Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i US oraz wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki, stanowiska i interpretacje. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

  • będzie wiedział jak prawidłowo dokonywać korekt dokumentacji płacowej,
  • pozna procedury obowiązujące przy sporządzaniu korekt wobec ZUS i US,
  • zrozumie na czym polegają zasady korygowania dokumentów wobec ZUS i US,
  • otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami skutkującymi konieczność sporządzania korekt dokumentacji płacowej, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wobec ZUS, US, pracownika i zleceniobiorcy, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

  • najczęściej popełnianymi błędami w zakresie sporządzania korekt dokumentacji płacowych i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem dokonanie korekty dokumentacji płacowej,
  • procedurami obowiązującymi w zakresie sporządzania korekt wobec ZUS i US.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie korygowania dokumentacji płacowej. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z korektami dokumentacji płacowej, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego sporządzania korekt.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania korekt dokumentacji płacowej, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi/zleceniobiorcy nienależnie pobranych składek emerytalno-rentowych i niedopłaty składki zdrowotnej?
2. Jak dokonać korekty w przypadku niedopłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nadpłaty składki zdrowotnej?
3. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę/zleceniodawcę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych finansowanych przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę - nowe stanowisko MF?
4. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
5. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
6. W jaki sposób odzyskać z US nadpłaconą zaliczkę na podatek?
7. Jak zamiana wypłaty wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy wpływa na naliczoną zaliczkę na podatek?
8. Jak postąpić w przypadku niedopłaty podatku?
9. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
10. Jak dokonać korekty w przypadku błędnego naliczenia wynagrodzenia (zawyżenie i zaniżenie wypłaty)?
11. Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
12. Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
13. Jak dokonać korekty w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
14. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk


Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.

Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.Doświadczenie zawodowe:

Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.

Doradca prawa pracy.

Audytor prawa pracy.

Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.Specjalizacja w zakresie szkoleń:

Naliczanie wynagrodzeń

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Korekty dokumentacji płacowej

Prawo pracy

Zasady podlegania składkom ZUS

Świadczenia chorobowe i rodzicielskie

Czas pracyWykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego

Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice ŁódzkiejPublikacje:

Artykuły dla wydawnictwa „Infor”