Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Płace

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą

 
Adresaci szkolenia: Osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, dokonujące korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych. 
 
Cel szkolenia: W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS, US, pracownika i zleceniobiorcy celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i US oraz wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki, stanowiska i interpretacje. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
 
Korzyści z udziału w szkoleniu: Osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z korektą dokumentacji płacowych, dokumentów do ZUS i US. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi/zleceniobiorcy nienależnie pobranych składek emerytalno – rentowych i niedopłaty składki zdrowotnej?
 2. Jak dokonać korekty w przypadku niedopłaty na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nadpłaty składki zdrowotnej?
 3. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę/zleceniodawcę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych finansowanych przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
 4. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
 5. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
 6. Jak dokonać korekty wpłat do PPK?
 7. W jaki sposób odzyskać z US nadpłaconą zaliczkę na podatek?
 8. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
 9. Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
 10. Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
 11. Jak dokonać korekty w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
 12. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący: