Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: KSeF i fakturowanie

Krajowy System e-Faktur. Zmiany w VAT luty 2026 – sierpień 2026 r.

Celem szkolenia jest omówienie zmian wynikających z obowiązkowego wystawiania faktur poprzez Krajowy System eFaktur.

Doniosłość tych zmian w zakresie obligatoryjności faktur ustrukturyzowanych będzie miała wpływ na funkcjonowanie całej firmy od działów księgowości, sprzedaży, działy logistyki, po działy zaopatrzenia, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami zakupowymi. Ponieważ przepisy KSeF są poddawane zmianom i wejdą w życie od 2026 r. szkolenie przybliża uchwalone regulacje z uwzględnieniem projektowanych propozycji zmian związanych z funkcjonowaniem KSeF.

Zmiany obejmują prawie wszystkie wystawiane i otrzymywane faktury i dotyczyć mają treści faktur, terminów ich wystawiania, korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie, not korygujących, faktur VAT RR, duplikatów faktur, ujmowania faktur korygujących po stronie nabywcy, kas rejestrujących, faktur uproszczonych (paragonów z NIP). Nowe przepisy dotyczyć będą również treści przelewów bankowych, sankcji, sytuacji awaryjnych, gdy nie ma możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych itp.

Ponadto uczestnictwo w szkoleniu umożliwi zwrócenie uwagi na obszary, które do tej pory nie były przedmiotem zainteresowania służb finansowo-księgowych, a które są istotne dla prawidłowego wystawiania i otrzymywania faktur przy użyciu KSeF.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany dotyczące KSeF:
  • akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę omawianych zmian KSeF,
  • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
  • faktury w postaci papierowej oraz faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane – różnice definicyjne,
  • sposoby przesyłania faktur do KSeF,
  • rodzaje dostępu do faktur przesyłanych do KSeF,
  • obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
  • przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
  • sposób udostępniania faktur w transakcjach transgranicznych,
  • KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS),
  • dodatkowe oznaczanie faktur, w tym dla podmiotów zagranicznych, udostępnianych lub używanych poza KSeF,
  • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
  • awaria i niedostępność KSeF a wystawianie faktur: awaria a data wystawienia faktury, przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii, komunikaty o awarii a postać faktury, postać faktury w okresie niedostępności KSeF i braku możliwości wystawiania faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika, termin przesłania faktury po okresie niedostępności KSeF i po okresie awarii u podatnika,
  • sankcje za nie wystawienie faktur w KSeF – odroczenie terminów,
  • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP nowe terminy realizacji ww. obowiązków,
  • identyfikator zbiorczy dla faktur przesyłanych do KSeF,
  • zmiany w zakresie zwrotów VAT,
  • zmiany w zakresie stosowania kursów walut faktur wystawianych w KSeF,
  • przechowywanie faktur w KSeF.
 2. Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach:
  • data wystawienia faktury w KSeF,
  • data przesłania faktury do KSeF w okresie przejściowym,
  • brak obowiązku przesyłania do KSeF dla określonych czynności oraz szczególnego rodzaju podatników,
  • wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
  • faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości od 1 sierpnia 2026 r. – konsekwencje dla sprzedawców i nabywców,
  • likwidacja faktur uproszczonych,
  • paragony z NIP od 1 sierpnia 2026 r.,
  • wystawianie faktur w ramach samofakturowania,
  • załączniki do faktur a KSeF – istotne zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów,
  • dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze itp.,
  • wystawianie duplikatów faktur,
  • likwidacja not korygujących – od kiedy?
  • anulowanie faktur w KSeF,
  • data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF,
  • termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF,
  • odliczanie VAT z paragonów z NIP,
  • sposób otrzymywania faktur a konsekwencje w podatkach dochodowych.
 3. Uprawnienia i autoryzacje korzystania z KSeF:
  • rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
  • nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF,
  • składanie zawiadomień ZAW-FA,
  • uwierzytelnienie posiadanych uprawnień,
  • anonimowy dostęp do faktury ustrukturyzowanej.
 4. Ewidencjonowanie faktur korygujących po zmianach w KSeF:
  • ujmowanie przez dostawcę/usługodawcę faktur korygujących „in minus”: wystawianych w KSeF, wystawianych w okresie awarii albo niedostępności KSeF, wystawianych poza KSeF,
  • ujmowanie przez nabywcę faktur korygujących „in minus”: wystawianych w KSeF, wystawianych w KSeF i udostępnionych w inny sposób niż przy użyciu KSeF, wystawianych poza KSeF.
 5. Zmiany w wystawianiu i ewidencjonowaniu faktur VAT RR:
  • możliwość wystawiania i przesyłania faktur VAT RR w KSeF,
  • oświadczenie rolnika ryczałtowego składane w KSeF do wystawiania faktur przez nabywcę w tym systemie,
  • dodatkowe elementy na fakturach VAT RR,
  • waluta w jakiej podaje się kwoty na fakturze VAT RR,
  • kurs waluty dla faktur VAT RR, jak i dla faktur korygujących,
  • termin wystawiania faktur VAT RR,
  • wystawianie faktur VAT RR KOREKTA, przyczyny ich wystawienia i ich treść,
  • terminy ujęcia przez nabywcę faktur VAT RR KOREKTA.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.