Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podróże Służbowe

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po zmianach w 2022 r. – wpływ zmian stawek diety na regulaminu wynagradzania oraz ustalanie świadczeń za podróże służbowe trwające w dniu wejścia w życie zmian

W 2022 r. podniesiona została wysokość diety. Prawodawca planuje jednak kolejną podwyżkę kwot. Na szkoleniu szeroko omówione zostaną skutki zmian wysokości diety dla trwających w dniu wejścia w życie zmian podróży  służbowych w zakresie naliczania diet ale również innych świadczeń będących pochodnymi od diety, takich jak przede wszystkim ryczałtu noclegowe. Przedstawiony zostanie wpływ zmian na obowiązujące u pracodawców prawo wewnętrzne - pracodawca spoza sfery budżetowej wysokość świadczeń „delegacyjnych” reguluje w przepisach wewnętrznych; zmiany stawek mogą mieć bardzo istotny wpływ na obowiązywanie dotychczasowych zapisów.

Szkolenie ma na celu przedstawienie wyczerpująco problematyki podróży służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naliczania świadczeń należnych z tego tytułu pracownikom

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe, a jakie takimi podróżami nie są i tym samym nie można w związku z nimi wypłacać świadczeń delegacyjnych.  Udział w szkoleniu rozwieje wątpliwości dotyczące bardzo istotnej i trudnej tematyki, jaką jest rozliczanie czasu pracy podczas delegacji. Duży nacisk położony zostanie na kwestię świadczeń delegacyjnych. I wreszcie, przeanalizowane zostanie samo polecenie wyjazdu służbowego i konsekwencje – w wielu przypadkach nie brane pod uwagę przez zlecających wyjazd - wprowadzania do nich określonych zapisów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie podróży służbowej - jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe.

2. Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników.

3. Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową.

4. Regulacje wewnętrzne dotyczące świadczeń z tytułu podróży służbowych - możliwy zakres, konieczność dostosowania do zmieniających się przepisów, przykłady regulacji.

5. Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych - m. in. dokumentowanie poniesionych kosztów, wprowadzenie w nowym rozporządzeniu przykładowego katalogu „dodatkowych wydatków” i tego konsekwencje.  

6. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych:

 • diety, zmiany stawek diet 2022 i kolejna planowana zmiana, naliczanie diet za czas trwania podróży przypadający na dzień wejścia w życie zmian,
 • koszty przejazdu,
 • ryczałty na jazdy lokalne,
 • noclegi - rozliczenie na podstawie wydatków i ryczałt, minimalny czas trwania noclegu dla wypłaty ryczałtu, naliczenie ryczałtu za nocleg w dniu wejścia w życie zmienionych stawek,
 • inne wydatki.

7. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej:

 • diety, planowane zmiany stawek diet i konsekwencje tych zmian,
 • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów,
 • noclegi -  koszty stwierdzone rachunkiem i ryczałty, noclegi przy tranzycie do państwa docelowego,
 • inne wydatki.

8. Czas pracy w delegacji:

 • część delegacji zaliczana do czasu pracy,
 • część delegacji niezaliczana do czasu pracy,
 • nadgodziny,
 • okresy minimalnego wypoczynku,
 • korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy.

Prowadzący: