Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021-2023

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które dotyczy rozliczenia zdarzeń powodujących dokonania korekty podatku od towarów i usług. Dodatkowo, korekty podatku VAT powodują, iż należy je właściwie wykazać w ewidencji VAT składanej w pliku JPK_V7, co odbywa się w bieżącym okresie rozliczeniowym lub poprzez korektę już złożonych plików.

Program szkolenia kompleksowo ujmuje korygowanie podatku VAT, obejmując swym zakresem zdarzenia wymagające od podatnika wystawienia faktury korygującej, a także sytuacje, w których dokonywana jest korekta podatku VAT bez wystawiania faktury korygującej (autokorekta). W szczególności przypadku korekt „na złe długi”, zmiany przeznaczenia środków trwałych, struktura odliczenia itp.

Dodatkowo w latach 2021-2023 zaszły zmiany w przepisach, które zmieniły zasady korygowania podatku VAT, w szczególności, w zakresie:

 • krajowych korekt in minus oraz in plus,
 • krajowych korekt in minus w przypadku korekty faktur wystawionych w KSeF,
 • korekt in minus oraz in plus dotyczących odwrotnych obciążeń (np. WNT, import usług),
 • korekt odwrotnych obciążeń po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • korekt „na złe długi”,
 • odliczenia podatku naliczonego po upływie okresu, w którym podatnikowi przysługiwała realizacja prawa do odliczenia,
 • treści faktur korygujących,
 • korygowania WDT w przypadku wykazania stawki krajowej w związku z nieotrzymaniem dokumentów wywozowych (VAT Slim 3 od 2023 r.),
 • zastosowania kursu walutowego w przypadku korygowania transakcji w walutach obcych (VAT Slim 3 od 2023 r.).

Szkolenie ma na celu przekazanie Państwu wiedzy jak ująć w rozliczeniu podatku VAT, w szczególności z tego powodu, że często powstaje wątpliwość czy korekta taka powinna być dokonana na bieżąco, czy też wstecz, poprzez korygowanie wcześniejszych rozliczeń.

Wyjaśnimy Państwu również zagadnienia związane z ujęciem w rozliczeniu w podatku VAT dokumentów korygujących wystawionych przez kontrahentów krajowych i zagranicznych. Podobnie jak w przypadku korekt sprzedaży, również w przypadku korekt zakupu istotne jest czy korekta taka będzie dokonywana na bieżąco, czy też wstecz. Poruszymy również problematykę związaną z korygowaniem zakupu, która musi być dokonana pomimo braku dokumentu korygującego wystawionego przez kontrahenta.

Dodatkowo, w podatku VAT występują korekty związane z wieloletnim systemem rozliczania podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia środków trwałych, inwestycji w obcym środku trwałym, a także w przypadku nabytych czy wytworzonych towarów handlowych. Jesteśmy przekonani, iż w trakcie szkolenia również w tym zakresie rozwiejemy Państwa wątpliwości.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Faktury korygujące oraz korekty zdarzeń gospodarczych bez wystawienia faktury korygującej:

1. Zasady oraz przyczyny wystawienia faktur korygujących - wpływ na rozlicznie VAT:

a) przyczyny wystawienia faktur korygujących:

 • następcze okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym,
 • pierwotne okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym,

b) obowiązek wystawienia faktury korygującej:

 • w jakich sytuacjach należy wystawić fakturę korygującą,
 • jaki jest termin wystawienia faktury korygującej,
 • czy można wystawić kilka faktur korygujących do jednej faktury pierwotnej?
 • czy jest obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury uproszczonej lub faktury RR?
 • obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury wystawionej do paragonu a korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej?
 • faktura korygująca a nota korygującą - jakich pomyłek na fakturze nie można korygować notą?

c) treść faktury korygującej po zmianie przepisów od 2022 roku:

 • obowiązkowe elementy faktury korygującej po zmianach przepisów od 2022 roku,
 • faktury zbiorcze korygujące po zmianach przepisów od 2022 roku,
 • faktury korygujące do faktur ustrukturyzowanych.

d) specyficzny sposób rozliczenia faktury korygującej wystawionej i otrzymanej w KSeF
e) kiedy można wystawić faktury korygujące „do zera”?

 • wystawianie faktur korygujących „do zera” w interpretacjach organów podatkowych,
 • korygowanie strony transakcji lub innych pomyłek poprzez wystawienie faktur korygujących „do zera” - czy prawidłowe?

f) anulowanie faktury jako przyjęta zwyczajowo procedura wyeliminowania faktury z obiegu prawnego:

 • aktualne stanowisko organów podatkowych,
 • technika anulowania faktury,
 • czy można wystawić fakturę korygującą do anulowanej faktury?
 • czy można anulować fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej „do zera”?

g) faktury korygujące wystawione z powodu popełnionego błędu lub nowych okoliczności a moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego od 2021 roku:

 • zwroty towarów, rabaty, zwroty zaliczek,
 • zmiana sposobu opodatkowania transakcji lub zmiana strony zobowiązanej do opodatkowania transakcji a korekta u nabywcy i sprzedawcy - np. zmiana ze sprzedaży opodatkowanej na sprzedaż zwolnioną lub zmiana z opodatkowania na zasadach ogólnych na odwrotne obciążenia itp.,
 • zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta u nabywcy i sprzedawcy,
 • błędny kurs walutowy zastosowany dla przeliczenia podatku VAT,
 • korekta sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem - konsekwencje u nabywcy i wystawcy,
 • błędy na fakturze (np. błędna data sprzedaży, błędna nazwa towaru lub usługi itp.) a odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów u nabywcy,
 • odliczenie VAT i korekta w przypadku zawyżenia i zaniżenia kwoty podatku na fakturze pierwotnej (błędna stawka, błędna cena, błędny kurs walutowy itp.) - błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT i sposoby ich korekty,
 • błędna ilość lub zmiana ilości towaru lub usług na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • błędna cena lub zmiana ceny towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • inne błędy na fakturach a rozliczenie zakupu przez nabywcę i sprzedaży przez dostawce - pytania uczestników.

h) korekty w transakcjach zagranicznych:

 • korekty transakcji WDT z uwzględnieniem zmian od 2023 roku, eksportu towarów, eksportu usług,
 • korekta transakcji zagranicznych opodatkowanych stawką 0% w razie konieczności opodatkowania stawką krajową - czy wystawiać fakturę korygującą?
 • korekty informacji VAT-UE w związku z korektami transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • korekty WNT, importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń od 2021 roku - przyczyna korekty a moment ujęcia w rozliczeniu VAT od 2021 roku,
 • brak obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku braku faktury WNT od 2023 r.
 • korekta importu towarów,
 • kurs walutowy przy korektach pojedynczych i zbiorczych - zmiana przepisów od 2023 roku w ramach VAT Slim 3.

i) dokumentowanie korekty przez sprzedawcę dla potrzeb rozliczenia VAT oraz moment dokonania korekty:

 • kiedy wymagane jest posiadanie dokumentacji, z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty,
 • w jakich sytuacjach można korygować podatek należny dokumentacji, z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty,
 • faktura ustrukturyzowana a odmienny moment korekty podatku należnego.

II. Inne korekty podatku VAT należnego i naliczonego:

a) korekta z tytułu ulgi na złe długi po orzeczeniu TSUE oraz zmianach przepisów od 2021 roku:

 • korekta podatku należnego po stronie sprzedawcy po zmianach przepisów,
 • korekta podatku naliczonego po stronie nabywcy po zmianach przepisów.

b) korekty samochodowe:

 • zmiana przeznaczenia w trakcie użytkowania pojazdu,
 • sprzedaż podjazdu a korekta podatku naliczonego.

c)    zbycie, likwidacja, zmiana przeznaczenia towarów przed upływem okresu korekty:

 • likwidacja, porzucenie, odsprzedaż inwestycji w obcym środku trwałym a korekta VAT,
 • zmiana przeznaczenia towarów handlowych a korekta VAT,
 • zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT - jednorazowa czy wieloletnia?

d) współczynnik odliczenia w przypadku działalności opodatkowanej i zwolnionej

 • roczne korekty wieloletnie,
 • sposób liczenia współczynnika odliczenia,
 • kwalifikowanie wydatków w przypadku struktury odliczenia,
 • współczynnik odliczenia a podatnicy działający w Grupie VAT od lipca 2022 roku,
 • możliwość dobrowolnego opodatkowania usług finansowych od 2022 roku, a wpływ na współczynnik odliczenia.

III. Ujęcie faktur korygujących oraz korekt VAT w JPK_V7:

a) okres rozliczeniowy, w którym wykazywana jest korekta:

 • korekty podatku VAT ujmowane na bieżąco,
 • korekty podatku VAT wymagające korekty JPK_V7,
 • korekta JPK_V7 a „czynny żal” – zmiana przepisów od 2022 r.

b) dokumenty, na podstawie których wykazywana jest korekta w JPK_V7:

 • korekty wykazywane dokumentem WEW,
 • korekty wykazywane na podstawie dokumentów źródłowych.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk


Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.