Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki

Koszty podatkowe w firmie i amortyzacja. Minimum teorii – maksimum konkretnych przykładów!

Każdy przedsiębiorca ponosi koszty uzyskania przychodów i każdy chciałby mieć ich jak najwięcej. Z jednej strony koszty pozwalają na zmniejszenie dochodu do opodatkowania, ale z drugiej zaś dostarczają niezliczonych problemów związanych z prawidłowym ustaleniem, jaki wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów.

Ujmowanie wydatków w kosztach podatkowych wymaga zarówno sprawnego poruszania się po ustawach podatkowych, jak i znajomości nierzadko sprzecznych interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych. A czasami trzeba podjąć ryzyko i samodzielnie podjąć decyzję czy dany wydatek spełnia przesłanki koszty podatkowego!

Odpowiadając na raz po raz pojawiające się problemy w tym zakresie, autor szkolenia – ekspert podatkowy - postara się przekazać niezbędną wiedzę, która pozwoli na prawidłowe rozstrzygnięcie przez podatników, czy poszczególne wydatki są dla nich kosztem podatkowym, jak ustalić moment powstania kosztu podatkowego oraz jak udokumentować poniesione wydatki, by mogły one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Celem szkolenia jest również przybliżenie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wykładowca odpowie na pytania, czym jest w ogóle środek trwały oraz wartość niematerialna i prawna, wskażą, jaką metodą amortyzować poszczególne środki trwałe oraz jak poprawnie ustalić ich wartość początkową.

Poruszone zostaną również często pojawiające się w codziennej działalności przedsiębiorców problemy, jak np. kwestia remontów i ulepszeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych czy też tego, w jaki sposób amortyzować środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w przypadku przejęcie przedsiębiorstwa czy też jak amortyzować inwestycje w obcych środkach trwałych.

Podczas zajęć omawiane regulacje zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami, z którymi prowadzący spotyka się w codziennej pracy i które mogą się okazać przydatne również dla odbiorców.

Szkolenie dedykowane jest księgowym, dyrektorom finansowym oraz innym osobom odpowiedzialnych za finanse w firmie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Koszty uzyskania przychodów:

a) Jaki wydatek jest kosztem?

 • Jak ustalić, czy wydatek został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów?
 • Jak ustalić, czy koszt pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą?
 • Kiedy koszt jest definitywny?

b) Dokumentowanie poniesionych wydatków:

 • Kiedy wydatek jest właściwie udokumentowany?
 • Czy podatnik może zaliczyć wydatek do KUP, gdy nie ma faktury?
 • Dokumentowanie wydatków w ujęciu podatkowym? Co w przypadku gdy dowód księgowy jest wadliwy?
 • Jak bronić kosztów podatkowych na etapie kontroli podatkowej?
 • Usługi o charakterze niematerialnym - jak je dokumentować.
 • Zakup usług od prezesa, udziałowca, wspólnika w spółce lub innych podmiotów powiązanych.

c) Jak wydatek nie może być kosztem uzyskania przychodu? Praktyczne studium przypadków:

 • Czy finansowanie testów na COVID może być kosztem podatkowym
 • Czy raty leasingowe mogą stanowić koszt, gdy podatnik użyczył nieodpłatnie leasingowany samochód?
 • Kiedy cała rata leasingowa może zostać zaliczona do KUP? Jak rozliczać część kapitałową rat, a jak część odsetkową. Wydatki na eksploatację w KUP.
 • Leasing i najem samochodu - podatkowe różnice.
 • Kiedy i jakie wydatki na rzecz członków zarządu mogą być kosztem podatkowym?
 • Czy wydatki poniesione przez podatnika na samochód prywatny mogą być KUP?
 • Czy podatnik może wliczyć w koszty wydatek na zakupione dla siebie okulary?
 • Czy zakup roweru, hulajnogi, kolejnego auta w firmie, ekspresu do kawy może być kosztem podatkowym?
 • Czy podatnik, który zapłacił karę umowną może zaliczyć ją do KUP?
 • Czy wydatki na zakup odzieży dla pracowników mogą być KUP?
 • Wypłata diet na rzecz pracowników.
 • Kiedy niezapłacona faktura może być kosztem podatkowym?

d) Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności jako KUP?

 • Zakup środków trwałych.
 • Koszty związane z utworzeniem spółki.
 • Inne wydatki.

e) Koszty bezpośrednie a pośrednie - praktyczne różnice.
f) Moment rozpoznania kosztu podatkowego:

 • Jak właściwie ustalić moment poniesienia kosztów?
 • Moment potrącenia kosztu poniesionego przed rozpoczęciem działalności.
 • Czy odsetki są kosztem podatkowym w momencie potrącenia przy otrzymaniu pożyczki?

g) Korekty przychodów i kosztów:

 • Przesłanki dokonywania korekt w podatkach dochodowych? Co to jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka?
 • Kiedy dokonać korekty KUP, jeżeli podatnik otrzymał rabat pod koniec roku?
 • Kiedy dokonać korekty KUP, jeżeli na fakturze VAT została wskazana błędna wartość?

II. Działania marketingowe, czyli reklama i reprezentacja w kosztach:

a) Rozróżnienie pojęcia „reklamy” od „reprezentacji".
b) Kiedy wydatki na reklamę mogą być kosztem podatkowym?
c) Spotkania i lunche biznesowe z klientami - czy stanowią KUP?
d) Przekazywanie gadżetów z logo firmy oraz przekazywanie innych prezentów.
e) Szkolenia, konferencje i imprezy okolicznościowe.
f) Wydatki na gastronomię.
g) Inne nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów (np. wręczanie alkoholu, towarów luksusowych, przekazywanie biletów do kina/teatru).

III. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (zleceniobiorcy, przedsiębiorcy) w kosztach:

a) Koszty na rzecz współpracowników i pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r.).
b) Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne, imprezy jubileuszowe.
c) Samochody dla pracowników i współpracowników:

 • co z finansowaniem wydatków na paliwo?

d) Pakiety medyczne, ubezpieczenia, karty multisport, benefit.
e) Nagrody jubileuszowe, okazjonalne prezenty:

 • Przychód podatkowy czy może darowizna?

f) Zapewnienie dojazdu do pracy.
g) Jak prawidłowo kwalifikować świadczenia o charakterze symbolicznym - okolicznościowe dyplomy, puchary, kwiaty.
h) Bony towarowe, prezenty świąteczne.
i) Szkolenia dla pracowników.
j) Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

IV. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

a) Czym jest środek trwały lub wartości materialna i prawna.

 • Cechy środka trwałego/WNiP.

b) Ustalanie wartości początkowej środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych:

 • Wydatki wliczane do wartości początkowej środka trwałego:
 • wydatki na transport,
 • wydatki na ubezpieczenie,
 • wydatki na montaż i instalację,
 • podatek VAT,
 • wydatki na wynagrodzenie pracowników za prace przy budowie środka trwałego,
 • inne wydatki.

c) Części składowe, peryferyjne i dodatkowe środków trwałych:

 • Kiedy meble zwiększają wartość początkową budynku a kiedy stanowią odrębny środek trwały?
 • Kiedy parking jest odrębnym środkiem trwałym?
 • Kiedy drukarka zwiększa wartość początkową komputera?

d) Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego - różnice w skutkach podatkowych:

 • Różnice między ulepszeniem, remontem i konserwacją.
 • Czy wydatki na ulepszenie, remont lub konserwację zwiększają wartość początkową środka trwałego czy podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?
 • Ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych.

e) Najczęściej stosowane metody amortyzacyjne:

 • Amortyzacja środka trwałego o wartości poniżej 10 tysięcy złotych.
 • Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej.
 • Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podat-kowej.
 • Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.
 • Amortyzacja przyspieszona nabytych fabrycznie nowych środków trwałych.
 • Amortyzacja samochodów osobowych w firmie.
 • Amortyzacja w przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.

Prowadzący: