Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Fakturowanie i KSeF / Podatek VAT

Krajowy System eFaktur – faktury ustrukturyzowane w KSeF nowym wyzwaniem dla podatników VAT (Szkolenia realizowane od godziny 16:30)

W związku z faktem, iż od lipca 2024 r. wystawianie faktury ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe, zachęcamy do skorzystania ze szkolenia, którego celem jest przybliżenie Państwu zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur.

Faktury wystawiane w KSeF będą podlegać ciągłej kontroli, w szczególności pod kątem ich prawidłowego wystawienia, dlatego w celu przygotowania się do wspomnianego powyżej obowiązku, warto w przed lipcem 2024 r. rozpocząć wystawianie fakturę w KSeF wcześniej, żeby w okresie dobrowolności przetestować to rozwiązanie w Państwa systemie informatycznym.

Ministerstwo Finansów już od kilku lat intensywnie pracuje nad wdrażaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych, umożliwiających bieżącą kontrolę rozliczeń podatkowych, docelowo w czasie rzeczywistym.  Jednym z takich rozwiązań jest faktura ustrukturyzowana, której wystawianie jest możliwe w KSeF od roku 2022.

Należy mieć również na względzie ustanowienie przez ustawodawcę specyficznego momentu wystawienia i otrzymania faktury w KSeF. Ma to szczególne znaczenie dla:

  • określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny w dacie wystawienia faktury (np. WDT, usługi budowlane, „media”, najem, leasing itp.),
  • określenia momentu nabycia prawa do odliczenia VAT z faktury ustrukturyzowanej,
  • właściwego wykazania daty wystawienia faktury w JPK,
  • momentu dokonania korekty in minus po stronie podatku należnego i naliczonego.

Jednocześnie, w celu zachęcenia podatników do dobrowolnego korzystania z KSeF, ustawodawca przewidział udogodnienia związane z dobrowolnym korzystaniem z KSeF. Są one szczególnie korzystne w przypadku korygowania podatku VAT in minus, zarówno po stronie wystawcy, jak i odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

Dodatkowo, w ramach pakietu KSeF od września 2024 r. nastąpi również drobna korekta dotycząca braku obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w niektórych sytuacjach.

W związku ze zbliżającym się obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF, zachęcamy do skorzystania z niniejszego szkolenia.

Serdecznie zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:

1. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej:

a) definicja faktury ustrukturyzowanej,

b) faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna,

c) faktura ustrukturyzowana a zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści,

d) wystawienie faktury w ustrukturyzowanej a akceptacja kontrahenta,

e) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

II. Korzystanie z KSeF:

1. Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF.

2. Proces wystawienia faktury w KSeF:

a) przygotowanie i przesłanie pliku w strukturze FA,

b) weryfikacja uprawnień,

c) walidacja przesłanego pliku,

d) informacja zwrotna z KSeF (UPO potwierdzające wystawienie faktury lub komunikat o odrzuceniu faktury).

3. Nr systemowy nadany fakturze przez KSeF:

a) nr faktury a numer systemowy nadawany przez KSeF,

b) znaczenie numeru systemowego nadawanego przez KSeF,

c) czy nr KSeF należy umieszczać na fakturze przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej?

d) sposób ujęcia faktury wystawionej w KSeF w JPK.

5. Weryfikacja/nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF oraz narzędzia do uwierzytelniania operacji w KSeF:

a) rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,

b) jak rozpocząć korzystanie z KSeF?

c) sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,

d) wyjątkowe sytuacje, w którym będzie konieczność z korzystania z formularza ZAW-FA,

e) odpowiedzialność karno-skarbowa osoby korzystającej z uprawnień do korzystania z KSeF.

6. Wystawienie faktury w KSeF a zgoda nabywcy w okresie do końca czerwca 2024 r.:

a) forma zgody nabywcy na otrzymanie faktury w formie ustrukturyzowanej,

b) czy brak zgody nabywcy na otrzymanie faktury w formie ustrukturyzowanej uniemożliwia wystawienie faktury w KSeF?

7. Otrzymywanie faktur w KSeF oraz dostęp do faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF:

a) dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez polskiego podatnika VAT,

b) dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez osoby i podmioty nie będące polskimi podatnikami VAT,

c) okres przechowywania faktur w KSeF,

d) dane faktury ustrukturyzowanej dostępne dla sprzedawcy i nabywcy.

8. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej:

a) data wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,

b) data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT oraz PIT/CIT

c) moment otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,

d) moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT.

9. Zasady korygowania faktur w KSeF do końca czerwca 2024 r.:

a) czy faktury wystawione poza KSeF można korygować w formie ustrukturyzowanej (z uwzględnieniem zmiany od września 2024 r.)?

b) czy faktury ustrukturyzowane (wystawione w KSeF) można korygować w formie „tradycyjnej”?

c) czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

d) czy jest możliwe anulowanie faktury ustrukturyzowanej?

e) preferencje związane w wystawieniem faktur korygujących w KSeF.

10. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?

III. Okres obowiązkowego korzystania z KSeF od lipca 2024 r.:

1. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF od lipca 2024 r.

a) generalny obowiązek wystawiania fakt wyłącznie w KSeF,

- podatnicy VAT czynni - obowiązek korzystania z KSeF od lipca 2024 r.,

- podatnicy zwolnieni z VAT - obowiązek korzystania z KSeF od stycznia 2024 r.,

- faktury w KSeF dla kontrahentów zagranicznych,

- faktury w KSeF dla podmiotów niebędących podatnikami (innych niż osoby fizyczne),

- faktury wystawiane dla konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności) – czy będzie można wystawiać w KSeF?

b) faktury, które nie będą musiały być wystawiane w KSeF:

- faktury wystawiane przez podatników zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla jako podatnicy VAT czynni,

- faktury wystawiane z kas rejestrujących - w okresie do końca 2024 r.,

- paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone - w okresie do końca 2024 r.,

- faktury wskazane w rozporządzeniu wykonawczym wyłączającym koniczność wystawiania faktur KSeF dla określonych czynności,

- faktury wystawione w okresie awarii KSeF oraz związane z nimi obowiązki,

- faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF (tzw. tryb „offline”) oraz związane z nimi obowiązki,

- faktury wystawiania w ramach OSS i IOSS,

- faktury RR,

c) faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie awarii KSeF:

- zasady wystawienia i przekazania nabywcy faktur ustrukturyzowanych wystawionych w okresie awarii,

- odmienna zasady ustalania daty wystawienia faktury w okresie awarii KSeF,

- termin przesłania do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii,

d) faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie niedostępności KSeF („offline”):

- zasady wystawienia i przekazania nabywcy faktur ustrukturyzowanych wystawionych w trybie „offline”,

- odmienna zasady ustalania daty wystawienia faktury w trybie „offline”,

- termin przesłania do KSeF faktur wystawionych w trybie „offline”,

e) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej w okresie obowiązkowego KSeF w zależności od statusu nabywcy,

f) znaczenie kodu QR umieszczanego obowiązkowo na wydruku lub obrazie elektronicznym faktur wystawianych w KSeF:

- faktury ustrukturyzowane wstawione w KSeF przekazane nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej,

- faktury wstawione w okresie awarii lub w trybie „offline przekazane nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej,

g) określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej:

- data otrzymania faktury ustrukturyzowanej w KSeF,

- data otrzymania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w okresie awarii lub „offline”,

- metody i formy przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,

h) data wystawienia faktury w KSeF a kurs waluty - nowe, dodatkowe możliwości w zastosowaniu kursu walutowego od lipca 2024 r.,

i) faktura otrzymana poza KSeF od lipca 2024 r. a możliwość odliczenia VAT.

j) możliwość dobrowolnego wystawiania w KSeF faktur RR.

2. Sankcje w zakresie nieprawidłowości w korzystaniu z KSeF od stycznia 2025 r.:

a) sankcja za wystawienie faktury poza KSeF,

b) sankcje za wystawienie faktur w niewłaściwym formacie w okresie awarii lub w trybie „offline”,

c) sankcje za opóźnione przesłanie do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii lub w trybie „offline”,

3. Korygowanie faktur od lipca 2024 r.:

a) korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,

b) korygowanie faktur wystawionych poza KSeF (przed lipcem 2024 r.) wyłącznie w KSeF,

c) likwidacja not korygujących,

d) wystawianie faktur korygujących poza KSeF - czy to będzie możliwe?

e) specyfika korekty in minus podatku należnego od lipca 2024 r.

- faktury korygujące wystawione w KSeF,

- faktury korygujące wystawione poza KSeF,

f) specyfika korekty in minus podatku naliczonego:

- faktury korygujące otrzymane w KSeF,

- faktury korygujące otrzymane poza KSeF.

4. Numeru systemowy nadawany fakturze przez KSeF a opis przelewu za fakturę ustrukturyzowaną:

a) numer KSeF a pojedyncze przelewy przy użyciu mechanizm podzielonej płatności),

b) numer KSeF a zbiorcze przelewy przy użyciu mechanizm podzielonej płatności),

b) numer KSeF a „zwykłe” przelewy pomiędzy podmiotami będącymi podatnikami VAT czynnymi.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk


Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.