wizualnej formie (papierowej lub elektronicznej). Wprowadzenie KSeF zmieni w znaczny sposób wystawianie i otrzymywania faktur w obrocie krajowym, co znacząco również wpłynie na obieg dokumentów w firmie (szczególnie w dużych podmiotach gospodarczych lub u takich specyficznych podatników VAT jak jednostki samorządu terytorialnego, lub grupy VAT).

W trakcie szkolenie omówimy zatem zagadnienia związane z KSeF z punktu widzenia obiegu dokumentów w firmie, przykładowo:

 • definicję oraz specyfikę faktury ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF),
 • znaczenia numeru nadawanego fakturze przez KSeF,
 • określenie daty wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • sposób ujęcia faktury ustrukturyzowanej w księgach podatkowych,
 • wskazywanie na fakturach wystawionych w KSeF nabywcy oraz odbiorcy (np. gminy oraz jednostki budżetowej lub grupy VAT, oraz uczestnika grupy VAT), czy też innych podmiotów związanych z transakcją (np. firmy faktoringowej finansującej fakturę),
 • wpływ KSeF na dokumentowanie wydatków dokonanych przez pracowników, za które zapłata nastąpiła otrzymanymi od firmy środkami lub kartami firmowymi,
 • przekazywanie załączników do faktur wystawionych w KSeF,
 • zasady przekazywania wydruków lub elektronicznych obrazów faktur wystawionych w KSeF,
 • dostęp do faktur przez pracowników celem dokonania merytorycznego opisu,
 • specyfikę dokonywania przelewów za faktury wystawione w KSeF od lipca 2024 r.
 • w jakich sytuacjach będzie możliwe odliczenia VAT w przypadku faktur otrzymanych poza KSeF od lipca 2024 r.?
 • sposoby nadawania uprawnień pracownikom oraz innym podmiotom do określonych czynności w KSeF,
 • istotne różnice w przypadku nadania uprawnień osobom fizycznym oraz podmiotom niebędącym osobami fizycznymi,
 • nadawania uprawnień w ramach samofakturowania,
 • czy nadanie określonych uprawnień osobom lub podmiotom wiąże się z przekazaniem jakiejś dodatkowej odpowiedzialności (np. karnej-skarbowej)?

W trakcie szkolenia prowadzący odpowiedzą ponadto na inne Państwa wątpliwości związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem KSeF w odniesieniu do obiegu dokumentów w Firmie.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF):

a) definicja faktury ustrukturyzowanej,

b) okres przechowywania faktur przez KSeF,

c) obowiązek i okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych (sprzedażowych oraz zakupowych) - w jakich sytuacjach należy zabezpieczyć dane faktur ustrukturyzowanych we własnym zakresie?

d) obowiązek przekazania faktur ustrukturyzowanych na żądanie organów podatkowych,

e) sposób przekazania faktury wystawionej w KSeF krajowym kontrahentom,

f) sposób przekazania faktury wystawionej w KSeF zagranicznym kontrahentom,

g) czy można wystawić lub uzyskać duplikat faktury ustrukturyzowanej?

2. Numer systemowy nadany fakturze przez KSeF:

a) nr faktury a numer systemowy nadawany przez KSeF,

b) znaczenie numeru systemowego nadawanego przez KSeF,

c) elementy nr systemowego KSeF,

d) czy nr KSeF należy umieszczać na fakturze przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej?

e) sposób ujęcia faktury wystawionej w KSeF w JPK oraz innych księgach podatkowych,

f) czy nr systemowy KSeF powinien być umieszczany na fakturach wystawionych w KSeF przekazanych nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej?

g) kod QR umieszczany na fakturach wystawionych w KSeF przekazanych nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej od lipca 2024 r. - obowiązek, znaczenie oraz zawartość danych w kodzie QR,

3. Płatności za faktury ustrukturyzowane - znaczenie numeru KSeF - rewolucja od lipca 2024 r.:

a) specyfika płatności za faktury ustrukturyzowana przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności od lipca 2024 r.,

b) specyfika płatności za faktury ustrukturyzowana przy użyciu zwykłego przelewu od stycznia 2025 r.

c) przelewy zbiorcze za faktury ustrukturyzowane - zbiorczy identyfikator przelewy generowany przez KSeF,

d) zapłata zaliczek przy użyciu podzielonej płatności a faktury ustrukturyzowane,

4. Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej:

a) data wystawienia oraz otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,

b) data wystawienia i otrzymania faktury w KSeF a termin płatności,

c) data wystawienia faktury widoczna na wydruku lub obrazie faktury a prawna data wystawienia,

d) faktury wystawione w KSeF otrzymane przez nabywcę w innej formie (papierowej lub elektronicznej) do końca czerwca 2024 r.

5. Dostęp do zakupowych oraz sprzedażowych faktur ustrukturyzowanych:

a) dostęp do faktur poprzez interfejs KSeF Ministerstwa Finansów,

b) bezpośredni dostęp do faktur poprzez program księgowy podatnika,

6. Funkcjonowanie faktur papierowych i elektronicznych w okresie obowiązkowego KSeF od lipca 2024 r.:

a) bilety stanowiące faktury,

b) paragony stanowiące faktury uproszczone - do końca 2024 r.

c) faktury wystawiane bezpośrednio z kas rejestrujących - do końca 2024 r.

d) faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF (tzw. tryb „offline”),

e) faktury wystawione w okresie awarii KSeF,

f) faktury na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

g) faktury wystawione w KSeF otrzymane przez nabywcę w innej formie (papierowej lub elektronicznej) od lipca 2024 r. - znaczenie kodu QR,

h) tworzenie wydruków oraz elektronicznych obrazów faktur wystawionych w KSeF na wewnętrzne potrzeby firmy (np. dokonania merytorycznych opisów przez pracowników),

i) sprawny przepływ finansowy - informowanie nabywców o dostępności faktury zakupowej w KSeF oraz terminie jej płatności - np. czy można wysłać nabywcy informacyjnie obraz pdf faktury wystawionej w KSeF?

j) czy można robić wydruki lub elektroniczne obrazy faktur ustrukturyzowanych na potrzeby wewnętrzne firmy - np. w celu dokonania opisów merytorycznych przez pracowników?

7. Dokumenty towarzyszące fakturom wystawionym w KSeF oraz załącznik do faktur:

a) przekazywanie wydruków lub elektronicznych obrazów faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF w celach handlowych - czy to będzie możliwe i zgodne z prawem, a jeżeli tak, to na jakich zasadach?

b) czy w KSeF będzie można dodawać do faktur dodatkowe dokumenty (np. WZ, Zmówienie, CMR itp.),

c) czy w KSeF będzie można dodawać do faktur załączniki (np. wykaz faktur korygowanych, wykaz usług wykonanych w danym miesiącu, protokół odbioru robót itp.),

d) czy do faktur korygujących wystawionych w KSeF należy gromadzić dokumentację, z której wynika uzgodnienie warunków korekty,

8. Wskazanie „Podmiotu 3” w fakturze wystawionej w KSeF:

a) W jakich sytuacjach wskazuje się „Podmiot 3” na fakturach ustrukturyzowanych,

b) istotne znaczenie wskazania „Podmiotu 3” w przypadku dokumentowania sprzedaży na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

c) istotne znaczenie wskazania „Podmiotu 3” w przypadku dokumentowania sprzedaży na podmiotu będącego członkiem Grupy VAT,

d) inne sytuacje, w których istotne będzie wykazanie „Podmiotu 3” na fakturze ustrukturyzowanej - np. faktoring, zakupy dokonywane przez pracowników, za które zapłata następuje środkami powierzonymi przez pracodawcę, powierzenie towarów podmiotowi innemu niż nabywca towarów (odbiorcy) itp.

9. Korzystanie z KSeF oraz nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF przez inne osoby i podmioty:

a) rozpoczęcie korzystania z KSeF - jakie narzędzia autoryzacyjne są niezbędne?

b) wyznaczanie „Administratora KSeF” przez podmioty niebędące osobami fizycznymi (formularz ZAW-FA),

c) rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,

d) sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF dla osoby fizycznej (np. pracownika),

e) sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF dla podmiotu działającego w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza (np. kontrahent w ramach samofakturowania),

f) dostęp do faktur ustrukturyzowanych przez podmioty, które są częścią „zbiorowych” podatników VAT (jednostki budżetowa w jednostkach samorządów terytorialnego, członkowie grup VAT),

g) tokeny jako narzędzie autoryzacyjne do określonych operacji w KSeF (np. dostęp do faktur wystawionych w KSeF, wystawianie faktur w KSeF) - możliwość automatyzacji procesu wystawiania i otrzymywania faktur w KSeF,

h) odpowiedzialność karno-skarbowa osób lub podmiotów korzystających z uprawnień do wykonywania określonych czynności w KSeF.

10. Inne sytuacje dokumentacyjne związane z fakturami ustrukturyzowanymi:

a) prawna data otrzymania faktury w KSeF dla celów rozliczeń cywilno-prawnych,

b) brak akceptacji nabywcy w stosunku do faktury otrzymanej w KSeF - jak to zrobić w związku z brakiem możliwości odesłania faktury,

c) faktury wystawiane w KSeF w celu wyłudzeń,

d) czy można otrzymać duplikat faktury wystawionej w KSeF?

e) czy nota korygująca do faktury ustrukturyzowanej jest skuteczna prawnie?

f) czy można anulować fakturę wystawioną w KSeF?

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk


Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.