Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Korekta roczna podatku VAT w 2023 r. w świetle najnowszych zmian. Kasy fiskalne – nowe wyzwania w 2023 r. Stawki VAT na przełomie 2022/2023

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie zagadnień związanych z obowiązkiem dokonania korekty podatku naliczonego za mijający rok. Wskazanie praktycznych przykładów obliczania współczynnika i przedstawienie zmian w tym zakresie wchodzących w życie od stycznia 2023 r. Przybliżenie zasad związanych ze stosowaniem prewspółczynnika oraz sposobów obliczenia zakresu odliczania VAT przez podmioty wykonujące nie tylko działalność gospodarczą. Porównanie zasad obowiązujących dla prewspółczynnika i struktury sprzedaży.

Praktyczne aspekty stosowania kas fiskalnych od 2023 r., w tym zakres możliwości stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Techniczne aspekty stosowania kas różnego typu i związane z tym obowiązki i udogodnienia (ulgi, e-paragony). Działanie w praktyce systemu kas online i możliwość korzystania z tzw. oprogramowania online. W trakcie szkolenia przybliżone zostaną konsekwencje karno-skarbowe naruszenia obowiązków prawidłowego ewidencjonowania i wydawania paragonów fiskalnych.

Brak możliwości kontynuowania Tarczy 2.0 (obniżone stawki VAT) i co dalej? Proponowane rozwiązania w tym zakresie oraz zasady stosowania stawek na przełomie okresów rozliczeniowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady odliczania podatku naliczonego - praktyczne aspekty zmian i orzeczeń:

 • kontrowersje związane z terminami odliczenia podatku naliczonego:
 • odliczenie na „bieżąco” i „wstecz” - zmiany przepisów,
 • odliczenie VAT z duplikatu faktury,
 • odliczenie  z korekty faktury, jaki wpływ na odliczenie ma nota korygująca,
 • zaliczka, a odliczenie VAT,
 • inne dokumenty zakupowe, a odliczenie VAT (paragony, bilety, dokumenty celne).
 • ograniczenia lub wyłączenia z prawa do odliczenia,
 • błędy i oczywiste pomyłki w fakturach, a utrata prawa do odliczenia (np. nieprawidłowy odbiorca, błędne dane teleadresowe albo NIP, błędna stawka VAT, nieprawidłowe dane ilościowe i wartościowe na fakturze),
 • weryfikacja dostawcy lub usługodawcy, a prawo do odliczenia (należyta staranność w wersji Ministerstwa Finansów),
 • odliczanie VAT strukturą - aspekty praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa:
 • kiedy stosować proporcję a kiedy preproporcję - omówienie pojęć,
 • zasady kwalifikacji kosztów do czynności dających prawo do odliczenia i nie dających takiego prawa oraz związanych jednocześnie z całą działalnością przedsiębiorstwa,
 • metodologia określania współczynnika proporcji i preproporcji,
 • przykłady stosowania współczynnika proporcji i preproporcji,
 • wszelkiego typu dotacja, dopłaty i subwencji i ich wpływ na ustalanie zakresu odliczenia,
 • moment wydatkowania dotacji, a konieczność uwzględnienia jej w preproporcji,
 • czy preproporcja zwalnia z obowiązku obliczania proporcji?
 • pozostałe zagadnienia związane z odliczaniem VAT i zmianą prawa do odliczenia:
 • zmiana przeznaczenia zapasów - skutki w rozliczeniu VAT i ujęcie w JPK_V7,
 • zaniechanie inwestycji - kwestia rozliczenia VAT naliczonego,
 • zakończenie działalności gospodarczej - rozliczenie VAT.

2. Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego nabywcom:

 • na czym polega ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą różnych typów kas?
 • jaka jest różnica pomiędzy kasą fiskalną, a drukarką fiskalną? Kasy rezerwowe,
 • ewidencjonowanie sprzedaży na kasie, a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • sprzedaż na kasie powierzonej, obca sprzedaż na własnej kasie- zasady,
 • jak zweryfikować nabywcę przy sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej?
 • kiedy następuje ostateczny moment wystawienia paragonu?
 • wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki,
 • w jakich okolicznościach można stosować e-paragony?
 • wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość,
 • jak wystawić fakturę do paragonu?
 • co to jest paragon z NIP i jakie daje możliwości?
 • oznaczanie paragonów i faktur symbolami w nowym JPK_V7,
 • wykazywanie paragonów z NIP w nowym JPK_V7,
 • w jakim terminie i trybie sporządza się raport fiskalny dobowy i okresowy?
 • jak dokumentować korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie: zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów?
 • wykazywanie korekt sprzedaży na kasie w JPK_V7: czy jako „RO” czy „WEW”?
 • obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie kas fiskalnych i oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas oraz odpowiedzialnością karnoskarbową,
 • konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy.

3. Szczególne obowiązki i prawa podatników związane z użytkowaniem kas:

 • jaki jest zakres wprowadzania kas online w 2023 r.?
 • zasady fiskalizacji kasy,
 • od kiedy jest obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami?
 • czy drukarki fiskalne wymagają pracy z terminalem płatniczym?
 • przerwy w fiskalizacji sprzedaży, awarie kasy lub brak internetu w kasie online - obowiązki podatnika,
 • przeglądy techniczne kasy, także w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej,
 • jakie sankcje za brak przeglądu technicznego kasy,
 • obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy lub zakończeniem działalności gospodarczej,
 • w jakim zakresie podatnikowi przysługuje odliczanie lub zwrot kwot wydanych na zakup kasy.

4. Zasady zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na rok 2023:

 • zakres zwolnienia podmiotowego w 2023?
 • nowy zakres załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień przedmiotowych,
 • wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia,
 • kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
 • zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
 • czy fiskalizować świadczenia nieodpłatne np. prezentów?

5. Koniec Tarczy Antyinflacyjnej:

 • nowe podatkowe pomysły rządu na obniżenia inflacji,
 • stosowanie stawek VAT na przełomie 2022/2023,
 • korekty wcześniejszych rozliczeń - zasady postępowania.