Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe

Koszty uzyskania przychodu – bieżące problemy i nowości interpretacyjne w 2024 r.

Zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie podatkowe dotyczące problematyki ważnej dla każdego przedsiębiorcy, dla każdej firmy - od najmniejszej do największej, dla firmy dynamicznie rozwijającej się, dla firmy inwestującej oraz dla firmy ograniczającej budżet.

Adresatami szkolenia jest kadra księgowa, kadra menadżerska, biura rachunkowe, osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi w firmach.

W programie znalazły się kluczowe kwestie poprawnego rozliczenia kosztów podatkowych - w aspektach praktycznych i interpretacjach Krajowej Administracji Skarbowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków oraz związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym. Racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.
 2. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów.
 3. Koszty podatkowe w świetle zmian 2022/2023:
  • Ukryta dywidenda - czy na pewno nie obowiązuje?
  • Korekta kosztów TP.
  • Przerzucone dochody a KUP.
  • Amortyzacja nieruchomości po zmianach.
 4. Ulgi green taxes po zmianach w 2022 r. a KUP:
  • Kwalifikowane koszty uzyskania przychodów - kto i co może rozliczyć podwójnie?
  • IP BOX - aspekty kosztowe.
  • Ulga na robotyzację, CSR, ekspansję i innowacyjnych pracowników.
 5. Korekta kosztów, kiedy korygujemy na bieżąco, a kiedy wstecz - praktyczny aspekt zmian od 2016 r. i w świetle SLIM VAT.
 6. Rozliczanie kosztów w czasie i zmiany w zakresie korekty kosztów.
 7. Zasady rozliczania kosztów w czasie:
  • Koszty bezpośrednie a stanowiska organów podatkowych.
  • Koszty pośrednie.
  • Koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy.
  • Moment poniesienia kosztów - praktyka organów podatkowych.
  • Koszty wynagrodzeń po zmianach w 2023 r.
  • Zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.
 8. Koszty na rzecz współpracowników i pracowników.
 9. Omówienie najnowszego orzecznictwa i najczęstszych świadczeń pracowniczych: imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe - narady, konferencje, abonamenty medyczne, posiłki i napoje dla pracowników, prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, strój, ubiór pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ubezpieczenia dodatkowe, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (telefon itp.), świadczenia sportowe (karty benefit i multisport, możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, boiska itp.), świadczenia o charakterze symbolicznym a przychód pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty).
 10. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów:
  • W jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu.
  • Wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego.
  • Moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu.
  • Problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych.
  • Rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności.
  • Możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego.
  • Koszty związane z zastępstwem procesowym - stanowiska organów podatkowych.
 11. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).
 12. Wydatki na reprezentacje i reklamę - aspekty podatkowe.
 13. Szczególne rodzaje działań marketingowych - zasady opodatkowania (koszty i przychody w CIT, przychody w PIT, możliwość zastosowania zwolnień w PIT).
 14. Reklama i reprezentacja / imprezy, targi, konferencje:
  • Pojęcie reklamy i reprezentacji dla celów podatkowych.
  • Prezenty dla kontrahentów i pracowników.
  • Konsumpcja z kontrahentami / posiłki dla pracowników.
  • Imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników.
  • Imprezy okolicznościowe i jubileuszowe.
  • Szkolenia i konferencje dla kontrahentów.
  • Szkolenia / narady / konferencje dla pracowników.
  • Wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów.
  • Udział w targach / organizacja stanowisk wystawowych.
  • Wydatki na wystrój firmy.
 15. Sprzedaż premiowa:
  • Definicja sprzedaży premiowej / zasady prowadzenia sprzedaży premiowej.
  • Dokumentacja sprzedaży premiowej.
  • Usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej.
  • Sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna.
  • Sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.
 16. Konkursy dla kontrahentów:
  • Definicja konkursu - problemy interpretacyjne.
  • Organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne).
  • Konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w internecie).
  • Konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników - zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT.
  • Konkursy a programy motywacyjne - różnice w zakresie opodatkowania.
 17. Premie pieniężne i rabaty:
  • Pojęcie premii pieniężnych.
  • Premie lojalnościowe i premie jakościowe.
  • Premia pieniężna jako rabat / premia pieniężna jako usługa.
 18. Sponsoring:
  • Pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym.
  • Niezbędne elementy umowy sponsoringu.
  • Formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy).
  • Sponsoring a darowizny.
 19. Inne świadczenia na rzecz kontrahentów:
  • Przekazywanie biletów do kina / teatru / wejściówek na basen.
  • Organizacja pikników i koncertów.
  • Zapewnianie noclegów i wyżywienia.
  • Wręczanie alkoholu i towarów luksusowych.
 20. Pytania uczestników.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.